Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

18.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 73/2006

av den 13 januari 2006

om ändring av förordning (EG) nr 92/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på import av karbamid med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artiklarna 8 och 9,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   TIDIGARE FÖRFARANDE

(1)

Den 21 oktober 2000 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning att ett antidumpningsförfarande (2) skulle inledas beträffande import av karbamid (nedan kallad ”den berörda produkten”) med ursprung i Bulgarien, Egypten, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Polen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland.

(2)

Förfarandet resulterade i att det i juli 2001, genom kommissionens förordning (EG) nr 1497/2001 (3), infördes preliminära antidumpningstullar på import av karbamid med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland och att förfarandet rörande import av karbamid med ursprung i Egypten och Polen avslutades.

(3)

I samma förordning godtog kommissionen ett åtagande från Chimco AD, den exporterande tillverkaren i Bulgarien. Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1497/2001 skall den import till gemenskapen av den berörda produkten som tillverkats av detta företag vara befriad från den preliminära antidumpningstullen, med förbehåll för de villkor som anges i den förordningen.

(4)

En slutgiltig antidumpningstull infördes senare genom rådets förordning (EG) nr 92/2002 (4) (nedan kallad ”förordningen om slutgiltig tull”) på import av karbamid med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland. Vidare beviljades genom denna förordning varor som producerats av Chimco AD och av detta företag direkt exporterats till den första oberoende kunden i gemenskapen befrielse från den slutgiltiga antidumpningstullen, med förbehåll för de villkor som anges i förordningen, eftersom ett åtagande från detta företag redan godtagits slutgiltigt i förfarandets preliminära skede. Såsom anges i skäl 137 i förordningen om slutgiltig tull ändrades minimipriset i åtagandet till följd av en ändring av nivån för undanröjande av skada.

B.   UNDERLÅTELSE ATT FULLGÖRA ÅTAGANDET

(5)

Enligt det åtagande som gjorts av Chimco AD är det berörda företaget bland annat skyldigt att vid export av den berörda produkten till gemenskapen ta ut priser som minst motsvarar vissa i åtagandet angivna minimiimportpriser. Det minimipris som måste iakttas anges som ett kvartalsvis vägt genomsnitt. Chimco AD åtar sig dessutom att inte kringgå åtagandet genom att ingå kompensationsarrangemang med någon annan part. Företaget är vidare skyldigt att till Europeiska kommissionen lämna kvartalsrapporter över sin totala exportförsäljning av den berörda produkten till gemenskapen.

(6)

För två kvartalsrapporter lämnade Chimco AD in uppgifter i en form som inte var tekniskt godtagbar. Vidare upphörde företaget därefter helt med att lämna uppgifter för kvartalsrapporterna. Slutsatsen drogs därför att företaget inte fullgjort sin skyldighet att till kommissionen lämna in kvartalsrapporter över sin totala exportförsäljning av den berörda produkten till gemenskapen och att det följaktligen hade överträtt åtagandet.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 2082/2005 (5) beskrivs i detalj de överträdelser som konstaterats.

(8)

Med hänsyn till dessa överträdelser har godtagandet av det åtagande som gjorts av Chimco AD (TARIC-tilläggsnummer A272) genom kommissionens förordning (EG) nr 2082/2005 återkallats, och en slutgiltig antidumpningstull bör omgående införas på den import till gemenskapen av den berörda produkten som tillverkats och exporterats av Chimco AD.

(9)

I enlighet med artikel 8.9 i grundförordningen skall antidumpningstullsatsen fastställas på grundval av de faktiska omständigheter som konstaterats i samband med den undersökning som ledde till att åtagandet gjordes. Eftersom undersökningen i fråga ledde fram till att det i förordning (EG) nr 92/2002 slutgiltigt fastställdes att det förekom dumpning och skada bör den slutgiltiga antidumpningstullsatsen uppgå till den nivå och ha den form som införs genom den förordningen, dvs. 21,43 EUR per ton fritt gemenskapens gräns, före tull.

C.   ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) NR 92/2002

(10)

På grundval av ovanstående bör förordning (EG) nr 92/2002 ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 92/2002 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 skall raden rörande Bulgarien ersättas med följande:

”Land

Företag

Slutgiltig antidumpningstull (EUR/ton)

TARIC-tilläggsnummer

Bulgarien

Samtliga företag

21,43

—”

2.

I artikel 2.1 skall nedanstående rad rörande Bulgarien utgå:

”Land

Företag

TARIC-tilläggsnummer

Bulgarien

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

A272”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT C 301, 21.10.2000, s. 2.

(3)  EGT L 197, 21.7.2001, s. 4.

(4)  EGT L 17, 19.1.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1107/2002 (EGT L 168, 27.6.2002, s. 1).

(5)  EUT L 333, 20.12.2005, s. 26.