Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:887 Utkom från trycket den 25 november 2008Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd;utfärdad den 13 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19. föreskrivs att 12 och 25 §§ samt rubriken närmast före 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd ska ha följande lydelse.Avgift och deklarationer12 §12 §Inspektionen för strategiska produkter får ta ut en avgift för tillsyn enligt denna lag.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter.Den som är avgiftsskyldig ska varje år lämna en deklaration till inspektionen med de uppgifter som behövs för att bestämma avgifterna, enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från deklarationsskyldigheten.25 §25 §Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndighets beslut enligt 12 § första stycket, 14, 16 och 24 §§.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra förvaltningsbeslut enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000 eller enligt denna lag får inte överklagas.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om årliga avgifter för år 2008.På regeringens vägnarEWA BJÖRLINGCarl Henrik Ehrenkrona(Utrikesdepartementet)