Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/650/EG: Kommissionens beslut av den 9 september 1994 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 252 , 28/09/1994 s. 0015 - 0016

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 61 s. 0078

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 61 s. 0078KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 september 1994 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren (Text av betydelse för EES) (94/650/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av foderväxter(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 92/19/EEG(2), särskilt artikel 13a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av stråsäd(3), senast ändrat genom direktiv 93/2/EEG(4), särskilt artikel 13a i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt bestämmelserna i direktiven ovan får utsäde endast säljas i slutna förpackningar försedda med för-slut-ningsanordning och märkning.

Nuvarande praxis för försäljning av utsäde, särskilt metoderna att transportera utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren, kräver en förenkling av de bestämmelser som rör förslutningsanordningen och märkningen av för-packningar.

Det har anförts att försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren kan medföra en väsentlig kostnadsbesparing vad gäller förpackning och för-packningsmaterial samt den efterföljande bortskaffningen av detta.

Det har också anförts att försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren inte kommer att inverka negativt på utsädets kvalitet jämfört med den kvalitet som uppnås med det nuvarande systemet.

Dessa påståenden kan ännu inte styrkas på gemenskapsnivå på grundval av de upplysningar som finns tillgängliga.

Det är därför lämpligt att anordna ett tidsbegränsat försök med närmare fastställda villkor i syfte att utvärdera om dessa påståenden är hållbara på gemenskapsnivå.

Villkoren i detta försök bör fastställas så att så många upplysningar som möjligt kan samlas in på gemenskapsnivå i syfte att få fram riktiga slutsatser för eventuella framtida ändringar av gemenskapsbestämmelserna.

Med hänsyn till detta försök bör medlemsstaterna befrias från vissa skyldigheter som fastställs i de berörda direktiven.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett tidsbegränsat försök anordnas härmed på gemenskapsnivå enligt de villkor som fastställs i artikel 2 i syfte att utvärdera om försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren kan medföra en kostnadsbesparing vad gäller förpackning och förpackningsmaterial samt den efterföljande bortskaffningen av detta utan att det negativt påverkar kvaliteten på det utsäde som erbjuds den slutlige förbrukaren.

Artikel 2

De villkor som avses i artikel 1 skall vara följande:

a) Försöket begränsas till certifikatutsäde av alla kategorier av

- ärt,

- åkerböna,

- stråsäd, utom majs.

b) De behållare ur vilka det lagrade utsädet skall säljas till den slutlige förbrukaren skall innehålla utsäde som är slutgiltigt certifierat enligt kraven i direktiv 66/401/EEG respektive direktiv 66/402/EEG.

c) Detta utsäde skall säljas direkt till den slutlige förbrukaren.

d) Den behållare som används av den slutlige förbrukaren och i vilken utsädet placeras skall förslutas efter påfyllning.

e) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19.1 i direktiv 66/401/EEG respektive artikel 19.1 i direktiv 66/402/EEG, skall officiella prov tas, åtminstone genom stickprovskontroller, under påfyllningen av de behållare som anges i d.

f) De upplysningar som finns på den officiella etiketten skall också finnas på en följesedel från leverantören till den slutlige förbrukaren.

g) Leverantören skall vid utgången av varje kalenderår till den berörda certifieringsmyndigheten anmäla de kvantiteter utsäde som sålts i lösvikt.

h) Certifieringsmyndigheten skall övervaka försöket.

i) När en medlemsstat deltar i försöket skall den överlämna en del av de prov som anges i e till jämförande gemenskapsförsök.

Artikel 3

De medlemsstater som deltar i försöket befrias härmed från bestämmelserna i artiklarna 9 och 10 i direktiv 66/401/EEG respektive artiklarna 9 och 10 i direktiv 66/402/EEG.

Artikel 4

1. Alla medlemsstater får delta i försöket.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de har beslutat delta i försöket.

3. Medlemsstaterna skall överlämna rapporter om resultaten av försöket till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna före utgången av varje år.

4. Försöket skall börja den 1 september 1994 och skall sluta den 31 december 1997. Medlemsstaterna får besluta att avbryta deltagandet i försöket före den 31 december 1997 om de anser att försökets genomförande kan ha negativa effekter på utsädets kvalitet. De skall genast underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 september 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2) EGT nr L 104, 22.4.1992, s. 61.

(3) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(4) EGT nr L 54, 5.3.1993, s. 20.