Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 778/2003 av den 6 maj 2003 om ändring av kommissionens beslut nr 283/2000/EKSG och rådets förordningar (EG) nr 584/96, (EG) nr 763/2000 och (EG) nr 1514/2002 i fråga om de antidumpningsåtgärder som tillämpas på vissa varmvalsade ringar eller rullar och på vissa rördelar av järn eller stålEuropeiska unionens officiella tidning nr L 114 , 08/05/2003 s. 0001 - 0005Rådets förordning (EG) nr 778/2003

av den 6 maj 2003

om ändring av kommissionens beslut nr 283/2000/EKSG och rådets förordningar (EG) nr 584/96, (EG) nr 763/2000 och (EG) nr 1514/2002 i fråga om de antidumpningsåtgärder som tillämpas på vissa varmvalsade ringar eller rullar och på vissa rördelar av järn eller stål

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 452/2003 av den 6 mars 2003 om åtgärder som gemenskapen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder(1),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med den rådgivande kommitté som inrättats genom artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(2), och

av följande skäl:

A. GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1) Genom beslut nr 283/2000/EKSG(3) införde kommissionen en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen (vilka för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 och 7208 39 90 och nedan kallas "varmvalsade ringar eller rullar") med ursprung i Bulgarien, Indien, Sydafrika, Taiwan(4) och Förbundsrepubliken Jugoslavien (nedan kallat "Serbien och Montenegro") och godtog vissa åtaganden. Enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 963/2002(5) skall de antidumpningsåtgärder som antagits i enlighet med beslut nr 2277/96/EKSG fortsätta att tillämpas utan hinder av att EKSG-fördraget upphör att gälla och skall omfattas av förordning (EG) nr 384/96 från och med den 24 juli 2002.

(2) Genom förordning (EG) nr 584/96(6) införde rådet antidumpningsåtgärder rörande vissa rördelar (med undantag av gjutna rördelar, flänsar samt rördelar avsedda för gängning) av järn eller stål (med undantag av rostfritt stål) med en yttre diameter på högst 609,6 mm, av det slag som används för stumsvetsning eller andra ändamål, vilka för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11 (TARIC-nummer 7307 93 11 91 och 7307 93 11 99 ), ex 7307 93 19 (TARIC-nummer 7307 93 19 91 och 7307 93 19 99 ), ex 7307 99 30 (TARIC-nummer 7307 99 30 92 och 7307 99 30 98 ) och ex 7307 99 90 (TARIC-nummer 7307 99 90 92 och 7307 99 90 98 ) (nedan kallade "rördelar") med ursprung i Kroatien, Thailand och Kina. Genom förordning (EG) nr 763/2000(7) utvidgades åtgärderna rörande import av rördelar med ursprung i Kina till att även omfatta viss import av rördelar som avsänds från Taiwan (nedan kallat "Kinesiska Taipei"). Åtgärderna rörande import med ursprung i Kroatien har sedan dess upphört att gälla(8), medan åtgärderna rörande import med ursprung i Thailand och Kina, utvidgade till att även omfatta import som avsänds från Kinesiska Taipei, fortfarande är i kraft till följd av att det inletts en översyn vid giltighetstidens utgång(9) i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96. Genom förordning (EG) nr 1514/2002(10) införde rådet även antidumpningsåtgärder rörande import av rördelar med ursprung i Tjeckien, Malaysia, Sydkorea, Ryssland och Slovakien.

(3) Genom förordning (EG) nr 1694/2002(11) antog kommissionen skyddstullåtgärder rörande vissa stålprodukter, däribland varmvalsade ringar eller rullar och rördelar vilka redan omfattades av de tidigare nämnda antidumpningsåtgärderna. Enligt artikel 5 i den förordningen tillämpas tullkvoterna och skyddstilläggstullen (nedan kallad skyddstull) i fråga om varmvalsade ringar eller rullar inte på Indien och Kinesiska Taipei, medan tullkvoterna och skyddstullen i fråga om rördelar inte tillämpas på Kina.

(4) De ovan nämnda antidumpningsåtgärderna tillämpas i form av en tull eller ett åtagande. Skyddsåtgärderna är utformade som tullkvoter som är tillämpliga för vissa perioder och en skyddstull måste betalas när tullkvoterna överskrids.

