Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 98/96/EG av den 14 december 1998 om ändring av bland annat icke-officiella fältinspektioner enligt direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 69/208/EEG, 70/457/EEG och 70/458/EEG om saluföring av betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, utsädespotatis, utsäde av olje- och spånadsväxter och utsäde av köksväxter samt om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 025 , 01/02/1999 s. 0027 - 0033RÅDETS DIREKTIV 98/96/EG av den 14 december 1998 om ändring av bland annat icke-officiella fältinspektioner enligt direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 69/208/EEG, 70/457/EEG och 70/458/EEG om saluföring av betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, utsädespotatis, utsäde av olje- och spånadsväxter och utsäde av köksväxter samt om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

Av de skäl som anges nedan bör följande direktiv om saluföring av utsäde och förökningsmaterial ändras:

- Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde (4),

- Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (5),

- Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (6),

- Rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsädespotatis (7),

- Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (8),

- Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (9), och

- Rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter (10).

I kommissionens beslut 89/540/EEG av den 22 september 1989 om anordnande av ett tillfälligt experiment med saluföring av utsäde och uppförökningsmaterial (11) anordnas ett tidsbegränsat försök under fastställda villkor för att bedöma huruvida inofficiella fältbesiktningar kan medföra en förenkling av de förfaranden för officiell certifiering av utsäde som föreskrivs i direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG. 66/402/EEG och 69/208/EEG utan att detta skulle medföra någon påtaglig försämring av utsädets kvalitet.

Resultaten från försöket visar att det för vissa ändamål går att förenkla förfarandena vid den officiella utsädescertifieringen av "certifikatutsäde" av alla kategorier om besiktningarna fick utföras av andra besiktningsmän än de som ålagts av myndigheten för certifiering av utsäde att utföra officiella undersökningar.

En administrativ utveckling har ägt rum i medlemsstaterna.

Direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG och 69/208/EEG bör ändras i enlighet därmed.

I direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG föreskrivs ändringar av de artförteckningar som anges i dem mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen beträffande de namn och hybrider som är resultatet av korsningar av arter som omfattas av de direktiven i enlighet med förfarandet med en ständig kommitté.

Tillägg av nya arter i artförteckningen i nämnda direktiv bör förenklas.

Dessa direktiv bör ändras i enlighet därmed.

I direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG ges möjligheter till anordnande av tidsbegränsade försök i syfte att finna förbättrade alternativ till vissa delar av de certifieringssystem som antagits i dem.

Erfarenheten visar att räckvidden av anordnandet av sådana försök bör utvidgas i syfte att finna bättre alternativ till vissa bestämmelser i dessa direktiv.

Direktiv 66/403/EEG bör förses med en rättslig grund för anordnande av tidsbegränsade försök i syfte att finna bättre alternativ till vissa bestämmelser i det direktivet.

Direktiven 70/457/EEG och 70/458/EEG bör förses med bestämmelser för sortbenämningars lämplighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 66/400/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 2.1 C d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I A, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

2) I artikel 2 skall följande punkter läggas till:

"3. När den undersökning under officiell övervakning som anges i punkt 1 C d ii ovan genomförs skall följande villkor uppfyllas:

i) Besiktningsmännen skall

a) ha nödvändiga tekniska kvalifikationer,

b) inte dra någon egen fördel i samband med besiktningarna,

c) vara officiellt licensierade av den berörda medlemsstatens myndighet för certifiering av utsäde och denna licensiering skall omfatta antingen att besiktningsmännen avlägger ämbetsed eller att de undertecknar en skriftlig åtagandeförklaring beträffande reglerna för officiella undersökningar,

d) genomföra besiktningarna under officiell övervakning enligt reglerna för officiella besiktningar.

ii) Den utsädesgröda som skall inspekteras skall komma från utsäde som har genomgått officiell efterkontroll med tillfredsställande resultat.

iii) En del av utsädesgrödorna skall kontrolleras av officiella besiktningsmän. Denna del skall vara 10 % för självpollinerade grödor och 20 % för korspollinerade grödor, eller 5 % respektive 15 % av de grödor för vilka medlemsstaterna genomför officiella laboratoriekontroller genom morfologisk, fysiologisk, eller i tillämpliga fall biokemisk identifikation för att bestämma arten och fastställa renheten.

iv) En del av proven från de utsädespartier som skördats från utsädesgrödorna skall genomgå officiell efterkontroll och, vid behov, officiell laboratoriekontroll av utsädets sortäkthet och sortrenhet.

v) Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för sådana överträdelser av reglerna för undersökningar under officiell övervakning. De påföljder som fastställs skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Påföljderna kan inbegripa att det erkännande som avses i punkt 3 i c fråntas officiellt licensierade besiktningsmän som avsiktligt eller vårdslöst bryter mot reglerna för officiella undersökningar. All certifiering av det undersökta utsädet skall ogiltigförklaras om sådana överträdelser skett såvida det inte kan påvisas att utsädet fortfarande uppfyller alla relevanta krav.

