Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1936:13) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad överenskommelse angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

Denna kungörelse har enligt F (2007:611) upphört att gälla vid utgången av juni 2007.

Kungl. Maj:t har i anledning av en den 28 oktober 1935 mellan Sverige och Danmark avslutad överenskommelse angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror samt med stöd av dels lagen den 23 mars 1934 (nr 53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän dels ock lagen den 31 maj 1935 (nr 234) med tillägg till gällande bestämmelser rörande införsel av spritdrycker och vin till svenskt territorialvatten funnit gott förordna som följer:

1 §

Inom svenskt och danskt territorialvatten i Öresund (Fotnot:Se kungörelsen den 29 april 1932 (nr 84) angående omfattningen av Sveriges tullområde i Öresund.) och i vissa delar av Kattegatt och Östersjön, närmare bestämt

å den svenska sidan från 56° 27” nordlig bredd (Hallands Väderö fyr) utmed Skånes väst-, syd- och ostkust till 55° 39”,8 nordlig bredd (Stenshuvud) och

å den danska sidan dels från 12° 17”,5 ostlig längd (Gilbjerghoved) utmed Själlands nord- och ostkust samt Möen och Falster till 11° 58” ostlig längd (Gedser) dels ock kring ön Bornholm och kring Aerteholmene,

skall svensk och dansk bevakningspersonal, enligt de närmare bestämmelser varom överenskommelse träffas mellan Tullverket och vederbörande danska tullmyndighet samt med iakttagande i vad den svenska sidan angår av bestämmelserna i 2 11 §§, samverka för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror till Sverige och Danmark.

Vad i denna kungörelse sägs om territorialvatten äger icke tillämpning beträffande hamnar och hamninlopp.

Såvitt angår åtgärder mot olovlig införsel med fartyg av svensk eller dansk nationalitet skall sådan samverkan, som ovan avses, äga rum även inom vattenområde närmast utanför ifrågavarande territorialvatten inom den zon, varom förmäles i artikel 9 i den i Helsingfors den 19 augusti 1925 avslutade konventionen angående motarbetande av smuggling av alkoholvaror med den i konventionens slutprotokoll intagna förklaringen till samma artikel. (Fotnot:Den i artikel 9 i angivna konvention [Sveriges överenskommelse med främmande makter för år 1925 nr 36] omförmälda zonen sträcker sig tolv sjömil från kusten eller därutanför belägna yttersta skär; enligt förklaring i slutprotokollet skall gränsen för denna zon anses sammanfalla med mittellinjen i de vatten, som skilja tvenne stater, då vattnens bredd är mindre än 24 sjömil, där ej annan gränslinje är fastslagen genom överenskommelse, hävd eller annorledes [se angående Öresund berörda kungörelse den 29 april 1932, nr 84].)

SFS 1999:465

2 §

Vad enligt 1 § 2 mom. 3 och 2 § 1 mom. andra stycket lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker gäller för de fall, då beträffande spritdrycker, som införts till svenskt territorialvatten, av omständigheterna uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit avsedda att olovligen föras i land, skall tillämpas vid införsel till sådant svenskt territorialvatten som anges i 1 § endast om det av omständigheterna dessutom uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit avsedda att olovligen införas till Danmark.

SFS 2000:1265

3 §

Inom svenskt territorialvatten, som i 1 § angives, samt därutanför liggande vattenområde inom den i 1 § sista stycket omförmälda zonen må dansk bevakningspersonal å farkost företaga den visitation, som oundgängligen påkallas av det med ifrågavarande bevakning avsedda ändamålet, ävensom utöva samma rätt att verkställa beslag, som jämlikt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker jämförd med 2 § här ovan, samt lagen (2000:1225) om straff för smuggling tillkommer svensk tulltjänsteman.

Vad nu sagts skall dock i vad rör vattenområdet utanför territorialvattnet gälla endast såvitt fråga är om ingripande mot farkost av svensk eller dansk nationalitet.

SFS 2000:1265

4 §

1.

Farkost, som befinner sig på färd inom svenskt territorialvatten, som i 1 § angives, eller därutanför liggande vattenområde inom den i 1 § sista stycket omförmälda zonen, skall omedelbart åtlyda anmaning att stoppa, som för verkställande av visitation gives av svensk eller dansk bevakningspersonal, dock att inom vattenområdet utanför territorialvattnet vad sålunda stadgats skall gälla endast såvitt farkosten är av sådan nationalitet att den ifrågavarande personalen därå må företaga visitation.

2.

Anmaning att stoppa gives från bevakningsfarkost, som deltager i den gemensamma bevakningstjänsten:

under dager genom att visa fastställd svensk tullstandert och den i internationella signalboken upptagna bokstavsflaggan K:”Stoppa farten ögonblickligen”; samt

under mörker genom att med lanterna eller blänkfyr visa omväxlande gult och blått sken ävensom, där så finnes nödigt, genom att giva Morse-tecknet K (  ·  ) med signallampa eller strålkastare.

I båda fallen gives därjämte, om så erfordras, signal medelst flera, minst sex, omedelbart på varandra följande korta ljud med ångvissla eller sirén.

Befinna sig flera farkoster i närheten av bevakningsfarkosten, bör denna genom sin manöver tydligt visa, vilken farkost åsyftas med prejningen.

Beaktas icke åt farkosten given anmaning att stanna, må knallsignal, som icke kan förväxlas med nödsignal, användas. Angående avlossande av prejskott med skarp ammunition skola gälla de föreskrifter, som Tullverket till undvikande av skada å liv och egendom utfärdar.

3.

Från luftfartyg, som deltager i den gemensamma bevakningstjänsten, gives anmaning åt farkost att stanna sålunda, att luftfartyget beskriver en cirkel ovanför farkosten och samtidigt avskjuter röd signalraket.

5 §

Egendom, som jämlikt 3 § beslagtagits av dansk bevakningstjänsteman, skall tillika med skriftlig rapport angående beslaget direkt eller genom svensk tullpersonals försorg överlämnas till vederbörande svenska tullkontor.

SFS 1999:465

6 §

Den rapport, som enligt 5 § skall överlämnas till svenskt tullkontor, skall innehålla uppgift om tid och ort för beslagets verkställande.

Erfordras ytterligare utredning i anledning av beslaget, skall densamma verkställas av Tullverket eller svensk polismyndighet.

SFS 1999:465

7 §

Dansk bevakningstjänsteman åtnjuter under utövningen av i denna kungörelse avsedd bevakningstjänst det skydd, som enligt 10 kap. 5 § strafflagen tillkommer svensk tulltjänsteman under motsvarande förhållanden.

8 §

Underlåter den, som för farkost, att invänta bevakningstjänsteman, sedan anmaning att stoppa givits enligt vad i 4 § sägs, eller underlåter han att vid visitation lämna bevakningstjänsteman det biträde eller de upplysningar, som erfordras, straffes med dagsböter, där förseelsen icke är belagd med straff enligt allmän lag eller enligt tullstadgan.

9 §

[har upphävts genom kungörelse (1960:464).]

SFS 1960:464

10 §

[har upphävts genom kungörelse (1960:464).]

SFS 1960:464

11 §

[har upphävts genom kungörelse (1960:464).]

SFS 1960:464

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1936:13

Denna kungörelse träder i kraft d. 28 jan. 1936.

SFS 1960:464

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1961. Mål angående förseelse enligt 8 §, vari talan väckts tidigare, skall handläggas i förut gällande ordning. Beträffande expediering och verkställighet av dom, som före sagda dag meddelats i mål angående sådan förseelse, skola äldre bestämmelser äga tillämpning.

SFS 1999:465

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:1265

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2007:611

(Utkom d. 29 juni 2007.)