Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:231 Publicerad den 9 maj 2019Förordning om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknadenUtfärdad den 2 maj 2019Regeringen föreskriver att 1, 5 och 6 §§ förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2013:1124. Denna förordning innehåller bestämmelser om tjänster som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (dataflödesförordningen).De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i IMI-förordningen, dataflödesförordningen och lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.Bestämmelser om tyst beviljande, handläggningstider och godtagande av intyg m.m. från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns i andra författningar.5 §5 §Tillväxtverket ska tillhandahålla elektronisk information till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare vid den gemensamma kontaktpunkten avseendegenerell information om de tillståndskrav och andra formella krav på tillstånd som gäller för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige,direktlänkar till specifik information hos de behöriga myndigheterna,kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna,uppgifter om hur och på vilka villkor man kan få tillgång till uppgifter ur offentliga register och databaser som rör tjänsteleverantörer och tjänster,vilka möjligheter till rättslig prövning som i allmänhet står till förfogande om en tvist skulle uppstå,kontaktuppgifter till andra sammanslutningar och organisationer än de behöriga myndigheterna där tjänsteleverantören eller tjänstemottagaren kan få praktisk hjälp,kontaktuppgifter till servicefunktionen och uppgifter om hur ytterligare information till tjänstemottagare fås vid Kommerskollegium och Konsumentverket,annan information som är av särskild betydelse för att bedriva tjänsteverksamhet i Sverige, ochgällande datalokaliseringskrav.Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på engelska.6 §6 §Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna den information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 § första stycket 1, 2 och 9. Den behöriga myndighet som lämnar informationen ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser elektroniskt tillhandahålla aktuell och detaljerad information när det gäller krav, kostnader och ansökningsförfarande för ett tillstånd, en anmälan eller en registrering.Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på engelska.Denna förordning träder i kraft den 29 maj 2019.På regeringens vägnarANN LINDEElinor Hammarskjöld(Utrikesdepartementet)