Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 236/2004 av den 10 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1339/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina och IndienEuropeiska unionens officiella tidning nr L 040 , 12/02/2004 s. 0017 - 0020Rådets förordning (EG) nr 236/2004

av den 10 februari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1339/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1) (nedan kallad "grundförordningen"), särskilt artikel 12.3 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

1. Ursprungliga åtgärder

(1) I juli 2002 införde rådet genom förordning (EG) nr 1339/2002(2) en slutgiltig antidumpningstull ("den ursprungliga åtgärden") på import av sulfanilsyra med ursprung i bland andra Folkrepubliken Kina. Den landsomfattande tullsats som skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns är 21 %.

2. Begäran om en ny undersökning avseende absorption

(2) Den 12 maj 2003 framställdes med stöd av artikel 12 i grundförordningen en begäran om en ny undersökning av den åtgärd som nämns i skäl 1. Begäran ingavs av Sorochimie och Quimigal (nedan kallade "de sökande"), två producenter som svarar för 100 % av gemenskapens produktion av sulfanilsyra.

(3) De sökande lämnade tillräckliga uppgifter för att visa att den antidumpningstull som införts på sulfanilsyra med ursprung i Kina inte har lett till tillräcklig prisrörlighet i gemenskapen. Bevisningen i begäran visade nämligen att exportpriserna och priser (utan tull) till slutkonsumenter i gemenskapen föll betydligt efter det att antidumpningsåtgärderna införts, vilket tyder på att dumpningen ökat och hämmat de avsedda avhjälpande effekterna av de gällande antidumpningsåtgärderna.

3. Den nya undersökningen avseende absorption

(4) Kommissionen meddelade den 26 juni 2003 genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning(3) att en ny undersökning i enlighet med artikel 12 i grundförordningen skulle inledas avseende de antidumpningsåtgärder som är tillämpliga på import av sulfanilsyra med ursprung i Kina.

(5) Kommissionen meddelade officiellt de tillverkare och exportörer som den visste var berörda, företrädarna för exportlandet, importörer och användare att det skulle inledas en ny undersökning. Berörda parter gavs tillfälle att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda. Kommissionen sände frågeformulär till alla parter som den visste var berörda.

(6) Två fullständiga frågeformulärsvar erhölls från en kinesisk exportör, Sinochem Hebei import and export corporation, och från en användare som direktimporterade produkten i fråga från Kina, 3V Sigma, Italien. Det bör påpekas att det i undersökningen som föranledde införandet av de ursprungliga åtgärderna ("den ursprungliga undersökningen") fastställdes att sulfanilsyra direktimporteras till gemenskapen av produktens slutanvändare.

(7) Tre andra importörer och användare förklarade att de inte tänkte besvara frågeformuläret, eftersom de endast hade importerat mycket små kvantiteter av produkten i fråga under undersökningsperioden. En fjärde importör och användare lämnade vissa uppgifter, men slutade samarbeta under undersökningen.

(8) Undersökningsperioden för denna nya undersökning ("den nya undersökningsperioden") omfattade tiden från och med den 1 april 2002 till och med den 31 mars 2003. Den nya undersökningsperioden användes för att fastställa den aktuella nivån på exportpriserna och på de priser som tillhandahölls slutkonsumenterna i gemenskapen. Vid fastställandet av huruvida priserna i gemenskapen rört sig tillräckligt, jämfördes prisnivåerna under den nya undersökningsperioden med prisnivåerna under den ursprungliga undersökningsperioden, vilken varade från och med den 1 juli 2000 till och med den 30 juni 2001.

(9) På grund av de i vederbörlig ordning styrkta exceptionella omständigheterna (dvs. följderna av sars-epidemin i Kina), begärde och beviljades de samarbetsvilliga parterna en förlängning av svarstiden. Den nya undersökningen överskred därför något den normala tid på sex månader som föreskrivs i artikel 12.4 i grundförordningen.

B. BERÖRD PRODUKT

(10) Den produkt som berörs av begäran och beträffande vilken den nya undersökningen inleddes är densamma som i den ursprungliga undersökningen, dvs. sulfanilsyra, vilken vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 2921 42 10 (TARIC-nummer 2921 42 10 60 ). Sulfanilsyra är en kemisk produkt som används som råvara vid tillverkningen av optiska vitmedel, tillsatsmedel för betong, livsmedelsfärgämnen och färgämnen för särskilda ändamål.