(5) När de tullkvoter som fastställts inom ramen för skyddsåtgärderna överskrids kommer både en skyddstull och en antidumpningstull att bli tillämplig på en och samma import eller kommer, om prisåtaganden godtagits, skyddstullen att bli tillämplig utöver skyldigheten att iaktta dessa prisåtaganden.

(6) I förordning (EG) nr 452/2003(12) angav rådet att kombinationen av antidumpnings- eller utjämningsåtgärder och skyddsåtgärder för en och samma produkt skulle kunna få större verkningar än avsett med hänsyn till gemenskapens politik och mål när det gäller handelspolitiska skyddsåtgärder och innebära att vissa exporterande tillverkare som önskar exportera till gemenskapen belastas mer än önskvärt. Rådet införde därför särskilda bestämmelser för att möjliggöra för gemenskapens institutioner att vid behov vidta åtgärder för att se till att kombinationen av antidumpnings- eller utjämningsåtgärder och skyddstullåtgärder för en och samma produkt inte får sådana verkningar.

B. NÄRMARE UTFORMNING AV ÅTGÄRDER

(7) Även om det råder viss osäkerhet om och när de enskilda skyddstullkvoter som införts genom förordning (EG) nr 1694/2002 kommer att ha utnyttjats till fullo, är det möjligt att import av varmvalsade ringar eller rullar och rördelar som omfattas av antidumpningstullar eller åtaganden också kommer att omfattas av skyddstull.

(8) I detta fall anses det att en samtidig tillämpning av antidumpningsåtgärder och skyddstull skulle kunna få verkningar som är större än vad som är avsett eller önskvärt med hänsyn till gemenskapens politik och mål när det gäller handelspolitiska skyddsåtgärder. En sådan samtidig tillämpning kan i synnerhet komma att påföra vissa exporterande tillverkare som vill exportera till gemenskapen en oönskat tung börda, som kan leda till att de vägras tillträde till gemenskapsmarknaden. Rådet anser därför att det är lämpligt att ändra de gällande antidumpningsåtgärderna rörande import av varmvalsade ringar eller rullar och rörande import av rördelar.

(9) För att de berörda ekonomiska aktörernas rättssäkerhet skall säkras bör det, under dessa omständigheter, anges vilka antidumpningsåtgärder som skall vara tillämpliga om skyddstullkvoterna till fullo utnyttjats eller om ianspråktagande av tullkvoten inte begärts eller inte beviljats.

(10) Om både antidumpningstull och skyddstull normalt skulle betalas och antidumpningstullens belopp understiger eller är lika med beloppet för skyddstullen, anses, i det här fallet, att ingen antidumpningstull bör tas ut, utan endast skyddstullen. Om antidumpningstullens belopp överstiger beloppet för skyddstullen bör, utöver skyddstullen, endast den del av antidumpningstullen som överstiger skyddstullens belopp tas ut.

(11) För de fall ett prisåtagande gäller har kommissionen och de berörda företagen kommit överens om att nivån på dessa prisåtaganden skall sänkas i motsvarande mån eller om att skyldigheten att iaktta ett minimipris i tillämpliga fall inte behöver fullgöras när skyddstullen är tillämplig.

C. FÖRFARANDE

(12) Alla direkt berörda parter, nämligen de nationella myndigheterna i Bulgarien, Sydafrika, Serbien och Montenegro, Thailand, Kinesiska Taipei, Tjeckien, Malaysia, Sydkorea, Ryssland och Slovakien, de berörda exporterande tillverkarna i dessa länder och gemenskapsindustrin, underrättades om detta förslag till åtgärder och gavs tillfälle att lämna synpunkter.

(13) Ett flertal berörda parter lämnade synpunkter och alla deras argument beaktades. Några parter stödde helt och hållet de åtgärder som gemenskapsinstitutionerna avsåg att vidta. Andra parter argumenterade för att antidumpningsåtgärder inte borde införas för sådan import som omfattas av skyddsåtgärder eller för att antidumpningsåtgärderna, om de redan införts, borde skjutas upp tillfälligt eller upphävas. Andra parter gjorde gällande att skyddsåtgärder inte borde tillämpas på sådan import som omfattas av antidumpningsåtgärder.

