Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:307 Utkom från trycket den 5 juni 2012Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen;utfärdad den 24 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:109, bet. 2011/12:JuU22, rskr. 2011/12:221. föreskrivs att 19 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.19 §19 §Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli attgöra en anmälan enligt 4 § när en vara som avses i 3 § 3 förs in till Sverige,stanna på en tulltjänstemans anmaning enligt 5 §, ellerlämna uppgifter och visa upp handlingar för en tulltjänsteman enligt 6 §.I ringa fall ska inte dömas till ansvar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANLena Gustafson(Finansdepartementet)