Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2003 av den 7 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanterEuropeiska unionens officiella tidning nr L 169 , 08/07/2003 s. 0030 - 0031Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2003

av den 7 juli 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 803/2003(2), särskilt artikel 17 i denna, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen har mottagit en ansökan från London Diamond Bourse and Club om att få föras in i förteckningen i bilaga V till förordning (EG) nr 2368/2002 (nedan kallad "förordningen").

(2) London Diamond Bourse and Club har tillhandahållit kommissionen uppgifter som styrker att företaget uppfyller kraven i artikel 17 i förordningen, i synnerhet genom att ha antagit en uppförandekodex som kommer att vara bindande för alla dess medlemmar.

(3) På grundval av de uppgifter som tillhandahållits har kommissionen dragit slutsatsen att det är berättigat att föra in London Diamond Bourse and Club i bilaga V till förordningen.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 2368/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i bilagan till denna förordning skall läggas till i bilaga V till förordning (EG) nr 2368/2002.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.

(2) EUT L 115, 9.5.2003, s. 53.

BILAGA

Följande text skall läggas till i bilaga V till förordning (EG) nr 2368/2002:

The London Diamond Bourse and Club 100 Hatton Garden London EC1N 8NX United Kingdom