Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:136 Utkom från trycket den 27 mars 2018Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd;utfärdad den 8 mars 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:23, bet. 2017/18:UU9, rskr. 2017/18:163. föreskrivs i fråga om lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd dels att 6, 22 och 24 a §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 och 22 a §§, och närmast före 8 § en ny rubrik av följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2010:1017. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om exporttillstånd i artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 och i del 2.3 första stycket i bilaga IIa, del 3.3 andra stycket i bilaga IIb, del 3.4 andra stycket i bilaga IIc, del 3.5 andra stycket i bilaga IId, del 3.3 andra stycket i bilaga IIe och del 3.3 andra stycket i bilaga IIf till samma förordning.Villkor8 §8 § Tidigare 8 § upphävd genom 2009:330. Tillstånd som meddelas med stöd av artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 får i det enskilda fallet förenas med de krav eller villkor som behövs för exportkontrollen.22 §22 § Senaste lydelse 2010:1017. Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhetlämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §,åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 9.2 i samma förordning eller denna lag,åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.4 i samma förordning,åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 5.1 i samma förordning,åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket,åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits med stöd av 4 c § andra stycket,åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 22.10 i samma förordning, ellerbryter mot artikel 20.3 eller 22.8 i samma förordning eller mot 17 §.Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.22 a §22 a §Till böter döms den som, i annat fall än som avses i 24 §, uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en kontroll- eller ordningsföreskrift som har meddelats med stöd av denna lag.Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.24 a §24 a § Senaste lydelse 2010:1017. Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid lämna sådan underrättelse om sitt första användande av ett generellt tillstånd som föreskrivs i bilagorna IIa-IIf till rådets förordning (EG) nr 428/2009, får den myndighet som ska ta emot underrättelsen vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.Denna lag träder i kraft den 15 april 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohan Danelius(Utrikesdepartementet)