Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omtryck SFS 2002:677.
Uppgifter

1 §

Inspektionen för strategiska produkter sköter tillsyn och annan kontroll enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. SFS 2000:1070

2 §

Inspektionen skall också vara nationell myndighet enligt Sveriges åtaganden i Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring med de uppgifter som följer av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.
Inspektionen skall vidare förmedla sådan information om exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden som Sverige är skyldigt att tillhandahålla som medlem i Europeiska unionen. Detsamma gäller information om exportkontroll inom ramen för samarbetet i
  • den internationella gruppen för kontroll av biologiska och kemiska produkter (Australiengruppen),
  • den internationella gruppen för kontroll av kärnämnen och material m.m. med anknytning till kärnteknisk verksamhet (Nuclear Suppliers Group),
  • den internationella gruppen för kontroll av missiler och missilteknologi (Missile Technology Control Regime),
  • den internationella gruppen för kontroll av krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter (Wassenaar-arrangemanget).
Vad som anges i andra stycket skall också gälla information om exportkontroll inom ramen för inspektionens samarbete med motsvarande organ i andra länder. SFS 2002:677

3 §

Inspektionen skall varje år före mars månads slut lämna regeringen en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska produkter under det föregående kalenderåret.
Verksförordningens tillämpning

4 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen med undantag av 2, 4, 5 §§, 10–14 §§, 19–22 §§ samt 32–35 §§. SFS 2005:232
Inspektionens ledning

5 §

Generaldirektören är chef för inspektionen. SFS 2001:614
Exportkontrollrådet

6 §

Hos inspektionen finns ett råd för samråd i exportkontrollfrågor. Det består av generaldirektören och högst tio andra ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande. SFS 2001:614

7 §

Generaldirektören skall hålla rådet informerat om inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet. SFS 2001:614

8 §

Om det är möjligt skall generaldirektören samråda med rådet, innan inspektionen lämnar över ett ärende om exportkontroll till regeringens prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, enligt 4 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.
Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden om exportkontroll som före avgörandet skall föreläggas rådet för samråd. SFS 2001:614

9 §

Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar för exportkontrollfrågor, det utrikesråd i Utrikesdepartementet som Regeringskansliet bestämmer och statssekreteraren i Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt ställe. SFS 2003:5
Teknisk-vetenskapliga rådet

10 §

Hos inspektionen finns ett teknisk-vetenskapligt råd som består av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen bestämmer. Generaldirektören är rådets ordförande. SFS 2001:614
Ärendenas handläggning

11 §

Inspektionens ärenden avgörs av generaldirektören.
Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. SFS 2001:614
Anställningar m.m.

12 §

Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.
Andra anställningar beslutas av myndigheten. SFS 2005:232

13 §

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. SFS 2001:614

14 §

15 §

Andra ledamöter i exportkontrollrådet och teknisk-vetenskapliga rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. SFS 2002:677

16 §


SFS 1995:1680

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996, då den instruktion för Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor som regeringen beslutade den 7 februari 1985 skall upphöra att gälla.

SFS 1996:907

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

SFS 1996:1521

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

SFS 1997:122

Denna förordning träder i kraft den 29 april 1997.

SFS 1998:404

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 2000:1070

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2001:614

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

SFS 2002:677

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

SFS 2003:5

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

SFS 2005:232

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.