Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 88/2012

av den 1 februari 2012

om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (1), särskilt artikel 11.b, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas de fysiska och juridiska personer, organ eller enheter med anknytning till före detta president Saddam Hussein som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 2 juni 2011 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka två fysiska personer från den förteckning över personer eller enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser, med hänvisning till punkt 23 b i FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003). Den 6 december 2011 beslutade Sanktionskommittén att stryka ytterligare en fysisk person från förteckningen.

(3)

I bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 anges de behöriga myndigheter som tilldelats särskilda uppgifter som rör tillämpningen av förordningen. Den förteckningen bör uppdateras på grundval av de uppgifter som lämnats av Grekland och Ungern.

(4)

Bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 1210/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EU) nr 131/2011 (EUT L 41, 15.2.2011, s. 1).


BILAGA I

Följande fysiska personer, organ eller enheter ska strykas ur förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003:

(1)

Nabil Victor Karam. Född 1954. Adresser: a) C/o Trading and Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanien, b) C/o Alfa Company Limited for International Trading and Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanien. Nationalitet: Libanesisk.

(2)

Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Adress: Bagdad, Irak. Passnummer: 035667 (irakier).

(3)

Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi). Född 1945 i Bagdad, Irak. Adress: Bagdad, Irak. Passnummer: 212331 (irakier).


BILAGA II

Bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras på följande sätt:

(1)

Adressen till webbplatsen med uppgifter om den behöriga myndigheten under rubriken Grekland ska ersättas med följande:

”http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html”

(2)

Adressen till webbplatsen med uppgifter om den behöriga myndigheten under rubriken Ungern ska ersättas med följande:

”http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf”