Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

1 §

Bestämmelserna i denna lag gäller, om inte annat föreskrivits, för införsel av en vara som enligt särskild författning inte får föras in i landet eller för vilken särskilt föreskrivet införselvillkor inte är uppfyllt. SFS 2000:1282

2 §

En vara som förs in i landet från tredje land får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §
  • 1. transporteras och uppvisas för Tullverket i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 37–42 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,
  • 2. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter inom detta område enligt de föreskrifter och villkor som gäller för tullförfarandet transitering,
  • 3. förvaras på tillfälligt lager eller tullager eller i frizon eller frilager,
  • 4. förstöras genom Tullverkets försorg, eller
  • 5. återutföras.
Vad som sägs i första stycket gäller även för en vara som förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen under ett tullförfarande. SFS 2000:1282

3 §

En vara som i annat fall än det som nämns i 2 § andra stycket förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §
  • 1. föras direkt till närmaste bemannade tullkontor och där anmälas,
  • 2. omhändertas av Tullverket, förstöras eller återutföras i enlighet med bestämmelserna i 17, 17 a och 17 d §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, eller
  • 3. bli föremål för åtgärder enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.
SFS 2000:1282

4 §

Om en vara som är föremål för införselvillkor som avses i 1 § enligt bestämmelse i annan författning skall försäljas genom Tullverkets försorg, skall införselvillkoret vara uppfyllt. Kan försäljning inte ske, bestämmer tillsynsmyndigheten hur det skall förfaras med varan. SFS 2000:1282

SFS 1973:980

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.
Om upphävande av förordningen (1924:119) angående transitering av införselförbjudna varor m.m. föreskrives i lagen (1973:982) om upphävande av viss tullagstiftning.

SFS 1999:406

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 2000:1282

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.