(14) I fråga om det första argumentet anses det att verkningar som är större än avsett eller önskvärt endast kan uppstå när antidumpningsåtgärder tillämpas samtidigt som skyddstullen. Det är endast då som vissa exporterande tillverkare kan drabbas av både antidumpningsåtgärder och skyddstull för en och samma import. Följaktligen bör åtgärder endast vidtas när skyddstullar är tillämpliga.

(15) I fråga om det andra argumentet måste det erinras om att antidumpningsåtgärder bara tillämpas på import av varmvalsade ringar eller rullar och rördelar med ursprung i vissa länder. Om således skyddsåtgärder inte skulle tillämpas på import av sådana varmvalsade ringar eller rullar och rördelar som omfattas av antidumpningsåtgärder, skulle skyddsåtgärderna endast bli tillämpliga på viss import av dessa produkter med ursprung i vissa länder. Detta skulle strida mot gemenskapens internationella skyldigheter, enligt vilka skyddsåtgärder skall vidtas mot en importerad vara oavsett dess ursprung.

(16) Efter att ha beaktat de berörda parternas synpunkter anses det att ingen av de alternativa lösningar som föreslagits av dem bör antas och att de åtgärder som nu antas är det bästa sättet att uppnå målet att undvika oönskat tunga bördor för vissa exporterande tillverkare som vill exportera till gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas i artikel 1 i beslut nr 283/2000/EKSG:

"2a. Trots vad som sägs i punkt 2 skall, om import av den berörda produkten med ursprung i Bulgarien, Sydafrika eller Serbien och Montenegro omfattas av en skyddstilläggstull enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1694/2002(13), följande antidumpningstullsatser tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, för produkter som tillverkats av de företag som anges i nedanstående tabell:

>Plats för tabell>"

Artikel 2

Följande punkt skall införas i artikel 1 i förordning (EG) nr 584/96:

"2a. Trots vad som sägs i punkt 2 skall, om import av den berörda produkten från Thailand omfattas av en skyddstilläggstull enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1694/2002(14), följande antidumpningstullsatser tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull:

>Plats för tabell>"

Artikel 3

Följande punkt skall införas i artikel 1 i förordning (EG) nr 763/2000:

"2a. Trots vad som sägs i punkt 1 skall, om import av rördelar som avsänds från Kinesiska Taipei omfattas av skyddstilläggstull enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1694/2002(15) och med undantag av de rördelar som tillverkas och exporteras av de nämnda företagen Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd och Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, följande antidumpningstullsatser tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull:

>Plats för tabell>"

Artikel 4

Följande punkt skall införas i artikel 1 i förordning (EG) nr 1514/2002:

"2a. Trots vad som sägs i punkt 2 skall, om import av den berörda produkten omfattas av en skyddstilläggstull enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1694/2002(16), följande slutgiltiga antidumpningstullsatser tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, för produkter som tillverkats av de företag som anges i nedanstående tabell:

>Plats för tabell>"

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna skall upphöra att gälla den 28 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 2003.

På rådets vägnar

P. Efthymiou

Ordförande

(1) EUT L 69, 13.3.2003, s. 8.

(2) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 1).

(3) EGT L 31, 5.2.2000, s. 15. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EKSG) nr 1043/2002 (EGT L 157, 15.6.2002, s. 45).

(4) Kinesiska Taipei kallas Taiwan i det beslutet.

(5) EGT L 149, 7.6.2002, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1310/2002 (EGT L 192, 20.7.2002, s. 9).

(6) EGT L 84, 3.4.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1592/2000 (EGT L 182, 21.7.2000, s. 1).

(7) EGT L 94, 14.4.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2314/2000 (EGT L 267, 20.10.2000, s. 15).

(8) EGT C 104, 4.4.2001, s. 7.

(9) EGT C 103, 3.4.2001, s. 5.

(10) EGT L 228, 24.8.2002, s. 1.

(11) EGT L 261, 28.9.2002, s. 1.

(12) EUT L 69, 13.3.2003, s. 8.

(13) EGT L 261, 28.9.2002, s. 1.

(14) EGT L 261, 28.9.2002, s. 1.

(15) EGT L 261, 28.9.2002, s. 1.

(16) EGT L 261, 28.9.2002, s. 1.