Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1286/2005

av den 3 augusti 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 beträffande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas de fysiska och juridiska personer, organ eller enheter med anknytning till före detta president Saddam Hussein som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 27 juli 2005 beslöt FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över Saddam Hussein och andra högre tjänstemän inom den före detta irakiska regimen, deras närmaste familjemedlemmar och de enheter som ägs eller kontrolleras av dem eller av personer som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner, för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser tillämpas. Bilaga IV bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1087/2005 (EUT L 177, 9.7.2005, s. 32).


BILAGA

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

Följande fysiska person skall läggas till:

1.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Född a) den 15 maj 1968, b) 1970 i a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syrien. Irakiskt pass med nr 284158 (upphör att gälla den 21 augusti 2005, utfärdat i namnet Ali Thafir Abdallah, född 1970 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

2.

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi. Född) a) ca 1970, b) 1970 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Damaskus, Syrien, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, c) Jemen. Irakiskt pass med nr 2863795S (upphör att gälla den 23 augusti 2005, utfärdat i namnet Umar Ahmad Ali Al-Alusi, född 1970 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

3.

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Född den 21 oktober 1971 i a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Bludan, Syrien, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

4.

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Född a) den 25 oktober 1983, b) 1977 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskus, Syrien, c) Irak. Irakiskt pass med nr 284173 (upphör att gälla den 21 augusti 2005, utfärdat i namnet Muhammad Da’ud Salman, född 1977 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

5.

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir ”Abdullah”). Född den 17 juli 1970 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskus, Syrien, b) Beirut, Libanon. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

6.

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Född den 19 september 1988. Irakisk medborgare. Adresser: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, b) Jemen. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.