Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:44Publicerad den 30 januari 2021Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionenUtfärdad den 28 januari 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165. föreskrivs i fråga om lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionendels att 3, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 a och 11 b §§, med följande lydelse.3 §3 §Senaste lydelse 2020:860. Lagen är tillämplig endast på följande varor:krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),skjutvapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67) samt sådana vapen och andra föremål som anges i 1 kap. 3 § samma lag,injektionssprutor och kanyler,dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950),hundar och katter för annat ändamål än handel,spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av åldersgränsen i 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda,barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter,sprängämnesprekursorer enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.11 §11 §Senaste lydelse 2016:269. En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket får, när det gäller en försändelse som kommer från ett annat EU-land, besluta att en postförsändelse eller en motsvarande försändelse som förmedlas av ett kurirföretag ska hållas kvar av befordringsföretaget, omdet finns anledning att anta att försändelsen innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:narkotika,skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, ellersådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, ochdet är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.Ett beslut om kvarhållande ska gälla en viss tid, högst en månad, från den dag då beslutet delgavs befordringsföretaget. Beslutet får verkställas omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket eller chefen för Tullverkets rättsavdelning.Befordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket till verket överlämna en försändelse som hållits kvar enligt första stycket.11 a §11 a §Den som i ett kurirföretag har fått del av eller tillgång till uppgifter som handlar om att hålla kvar försändelser enligt 11 § eller om ett efterföljande beslag enligt 22 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta.Bestämmelser om tystnadsplikt för den som i postverksamhet fått del av eller tillgång till sådana uppgifter finns i 2 kap. 14 § postlagen (2010:1045).11 b §11 b §Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikt enligt denna lag finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.12 §12 §Senaste lydelse 2014:673. Polismyndigheten och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i kontrollverksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 5–7 och 13 §§ om Tullverket och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också Polismyndigheten och en polisman samt Kustbevakningen och en kustbevakningstjänsteman.Ett befordringsföretag är skyldigt att till Tullverket anmäla om det i företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:narkotika,skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, ellersådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.Befordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket överlämna försändelsen till verket.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRoger Ghiselli(Finansdepartementet)