Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:640 Utkom från trycket den 13 november 2012Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen;utfärdad den 1 november 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:153, bet. 2012/13:SkU3, rskr. 2012/13:6. föreskrivs att 21 och 22 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.21 §21 § Senaste lydelse 1999:434. Tullverket får föreläggaett transportföretag att fullgöra sina skyldigheter enligt 15 §, ochden vars uppgifter ska kontrolleras eller för vars räkning en vara införs eller utförs enligt 13 § att fullgöra sina skyldigheter enligt samma paragraf.Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Sådana beslut gäller omedelbart.22 §22 § Senaste lydelse 1999:434. Beslut enligt 13–15 och 17–17 d §§ samt 21 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANLena Gustafson(Finansdepartementet)