Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1497 Utkom från trycket den 19 december 2014Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen;utfärdad den 11 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29. föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2014:800. Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),injektionssprutor och kanyler,dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,kulturföremål som avses i 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,hundar och katter för annat ändamål än handel,spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaksvaror vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581),nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda,barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter,sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.7 §7 § Senaste lydelse 2004:233. För kontroll av att sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första stycket iakttagits samt för kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket eller deklarationsskyldigheten enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter fullgjorts riktigt och fullständigt, får en tulltjänsteman undersökatransportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land,bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa från eller utresa till ett annat EU-land, eller av den som kan anmanas att stanna enligt 5 § första stycket 2.Ytterligare bestämmelser om befogenheter bl.a. avseende kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)