Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:1646) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

1 §

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och Nordirland samt Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike träder, utom vad avser Liechtenstein, i kraft den 1 januari 1994.

2 §

Följande lagar och förordningar skall träda i kraft den 1 januari 1994:
Justitiedepartementet
 • Lagen (1992: 1121) om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410), 18 §, Lagen ändrad genom SFS 1993: 303 och 1993:1384.
 • Lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992: 18), 6 och 7 §§, Lagen ändrad genom SFS 1993: 647.
 • Lagen (1992:1238) om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385), 2 kap. 1 §, 8 kap. 4, 11 och 15 §§
 • Lagen (1992:1242) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
 • Lagen (1992:1249) om ändring i lagen (1980: 1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag,
 • Lagen (1992:1366) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet,
 • Lagen (1992:1511) om ändring i rättegångsbalken,
 • Lagen (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973: 1173),
 • Lagen (1992:1617) om ändring i ackordslagen (1970: 847),
 • Lagen (1992:1621) om ändring i föräldrabalken,
 • Lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,
 • Lagen (1992:1689) om ändring i mönsterskyddslagen (1970: 485),
 • Lagen (1992:1690) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971: 392), 4§,
 • Lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken, ändrad genom SFS 1993:350
 • Lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410),4 16 § första stycket, ändrad genom SFS 1993:1383
 • Lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,
 • Lagen (1993:646) om ändring i lagen (1927: 77) om försäkringsavtal,
 • Lagen (1993:962) om ändring i riksdagsordningen,
 • Lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960: 729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 19 § tredje meningen, ändrad genom SFS 1993:1213
 • Lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring,
 • Lagen (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410),
 • Lagen (1993:1310) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
 • Lagen (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410),
 • Förordningen (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte och äkthetskontroll rörande domar och beslut enligt EES-avtalet,
 • Förordningen (1993:1339) om ändringar i aktiebolagsförordningen (1975: 1387),
 • Förordningen (1993:1405) om ändring i förordningen (1987: 978) om ekonomiska föreningar,
 • Förordningen (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992: 1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,
 • Förordningen (1993:1437) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976: 359),
 • Förordningen (1993:1580) om ändring i kungörelsen (1974: 1048) om placering av omyndigs medel m. m.,
 • Förordningen (1993:1581) om ändring i dataförordningen (1982: 480).
6 och 7 §§ i lagen under 2 träder inte i kraft i förhållande till Schweiz och Liechtenstein
8 § i lagen under 1 och lagen under 23 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.
Utrikesdepartementet
 • Lagen (1992: 1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES), ändrad genom SFS 1993:30 och 1993:762
 • Lagen (1992: 1367) om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 • Förordningen (1993:1128) om ändring i handelskammarförordningen (1990: 733),
 • Förordningen (1993:1129) om ändring i förordningen (1985: 613) om auktorisation av tolkar och översättare,
 • Förordningen (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor,
 • Förordningen (1993:1337) om ändring i förordningen (1990: 986) om tekniska regler,
 • Förordningen (1993:1428) om ändring i tullfrihetsförordningen (1987: 1289),
 • Förordningen (1993:1504) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet,
 • Förordningen (1993: 1637) om tillämpning av artikel 8 i bilaga I till lagen (1992: 1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES),
 • Förordningen (KFS 1993:4) om ändring i förordningen (KFS 1987: 1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets ansvarsområde
Lagen under 1 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.
Försvarsdepartementet
 • Förordningen (1992: 1113) om ändring i förordningen (1982: 517) om beredskapslån och beredskapsgaranti,
 • Förordningen (1992: 1114) om ändring i förordningen (1984: 1129) om försörjningsberedskapsstöd.
Socialdepartementet
 • Läkemedelslagen (1992: 859), 17 § första stycket och 20 § tredje stycket, Lagen ändrad genom SFS 1993: 363
 • Lagen (1992: 1513) om ändring i lagen (1977: 292) om tillverkning av drycker, m. m.,
 • Lagen (1992: 1544) om ändring i hälsoskyddslagen (1982: 1080),
 • Lagen (1992: 1562) om ändring i lagen (1984: 542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m., 3 a, 5 och 8 §§,
 • Lagen (1992: 1564) om ändring i lagen (1980: 11) om tillsyn över sjukvårdspersonalen m. fl.,
 • Lagen (1992: 1622) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder,
 • Lagen (1992: 1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lagen ändrad genom SFS 1993: 763.
 • Tobakslagen (1993: 581), 12 § andra stycket andra meningen,
 • Läkemedelsförordningen (1992: 1752),9 13 § såvitt avser föreskrifter om handläggningstid för beslut av Läkemedelsverket enligt 17 § första stycket läkemedelslagen (1992:859), Förordningen ändrad genom SFS 1993: 875.
 • Förordningen (1993: 1313) om ändring i läkemedelsförordningen (1992: 1752),
 • Förordningen (1992: 1777) om tillämpning av lagen (1992: 1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Förordningen ändrad genom SFS 1993: 1133.