4. Ytterligare åtgärder som är tillämpliga på genomförandet av undersökningar under officiell övervakning får antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Villkoren i artikel 2 i kommissionens beslut 89/540/EEG skall uppfyllas till dess att sådana åtgärder antas."

3) Det första stycket i artikel 13a skall ersättas med följande:

"I syfte att söka förbättrade alternativ till vissa bestämmelser i detta direktiv kan beslut fattas om att anordna tidsbegränsade försök på fastställda villkor på gemenskapsnivå enligt de bestämmelser som fastställs i artikel 21."

4) Punkt 3 i bilaga I A skall ersättas med följande:

"3. För certifikatutsäde av alla kategorier skall minst en fältbesiktning göras som antingen är officiell eller sker under officiell övervakning, och vad beträffar basutsäde minst två officiella fältbesiktningar, varav en av sticklingarna och en av de fröproducerande plantorna."

Artikel 2

Direktiv 66/401/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 2.1 C d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

2) Artikel 2.1a skall ersättas med följande:

"1a. Ändringar av den artförteckning som anges i punkt 1 A skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 21."

3) I artikel 2 skall följande punkter läggas till:

"3. När den undersökning under officiell övervakning som anges i punkt 1 C d ii ovan genomförs skall följande villkor uppfyllas:

i) Besiktningsmännen skall

a) ha nödvändiga tekniska kvalifikationer,

b) inte dra någon egen fördel i samband med besiktningarna,

c) vara officiellt licensierade av den berörda medlemsstatens myndighet för certifiering av utsäde och denna licensiering skall omfatta antingen att besiktningsmännen avlägger ämbetsed eller att de undertecknar en skriftlig åtagandeförklaring beträffande reglerna för officiella undersökningar,

d) genomföra besiktningarna under officiell övervakning enligt reglerna för officiella besiktningar.

ii) Den utsädesgröda som skall inspekteras skall komma från utsäde som har genomgått officiell efterkontroll med tillfredsställande resultat.

iii) En del av utsädet skall kontrolleras av officiella besiktningsmän. Denna del skall vara 10 % för självpollinerade grödor och 20 % för korspollinerade grödor, eller 5 % respektive 15 % för de grödor för vilka medlemsstaterna genomför officiella laboratoriekontroller genom morfologisk, fysiologisk, eller i tillämpliga fall biokemisk identifikation för att bestämma sorten och fastställa renheten.

iv) En del av proven från de utsädespartier som skördats från utsädesgrödorna skall genomgå officiell efterkontroll och, vid behov, officiell laboratoriekontroll av utsädets sortäkthet och sortrenhet.

v) Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för sådana överträdelser av reglerna för undersökningar under officiell övervakning. De påföljder som fastställs skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Påföljderna kan inbegripa att det erkännande som avses i punkt 3 i c fråntas officiellt licensierade besiktningsmän som avsiktligt eller vårdslöst bryter mot reglerna för officiella undersökningar. All certifiering av det undersökta utsädet skall ogiltigförklaras om sådana överträdelser skett, såvida det inte kan påvisas att utsädet i fråga uppfyller alla relevanta krav.

4. Ytterligare åtgärder som är tillämpliga på genomförandet av undersökningar under officiell övervakning får antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Villkoren i artikel 2 i kommissionens beslut 89/540/EEG skall uppfyllas till dess att sådana åtgärder antas."

4) Det första stycket i artikel 13a skall ersättas med följande:

"I syfte att söka förbättrade alternativ till vissa bestämmelser i detta direktiv kan beslut fattas om att anordna tidsbegränsade försök på fastställda villkor på gemenskapsnivå enligt de bestämmelser som fastställs i artikel 21."

5) Den första meningen i punkt 6 i bilaga I skall ersättas med följande:

"6. Uppfyllandet av de ovannämnda standarderna eller av andra villkor skall, vad beträffar basutsäde, undersökas vid officiella fältbesiktningar och, vad beträffar certifikatutsäde, undersökas antingen vid officiella fältbesiktningar eller vid besiktningar som genomförs under officiell övervakning."

Artikel 3

Direktiv 66/402/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 2.1 E d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

2) Artikel 2.1 F d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

3) Artikel 2.1 G d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

4) Artikel 2.1a skall ersättas med följande:

"1a. Ändringar av den artförteckning som anges i punkt 1 A skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 21."

