Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1412/2004

av den 3 augusti 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2004/553/GUSP av den 19 juli 2004 om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP om Irak (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I överensstämmelse med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1483(2003) beviljas genom förordning (EG) nr 1210/2003 (2) vissa irakiska tillgångar och varor viss immunitet från rättsliga förfaranden och verkställighetsåtgärder fram till och med den 31 december 2007.

(2)

I Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1546(2004) föreskrivs att immuniteten för Iraks export av olja och utvecklingsfonden för Irak inte skall gälla slutliga avgöranden som följer av avtalsförpliktelser som Irak ingår efter den 30 juni 2004.

(3)

Den 28 juni 2004 upplöstes den provisoriska koalitionsregeringen och Irak återfick full suveränitet.

(4)

Genom gemensam ståndpunkt 2004/553/GUSP ändras motsvarande regel i gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP om Irak så att den stämmer överens med resolution 1546(2004).

(5)

Förordning (EG) nr 1210/2003 bör ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 1210/2003:

”3.   Punkt 1 a, 1 b och 1 d skall inte tillämpas på rättsliga förfaranden avseende avtalsförpliktelser som Irak, särskilt dess interimsregering och centralbank och utvecklingsfonden för Irak, ingår efter den 30 juni 2004, och inte heller på något slutligt avgörande som med anledningar en sådan avtalsförpliktelse.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2004.

På rådets vägnar

B. BOT

Ordförande


(1)  EUT L 246, 20.7.2004, s. 32.

(2)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1086/2004 (EUT L 207, 10.6.2004, s. 10).