Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:330 Utkom från trycket den 12 maj 2009Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd;utfärdad den 29 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222. föreskrivs att 8 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2009.På regeringens vägnarGUNILLA CARLSSONCarl Henrik Ehrenkrona(Utrikesdepartementet)