Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 april 2012

– Förenade kungariket mot rådet

(mål C‑656/11 R)

”Interimistiskt förfarande – Rådets beslut – Begäran om uppskov med verkställighet – Begäran om interimistiska åtgärder – Beslut 2011/863/EU – Situation som ställer krav på skyndsamhet”

1.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Framstår vid första påseendet som faktiskt och rättsligt befogat (Fumus boni juris) – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Kumulativ karaktär – Avvägning mellan samtliga intressen som är i fråga (Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF) (se punkterna 27 och 28)

2.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bevisbörda – Skadans uppkomst är beroende av framtida och osäkra händelser – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte (Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF) (se punkterna 31–40)

3.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Ekonomisk skada – Skada som kan repareras genom att ersättning tillerkänns i målet vid den nationella domstolen – Skadan är inte irreparabel (Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF) (se punkterna 41–46)

Saken

Talan om uppskov med verkställigheten av rådets beslut 2011/863/EU av den 16 december 2011 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga I (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet (EUT L 341, s. 1), och om att interimistiska åtgärder med samma syfte ska föreskrivas.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiskt förfarande avslås.

2)

Beslutet om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.