Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/1


RÅDETS BESLUT

av den 2 december 2013

om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling

(2014/115/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Förhandlingarna om revideringen av WTO-avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat 1994 års avtal) inleddes i januari 1999 enligt artikel XXIV:7 b och c i 1994 års avtal.

(2)

Kommissionen har fört förhandlingar i samråd med den särskilda kommitté som inrättats i enlighet med artikel 207.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)

Den 15 december 2011 nådde parterna till 1994 års avtal en politisk överenskommelse på ministernivå om förhandlingsresultaten. Den politiska överenskommelsen bekräftades av kommittén för avtalet om offentlig upphandling den 30 mars 2012 genom antagandet av ett beslut om förhandlingsutgången. I det beslutet ingår protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat protokollet). Genom beslutet om förhandlingsutgången förklarade parterna till 1994 års avtal att protokollstexten är giltig och lämnade det till deras godkännande.

(4)

Avtalet bör godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar deponera de godkännandeinstrument som anges i punkt 3 i protokollet, och i enlighet med artikel XXIV:9 i 1994 års avtal, för att uttrycka att unionen samtycker till att bindas av protokollet (1).

Artikel 3

Protokollet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas i unionens eller medlemsstaternas domstolar.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2013.

På rådets vägnar

E. GUSTAS

Ordförande


(1)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.