 • Förordningen (1993: 1185) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983: 616),
 • Förordningen (1993: 1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet,
 • Förordningen (1993: 1530) om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti 1993 om tillämpning av den nordiska konventionen om social trygghet den 15 juni 1993.
Lagen under 7 och förordningen under 11 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.
Kommunikationsdepartementet
 • Lagen (1993: 41) om datoriserade bokningssystem för luftfart,
 • Lagen (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik,
 • Lagen (1993: 43) om ändring i luftfartslagen (1957: 297),
 • Lagen (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.,
 • Förordningen (1993: 184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,
 • Förordningen (1993: 185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
 • Förordningen (1993: 186) om ändring i kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m. m.,
 • Förordningen (1993:925) om prissättning vid internationella godstransporter på väg,
 • Förordningen (1993: 1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg m. m.,
 • Förordningen (1993: 1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar,
 • Förordningen (1993: 1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 • Förordningen (1993: 1348) om ändring i luftfartsförordningen (1986: 171),
 • Förordningen (1993: 1349) om ändring i förordningen (1988: 1114) med instruktion för Statens haverikommission,
 • Förordningen (1993: 1351) om ändring i fordonskungörelsen (1972: 595).
Förordningen under 14 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits.
Finansdepartementet
 • Lagen (1992:1240) om ändring i föreningsbankslagen (1987: 620),
 • Lagen (1992:1241) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982: 713),
 • Lagen (1992:1320) om ändring i lagen (1990: 1114) om värdepappersfonder,
 • Lagen (1992:1323) om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990: 1342),
 • Lagen (1992:1364) om ändring i lagen (1973: 431) om utredning angående brott mot utländsk tullag,
 • Lagen (1992: 1365) om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga,
 • Lagen (1992: 1528) om offentlig upphandling,"
 • Lagen (1992: 1610) om kreditmarknadsbolag,
 • Lagen (1992: 1611) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987: 618),
 • Lagen (1992: 1613) om ändring i bankrörelselagen (1987: 617),
 • Lagen (1992: 1614) om ändring i sparbankslagen (1987: 619),
 • Lagen (1992: 1615) om ändring i föreningsbankslagen (1987: 620),
 • Lagen (1992: 1619) om ändring i lagen (1988: 1385) om Sveriges riksbank,
 • Lagen (1992: 1620) om ändring i lagen (1992: 559) om ändring i lagen ( 1991: 981) om värdepappersrörelse,
 • Lagen (1992: 1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
 • Lagen (1992: 1626) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982: 713),
 • Lagen (1992: 1628) om ändring i insiderlagen (1990: 1342),
 • Lagen (1992: 1629) om ändring i lagen (1992: 551) om ändring i lagen (1983: 890) om allemanssparande,
 • Lagen (1992: 1641) om ändring i lagen (1988: 1385) om Sveriges riksbank,
 • Lagen (1992: 1712) om ändring i lagen (1992: 543) om börs- och clearingverksamhet,
 • Lagen (1992: 1713) om ändring i lagen (1992: 558) om ändring i lagen ( 1 991: 980) om handel med finansiella instrument,
 • Lagen (1992: 1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 • Lagen (1993: 768) om åtgärder mot penningtvätt,
 • Lagen (1993: 1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige,
 • Lagen (1993: 1304) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982: 713),
 • Lagen (1993: 1305) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,
 • Lagen (1993: 1306) om ändring i lagen (1989: 1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder,
 • Lagen (1993: 1308) om ändring i lagen (1989: 508) om försäkringsmäklare,
 • Förordningen (1993: 1436) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982: 790),
 • Förordningen (1993: 1438) om ändring i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare,
 • Förordningen (1993: 1357) om ändring i förordningen (1990: 1123) om värdepappersfonder,
 • Förordningen (1993: 1358) om ändring i förordningen (1992: 561) om börs- och clearingverksamhet,
 • Förordningen (1993: 1359) om ändring i förordningen (1991: 1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden,
 • Förordningen (1993: 1526) om åtgärder mot penningtvätt,
 • Förordningen (1993: 1582) om ändring i bankrörelseförordningen (1987: 647),
 • Förordningen (1993: 1583) om ändring i förordningen (1989: 1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut,
 • Förordningen (1993: 1585) om ändring i förordningen (1992: 102) med instruktion för Finansinspektionen,
 • Förordningen (1993: 1586) om kreditmarknadsbolag.
Lagarna under 2--4, 9--12, 14--16, 18 och 19 skall träda i kraft i de delar som inte tidigare har trätt i kraft.
