Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

Definitioner

2 §

Med EU-förordningen avses i denna förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.
I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i EU-förordningen. SFS 2010:318

Tillämpningsområde

3 §

Denna förordning kompletterar EU-förordningen.
Ytterligare bestämmelser om transport av avfall finns i avfallsförordningen (2001:1063). SFS 2010:318

Behörig myndighet

4 §

Naturvårdsverket är
  • 1. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i EU-förordningen, och
  • 2. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall.
SFS 2010:318

Avfallstransporter till Sverige

5 §

Avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till EU-förordningen får importeras eller på annat sätt föras in till Sverige endast om det kan visas att avfallet ska tas om hand i en anläggning som i fråga om avfallshanteringen omfattas av
  • 1. tillstånd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller
  • 2. en anmälan som har gjorts enligt föreskrifter om anmälningsplikt som meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.
SFS 2010:318

Underrättelser om avfallstransporter

6 §

Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 4 § får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport som omfattas av EU-förordningen, ska verket underrätta den eller de berörda länsstyrelserna och den eller de berörda kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. SFS 2010:318

Överenskommelser för gränsområden

7 §

Naturvårdsverket får med Finland och Danmark ingå sådana bilaterala överenskommelser som avses i artikel 30 i EU-förordningen. SFS 2010:318

8 §

Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att tillämpa en överenskommelse som avses i 7 §. SFS 2010:318

Tillsyn

10 §

De ansvariga tillsynsmyndigheterna ska samråda med Tullverket i frågor som rör tillsynen över att EU-förordningen följs. SFS 2010:318

Ansvar och förverkande

11 §

Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i strid med EU-förordningen finns i 29 kap. miljöbalken och i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. SFS 2010:318

Överklagande

12 §

Naturvårdsverkets beslut enligt EU-förordningen får överklagas hos regeringen. SFS 2010:318

SFS 2007:383

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2007 då förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall skall upphöra att gälla.

SFS 2010:318

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

SFS 2011:48

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

SFS 2011:927

Förordning 2007:383 upphävd genom SFS 2011:927.