Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/28


RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 2273/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av revisionsrättens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Anslutningen av tio nya medlemsstater ägde rum den 1 maj 2004.

(2)

Möjligheten att ytterligare anslutningar kommer att ske bör dessutom beaktas.

(3)

Gemenskaperna har beviljat lån och garanterat lån till anslutningsländer eller till projekt som genomförts i dessa länder. Dessa lån och lånegarantier omfattas för närvarande av garantifonden och de kommer att förbli utestående eller i kraft efter anslutningsdagen. Från och med den dagen kommer de att upphöra att vara gemenskapernas externa åtgärder och de bör därför omfattas direkt av Europeiska unionens allmänna budget och inte längre av garantifonden.

(4)

Europeiska investeringsbanken bör informera kommissionen om beloppet för dess utestående transaktioner som omfattas av gemenskapsgarantin i nya medlemsstater vid dagen för anslutningen.

(5)

I den rapport som har utarbetats av kommissionen i enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (2) dras slutsatsen att det inte är nödvändigt att ändra några av garantifondens parametrar för att ta hänsyn till utvidgningen av Europeiska unionen.

(6)

Med tanke på den mängd uppgifter som behövs för att sammanställa den årliga rapport som föreskrivs i artikel 7 i förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 och de komplicerade förfaranden som måste fullgöras innan rapporten kan lämnas, bör den tidsfrist som står till förfogande för utarbetandet av rapporten förlängas.

(7)

Förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 bör därför ändras i enlighet därmed.

(8)

För antagandet av denna förordning innehåller fördragen inte några andra befogenheter än dem i artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 ändras härmed på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall följande punkt läggas till:

”Alla transaktioner som genomförs till förmån för ett tredjeland eller i syfte att finansiera projekt i ett tredjeland skall falla utanför tillämpningsområdet för denna förordning med verkan från och med den dag detta land ansluter sig till Europeiska unionen.”

2.

Följande artikel 3a skall införas:

”Artikel 3a

Efter det att en ny medlemsstat har anslutit sig till Europeiska unionen, skall målbeloppet minskas med ett belopp som beräknas på grundval av de transaktioner som avses i artikel 1 tredje stycket.

För att beräkna beloppet för minskningen skall den procentsats som avses i artikel 3 andra stycket och som gäller på anslutningsdagen tillämpas på beloppet för de utestående transaktionerna vid den tidpunkten.

Överskottet skall föras upp på en särskild post i inkomstberäkningen i Europeiska unionens allmänna budget.”

3.

I artikel 7 skall ”den 31 mars” ersättas med ”den 31 maj”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EUT C 19, 23.1.2004, s. 3.

(2)  EGT L 293, 12.11.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 1).