Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i tullagen (2016:253);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 9 § och 5 kap. 2 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 9 §

Den som i verksamhet hos ett tullombud eller en annan ekonomisk aktör eller i annat fall i egenskap av ombud tar del av uppgifter som har lämnats i enlighet med tullagstiftningen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har fått veta om någon enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

5 kap.

5 kap. 2 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullagstiftningen eller mot anmälningsplikten i artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/ 2005, i den ursprungliga lydelsen, jämförd med 4 kap. 50 § döms för tullförseelse till böter.
Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om
  • 1. skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som
  • a) förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon, eller
  • b) är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,
  • 2. skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket, eller
  • 3. användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

SFS 2016:884

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7.