C. DEN NYA UNDERSÖKNINGEN

(11) Syftet med denna nya undersökning är till att börja med att fastställa huruvida det förelåg tillräcklig prisrörlighet i gemenskapen på sulfanilsyra med ursprung i Kina efter införandet av de tidigare nämnda antidumpningsåtgärderna. För det fall att absorption konstateras görs därefter en ny beräkning av dumpningsmarginalerna. I enlighet med artikel 12 i grundförordningen ges importörer och användare och exportörer tillfälle att lägga fram bevisning som av andra skäl än absorption av antidumpningstullen skulle kunna motivera en avsaknad av prisrörelse i gemenskapen efter införandet av åtgärder.

1. Prisrörelser i gemenskapen

1.1 Allmänt

(12) I enlighet med vad som angivits ovan kännetecknas handeln med sulfanilsyra med ursprung i Kina av att det saknas mellanhänder, såsom företag som importerar produkten till gemenskapen för återförsäljning. Användarna i gemenskapen, vilka i allmänhet är stora kemibolag, direktimporterar produkten i fråga från Kina för sin egen interna konsumtion.

(13) I avsaknad av ett återförsäljningspris på marknaden fastställdes därför gemenskapens prisnivå på den ifrågavarande produkten med ursprung i Kina under den nya undersökningsperioden genom att både konventionell tull och antidumpningstull som skulle betalas lades till cif-priset i euro vid gemenskapens gräns. Cif-priset i euro vid gemenskapens gräns fastställdes på grundval av de uppgifter som lämnades av den samarbetsvillige kinesiske exporterande producenten och den importör och användare i gemenskapen som nämnts ovan. Tillsammans redogjorde dessa bolag för motsvarande 1430 ton sulfanilsyra under den nya undersökningsperioden, en nivå som något överstiger de statistiska uppgifterna från Eurostat.

(14) Prisrörligheten i gemenskapen uppskattades genom en jämförelse, vid samma leveransvillkor, av genomsnittspriset, inklusive de tullar som nämnts i skäl 13, under den nya undersökningsperioden med det genomsnittspris som fastställts under den ursprungliga undersökningsperioden, med tillägg för tullar. Jämförelsen visade att genomsnittspriset i gemenskapen på sulfanilsyra med ursprung i Kina hade gått ned med 18,1 %.

(15) Det bör påpekas att den genomsnittliga konventionella tullsats som är tillämplig på import av sulfanilsyra med ursprung i Kina gick ned från 8,5 % till 7,4 % mellan de två undersökningsperioderna. Om denna effekt räknas bort gick cif-priserna i euro ned med 17,4 % mellan de två undersökningsperioderna.

1.2 De berörda parternas påståenden

1.2.1 Växelkursvariationer

(16) Flera berörda parter anmärkte att sulfanilsyra som importeras från Kina faktureras i US-dollar. De framhöll att nedgången i exportpriser och priser i gemenskapen på sulfanilsyra till stor del berodde på skillnaderna i växelkurs mellan US-dollar och euro mellan den ursprungliga undersökningsperioden och den nya undersökningsperioden. Detta påstående verifierades och det visade sig verkligen att US-dollarn hade minskat i värde med 11,4 % gentemot euron mellan den ursprungliga undersökningsperioden och den nya undersökningsperioden. Påståendet godtogs därför. Emellertid är det så att även om denna värdeminskning för US-dollarn gentemot euron beaktas vid en jämförelse, kan fortfarande en nedgång i prisnivån i gemenskapen med 9,3 % konstateras mellan den ursprungliga undersökningsperioden och den nya undersökningsperioden.

1.2.2 Transportkostnader

(17) En samarbetsvillig part gjorde gällande att minskade transportkostnader mellan Folkrepubliken Kina och gemenskapen delvis kunde förklara en del av den eventuella prisnedgången på produkten i fråga. Detta påstående kontrollerades på grundval av de faktiska transportkostnader som de samarbetsvilliga parterna själva uppgivit. Vid en jämförelse av dessa transportkostnader med de som fastställdes i den ursprungliga undersökningen, framgår det att transportkostnaderna har ökat något, alltså inte minskat, mellan de två undersökningsperioderna. Påståendet godtogs därför inte.