Jordbruksdepartementet
 • Lagen (1992: 1565) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m. m.,
 • Lagen (1992: 1680) om ändring i livsmedelslagen (1971: 511),
 • Lagen (1992: 1681) om ändring i lagen (1985: 295) om foder,
 • Lagen (1992: 1682) om ändring i utsädeslagen (1976: 298),
 • Lagen (1992: 1684) om EEG-handelsgödsel,
 • Lagen (1993: 1481) om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m., 2 §,
 • Förordningen (1993: 1135) om ändring i förordningen (1985: 879) om foder,
 • Förordningen (1993: 1136) om EEG-handelsgödsel,
 • Förordningen (1993: 1137) om ändring i förordningen (1965: 62) om behörighet att utöva veterinäryrket,
 • Utsädesförordningen (1993: 1375),
 • Förordningen (1993: 1376) om ändring i livsmedelsförordningen (1971 : 807),
 • Förordningen (1993: 1377) om ändring i förordningen (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll,
 • Förordningen (1993: 1378) om ändring i förordningen (1988: 865) med instruktion för Statens växtsortnämnd,
 • Förordningen (1993: 1487) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m. m., 2 §,
 • Förordningen (1993: 1535) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om livsmedel.
Arbetsmarknadsdepartementet
Förordningen (1993: 1584) om ändring i förordningen (1991: 1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden.
Kulturdepartementet
 • Lagen (1992: 1163) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),'3
 • Lagen (1992: 1165) om ändring i utlänningslagen (1989: 529),
 • Lagen (1992: 1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten, 14
 • Lagen (1992: 1357) om ändring i radiolagen (1966: 755),
 • Lagen (1992: 1362) om ändring i radiolagen (1966: 755),'5
 • Förordningen (1992: 1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 • Förordningen (1992: 1166) om ändring i utlänningsförordningen (1989: 547).
 • Förordningen (1992: 1167) om arbetstagares och egna företagares rätt att efter avslutad verksamhet stanna kvar i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Lagen under 1 och förordningen under 6 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein
Näringsdepartementet
 • Lagen (1992: 1119) om teknisk kontroll,
 • Lagen (1992: 1243) om ändring i lagen (1992: 160) om utländska filialer m. m.,
 • Lagen (1992: 1324) om ändring i lagen (1992: 560) om ändring i lagen (1992: 160) om utländska filialer m. m., 3 § 1, 3 och 6,
 • Lagen (1992: 1512) om elektromagnetisk kompatibilitet,
 • Lagen (1992: 1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,
 • Lagen (1992: 1534) om EG-märket,
 • Byggproduktlagen (1992: 1535),
 • Lagen (1992: 1625) om ändring i lagen (1978: 403) om beslutanderätt för svenskt kreditaktiebolag i fråga om exportkredit i vissa fall,
 • Lagen (1993: 711) om ändring i lagen (1902: 71 s. l ), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar,
 • Lagen (1993: 1311) om ändring i lagen (1993: 1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m. m., 3 § 1, 3, 4 och 6,
 • Förordningen (1992: 1222) om ändring i förordningen (1973: 221) om auktorisation och godkännande av revisorer,
 • Byggproduktförordningen (1993: 1051),
 • Förordningen (1993: 1065) om teknisk kontroll,
 • Förordningen (1993: 1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
 • Förordningen (1993: 1067) om elektromagnetisk kompatibilitet,
 • Förordningen (1993: 1068) om elektrisk materiel,
 • Förordningen (1993: 1070) om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet,
 • Förordningen (1993: 1379) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser,
 • Förordningen (1993: 1292) om ändring i förordningen (1988: 764) om statligt stöd till näringslivet,
 • Förordningen (1993: 1328) om ändring i radiostörningsförordningen (1985: 625),
 • Förordningen (1993: 1527) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer, m. m.
Civildepartementet
 • Lagen (1992: 1231) om märkning av textilier,
 • Lagen (1992: 1232) om märkning av hushållsapparater,
 • Lagen (1992: 1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk,
 • Lagen (1992: 1327) om leksakers säkerhet,
 • Lagen (1992: 1328) om farliga livsmedelsimitationer,
 • Lagen (1992: 1359) om ändring i lagen (1978: 763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker,
 • Lagen (1992: 1361) om ändring i marknadsföringslagen (1975: 1418),
 • Förordningen (1993: 969) om märkning av textilier,
 • Förordningen (1993: 970) om märkning av hushållsapparater,
 • Förordningen (1993: 971) om leksakers säkerhet,
 • Förordningen (1993: 972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk,
 • Förordningen (1993: 1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror.
Miljö- och naturresursdepartementet
 • Lagen (1992: 1542) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
 • Lagen (1992: 1543) om ändring i miljöskyddslagen (1969: 387),
 • Lagen (1992: 1769) om ändring i plan- och bygglagen (1987: 10),
 • Förordningen (1993: 1204) om ändring i förordningen (1989: 974) om miljöfarliga batterier.
 • Förordningen (1993: 1265) om ändring i miljöskyddsförordningen (1989: 364),
 • Förordningen (1993: 1266) om ändring i förordningen (1985: 841) om miljöfarligt avfall,
 • Förordningen (1993: 1267) om ändring i förordningen (1985: 835) om kemiska produkter,
 • Förordningen (1993: 1268) om spillolja,
 • Förordningen (1993: 1271) om ändring i förordningen (1985: 840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m. m.,
Lagen under 3 skall träda i kraft i de delar som inte tidigare har trätt i kraft.
Förordningen under 4 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits.