Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 859/2007

av den 20 juli 2007

om ändring för åttioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (2) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 9 juli 2007 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 844/2007 (EUT L 186, 18.7.2007, s. 24).

(2)  Tidigare även kallat ”penningmedel”.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Agha, Abdul Rahman (president för militärdomstolen)” ersättas med följande:

”Abdul Rahman Agha Titel: maulavi. Befattning: president för talibanregimens militärdomstol. Född ca 1958 i Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Agha, Saed M. Azim, Maulavi (pass- och visumavdelningen)” ersättas med följande:

”Sayed Mohammad Azim Agha. (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Titel: maulavi. Befattning: anställd vid talibanregimens pass- och visumavdelning. Född ca 1966 i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(3)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Hamidullah, Mullah (chef för Ariana Afghan Airlines)” ersättas med följande:

”Hamidullah Akhund. Titel: mulla. Befattning: chef för talibanregimens flygbolag Ariana Afghan Airlines. Född ca 1968 i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(4)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mohammad Hassan. Titel: a) Mullah, b) Hadji. Född ca 1958 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) förste vice ordförande i ministerrådet (Talibanregimen), b) medlem i Malwhavi Khaalis som är en av de sju falangerna i det heliga kriget (Jihad) mot Sovjet, c) utexaminerad från en madrrassa i Queta, Pakistan, d) nära medarbetare till Mullah Omar” ersättas med följande:

”Mohammad Hassan Akhund. Titel: a) mulla, b) hajii. Befattning: a) förste vice ordförande i ministerrådet (talibanregimen), b) utrikesminister före Wakil Ahmad Mutawakil (talibanregimen), c) guvernör för Kandahar (talibanregimen). Född ca 1958 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) medlem i Malwhavi Khaalis som är en av de sju falangerna i det heliga kriget (Jihad) mot Sovjet, b) utexaminerad från en madrrassa i Queta, Pakistan, c) nära medarbetare till Mullah Omar.”

(5)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administrativa ärenden)” ersättas med följande:

”Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Titel: mulla. Befattning: direktör för administrativa ärenden (talibanregimen), b) finansminister (talibanregimen). Född ca 1961 i Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(6)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Faiz, Maulavi (informationsavdelningen vid utrikesministeriet)” ersättas med följande:

”Faiz. Titel: maulavi. Befattning: chef för informationsavdelningen vid utrikesministeriet (talibanregimen). Född ca 1969 i Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(7)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Hanif, Qari Din Mohammad (minister för planering)” ersättas med följande:

”Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Titel: qari. Befattning: a) minister för planering (talibanregimen), b) minister för högre utbildning (talibanregimen). Född ca 1955 i Badakhshanprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(8)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (biträdande minister för information och kultur (kulturfrågor))” ersättas med följande:

”Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Titel: maulavi. Befattning: biträdande minister för information och kultur (kulturfrågor) (talibanregimen). Född ca 1957 i Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(9)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Jalal, Noor, Maulavi (biträdande inrikesminister (administrativa ärenden))” ersättas med följande:

”Noor Jalal (alias Nur Jalal). Titel: maulavi. Befattning: biträdande inrikesminister (administrativa ärenden) (talibanregimen). Född ca 1960 i Kunarprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(10)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (finansminister)” ersättas med följande:

”Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titel: mulla. Befattning: finansminister (talibanregimen). Född ca 1968 i staden Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare.”

(11)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Naim, Mohammad, Mullah (biträdande minister för civilflyg”) ersättas med följande:

”Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Titel: mulla. Befattning: biträdande minister för civilflyg (talibanregimen). Afghansk medborgare.”