Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 maj 2012 –

Kommissionen mot Belgien

(mål C‑370/11)

”Fördragsbrott – Artiklarna 36 och 40 i EES-avtalet – Diskriminerande beskattning av uppskrivningar som genomförs vid återköp av företag för kollektiva investeringar som är etablerade i Norge eller Island och som inte har fått tillstånd i enlighet med direktiv 85/611/EEG

Internationella avtal – Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Fri rörlighet för kapital – Restriktioner – Skattelagstiftning – Inkomstskatt (EES-avtalet, artikel 40; rådets direktiv nr 85/611) (se punkt 20 och domslutet)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 36 och 40 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Diskriminerande beskattning av uppskrivningar som genomförs vid återköp av företag för kollektiva investeringar som är etablerade i Norge och Island och som inte har fått tillstånd i enlighet med direktiv 85/611/EEG.

Domslut

1)

Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 40 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 genom att bibehålla bestämmelser enligt vilka uppskrivningar, som genomförs vid återköp av företag för kollektiva investeringar som investerar mer än 40 procent av tillgångarna i fordringar och som inte fått tillstånd i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), inte är skattepliktiga när företagen är etablerade i Belgien, samtidigt som uppskrivningar som genomförs vid återköp av sådana företag är skattepliktiga när företagen är etablerade i Norge eller Island.

2)

Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna.