Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 690/2014

av den 23 juni 2014

om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 204/2011 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2011/137/Gusp.

(2)

Den 19 mars 2014 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2146 (2014) som förbjuder fartyg som förtecknas av sanktionskommittén (nedan kallade förtecknade fartyg) och som för en medlemsstats flagg, att lasta, transportera eller lossa råolja som olagligen exporteras från Libyen, i avsaknad av direktiv från den libyska regeringens kontaktpunkt.

(3)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) föreskrivs det även att åtgärder ska vidtas för att förhindra förtecknade fartyg från att anlöpa hamnar och för att förbjuda tillhandahållandet av bunkringstjänster, ship supply-tjänster eller andra fartygstjänster till förtecknade fartyg, om förtecknandet av kommittén så föreskriver.

(4)

FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) förbjuder även transaktioner med avseende på råolja som olagligen exporteras från Libyen som transporteras på förtecknade fartyg, om förtecknandet av kommittén så föreskriver. Eftersom FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) emellertid tillåter att förtecknade fartyg anlöper hamnar i vissa fall kan hamnavgifter, inbegripet avseende råolja, mottas i dessa fall.

(5)

Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra förteckningen över de förtecknade fartyg som omfattas av dessa åtgärder i enlighet med ändringarna av bilaga V till beslut 2011/137/Gusp och på grundval av beslut fattade av sanktionskommittén enligt punkterna 11 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

(6)

Den 23 juni 2014 ändrades beslut 2011/137/Gusp genom rådets beslut 2014/380/Gusp (3) för att ge verkan åt dessa åtgärder.

(7)

Förordning (EU) nr 204/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 204/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas:

”h)

förtecknade fartyg: fartyg som förtecknats av sanktionskommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014), enligt förteckningen i bilaga V i denna förordning,

i)

den libyska regeringens kontaktpunkt: en kontaktpunkt som utsetts av Libyens regering och som anmälts till sanktionskommittén i enlighet med punkt 3 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 10b

1.   Det är förbjudet för förtecknade fartyg som för en medlemsstats flagg, att lasta, transportera eller lossa råolja från Libyen, såvida detta inte har godkänts av den medlemsstatens behöriga myndighet efter samråd med den libyska regeringens kontaktpunkt.

2.   Det är förbjudet att ta emot eller ge tillträde till hamnar på unionens territorium för förtecknade fartyg, om förtecknandet av kommittén så föreskriver.

3.   Den åtgärd som fatställs i punkt 2 ska inte gälla om en hamn på unionens territorium måste anlöpas för inspektionsändamål, i nödsituationer eller om fartyget är på väg tillbaka till Libyen.

4.   Det är, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, förbjudet att genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium tillhandahålla bunkringstjänster, ship supply-tjänster eller andra fartygstjänster till förtecknade fartyg, vilket även inbegriper tillhandahållande av bränsle och förnödenheter.

5.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som anges i förteckningen i bilaga IV får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 4 när så är nödvändigt av humanitära skäl eller säkerhetsskäl, eller om fartyget är på väg tillbaka till Libyen. Sådana tillstånd måste anmälas skriftligen till sanktionskommittén och kommissionen.

6.   Det är, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, förbjudet att genomföra finansiella transaktioner med avseende på råolja som transporteras på förtecknade fartyg, inklusive försäljning av råoljan eller användande av råoljan som kredit, samt tecknande av försäkring för transport av råoljan. Detta förbud gäller inte mottagandet av hamnavgifter i de fall som avses i punkt 3.”

3.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Kommissionen ska ha befogenhet att

a)

ändra bilaga IV på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna,

b)

ändra bilaga V i enlighet med ändringarna av bilaga V till beslut 2011/137/Gusp och på grundval av beslut som fattats antingen av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén enligt punkterna 11 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).”

4.

Bilaga 5 ska läggas till i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 58, 3.3.2011, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/380/Gusp av den 23 juni 2014 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (se sidan 52 i detta nummer av EUT).


BILAGA

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FARTYG SOM AVSES I ARTIKEL 1 h OCH ARTIKEL 10b OCH TILLÄMPLIGA ÅTGÄRDER SÅSOM FÖRESKRIVNA AV SANKTIONSKOMMITTÉN”