1.2.3 Råvarupriser

(18) Samarbetsvilliga parter hävdade att en eventuell nedgång i priset på sulfanilsyra var en följd av att priset på anilin, en väsentlig råvara som står för cirka 60 % av produktionskostnaden för sulfanilsyra, i motsvarande mån gått ned mellan den ursprungliga undersökningsperioden och den nya undersökningsperioden. Det gjordes gällande att priset på anilin skulle ha gått ned med cirka 5 % under ovannämnda period.

(19) Detta påstående hänför sig till produktionskostnaderna och kan endast beaktas vid en ny undersökning av normalvärdet. Enligt artikel 12.5 i grundförordningen skall emellertid påstådda förändringar av normalvärdet endast beaktas om fullständiga uppgifter görs tillgängliga för kommissionen. Så var inte fallet. Detta är skäl nog att inte godta påståendet. För att få en fullständig bild av samtliga omständigheter prövades ändå detta påstående. Uttömmande uppgifter om priserna på anilin under den nya undersökningsperioden inhämtades därför från samma källa som hade använts för att fastställa normalvärdet under den ursprungliga undersökningsperioden, dvs. från ett samarbetsvilligt bolag i det jämförbara landet Indien. Det framgick härvid att priserna på anilin hade gått upp, inte ned, med 6 % mellan de två undersökningsperioderna. Påståendet skulle således inte ha godtagits även om det i vederbörlig ordning hade framförts i en begäran om omprövning av normalvärdet enligt artikel 12.5 i grundförordningen.

1.3 Slutsats

(20) Det bedömdes således att absorption av antidumpningstullen hade förekommit, eftersom den konstaterade prisnedgången i gemenskapen på sulfanilsyra med ursprung i Kina inte helt kunde förklaras ens med beaktande av ovannämnda påstående om växelkursfluktuationerna.

2. Ny beräkning av exportpriserna

(21) Eftersom det hade fastställts att absorption hade förekommit och att avsaknaden av prisrörelser i gemenskapen berodde på att exportpriserna fallit, ansågs det lämpligt att använda exportpriserna under den nya undersökningsperioden vid omräkningen av tillämpliga dumpningsmarginaler i enlighet med artikel 12.2 sista meningen i grundförordningen.

3. Normalvärde

(22) I enlighet med artikel 12.5 i grundförordningen är det möjligt att beakta påstådda förändringar av normalvärdet om fullständiga uppgifter görs tillgängliga för kommissionen inom de tidsfrister som fastställts. Såsom framgår av skäl 19 har ingen berörd part formellt begärt en omprövning av normalvärdet. Därför användes det normalvärde som fastställts i den ursprungliga undersökningen vid omräkningen av dumpningsmarginalerna.

4. Omräkning av dumpningsmarginalen med beaktande av de exportpriser som konstaterats under den nya undersökningsperioden

(23) I enlighet med artikel 12 i grundförordningen omräknades den landsomfattande dumpningsmarginalen för Kina genom en jämförelse av det genomsnittliga fob-pris som fastställts i den nu pågående undersökningen med det genomsnittliga fob-normalvärde som fastställdes i den ursprungliga undersökningen. Skillnaden angavs sedan som ett procenttal av det cif-värde som fastställts i den nya undersökningen.

(24) Den omräknade dumpningsmarginalen bedömdes ha ökat till 33,7 %, jämfört med 21 % i den ursprungliga undersökningen.

5. Ny åtgärdsnivå

(25) De ursprungliga åtgärderna grundades på dumpningsmarginalen. En ny skademarginal har beräknats såsom skillnaden mellan det nya exportpris som fastställts på sätt som angivits i skäl 21 och det icke-skadliga gemenskapspris som beräknats i den ursprungliga undersökningen, angiven som ett procenttal av samma nämnare som användes vid det ovannämnda fastställandet av dumpningen. Den lägsta marginalen av de två är fortfarande dumpningsmarginalen. Med tillämpning av regeln om lägsta tull, bör den nya, landsomfattande tull som är tillämplig på import till gemenskapen av sulfanilsyra med ursprung i Kina motsvara nivån på den nya dumpningsmarginalen, dvs. 33,7 %.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1339/2002 skall ersättas med följande:

"2. Följande slutgiltiga antidumpningstull skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns för den produkt som avses i punkt 1, före tull:

>Plats för tabell>"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 februari 2004.

På rådets vägnar

C. McCreevy

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 1).

(2) EGT L 196, 25.7.2002, s. 11.

(3) EUT C 149, 26.6.2003, s. 14.