5) I artikel 2 skall följande stycken läggas till:

"3. När den undersökning under officiell övervakning som anges i punkterna 1 E d ii, 1 F d ii och 1 G d ii ovan genomförs skall följande villkor uppfyllas:

i) Besiktningsmännen skall

a) ha nödvändiga tekniska kvalifikationer,

b) inte dra någon egen fördel i samband med besiktningarna,

c) vara officiellt licensierade av den berörda medlemsstatens myndighet för certifiering av utsäde och denna licensiering skall omfatta antingen att besiktningsmännen avlägger ämbetsed eller att de undertecknar en skriftlig åtagandeförklaring beträffande reglerna för officiella undersökningar,

d) genomföra besiktningarna under officiell övervakning enligt reglerna för officiella besiktningar.

ii) Den utsädesgröda som skall inspekteras skall komma från utsäde som har genomgått officiell efterkontroll med tillfredsställande resultat.

iii) En del av utsädet skall kontrolleras av officiella besiktningsmän. Denna del skall vara 10 % för självpollinerade grödor och 20 % för korspollinerade grödor, eller 5 % respektive 15 % för de grödor för vilka medlemsstaterna genomför officiella laboratoriekontroller genom morfologisk, fysiologisk, eller i tillämpliga fall biokemisk identifikation för att bestämma sorten och fastställa renheten.

iv) En del av proven från de utsädespartier som skördats från utsädesgrödorna skall genomgå officiell efterkontroll och, vid behov, officiell laboratoriekontroll av utsädets sortäkthet och sortrenhet.

v) Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för sådana överträdelser av reglerna för undersökningar under officiell övervakning. De påföljder som fastställs skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Påföljderna kan inbegripa att det erkännande som avses i punkt 3 i c fråntas officiellt licensierade besiktningsmän som avsiktligt eller vårdslöst bryter mot reglerna för officiella undersökningar. All certifiering av det undersökta utsädet skall ogiltigförklaras om sådana överträdelser skett, såvida det inte kan påvisas att utsädet i fråga fortfarande uppfyller alla relevanta krav.

4. Ytterligare åtgärder som är tillämpliga på genomförandet av undersökningar under officiell övervakning får antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Villkoren i artikel 2 i kommissionens beslut 89/540/EEG skall uppfyllas till dess att sådana åtgärder antas."

6) Det första stycket i artikel 13a skall ersättas med följande:

"I syfte att söka förbättrade alternativ till vissa bestämmelser i detta direktiv kan beslut fattas om att anordna tidsbegränsade försök på fastställda villkor på gemenskapsnivå enligt de bestämmelser som fastställs i artikel 21."

7) Den första meningen i punkt 5 i bilaga I skall ersättas med följande:

"5. Uppfyllandet av de ovannämnda standarderna eller av andra villkor skall, vad beträffar basutsäde, undersökas vid officiella fältbesiktningar och, vad beträffar certifikatutsäde, undersökas antingen vid officiella fältbesiktningar eller vid besiktningar som genomförs under officiell övervakning."

Artikel 4

Direktiv 66/403/EEG ändras på följande sätt:

Följande artikel skall läggas till efter artikel 13:

"Artikel 13a

I syfte att söka förbättrade alternativ till vissa bestämmelser i detta direktiv, förutom till dem som berör växtskydd, kan beslut fattas om att anordna tidsbegränsade försök på fastställda villkor på gemenskapsnivå enligt de bestämmelser som fastställs i artikel 19.

Inom ramen för dessa försök kan medlemsstaterna befrias från vissa förpliktelser som föreskrivs i detta direktiv. Omfattningen av denna befrielse skall fastställas med hänvisning till de bestämmelser den avser. Försökstiden skall vara högst sju år."

Artikel 5

Direktiv 69/208/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 2.1 C d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

2) Artikel 2.1 D d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

3) Artikel 2.1 E d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

4) Artikel 2.1 Ea d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

5) Artikel 2.1 F d skall ersättas med följande:

"d) i) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

ii) vad beträffar villkoren i bilaga I, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning."

6) Artikel 2.1a skall ersättas med följande:

"1a. Ändringar av den artförteckning som anges i punkt 1 A skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 20."

7) I artikel 2 skall följande punkter läggas till:

"3. När den undersökning under officiell övervakning som anges i punkterna 1 C d ii, 1 D d ii, 1 E d ii, 1 Ea d ii och 1 F d ii ovan genomförs skall följande villkor uppfyllas:

i) Besiktningsmännen skall

a) ha nödvändiga tekniska kvalifikationer,

b) inte dra någon egen fördel i samband med besiktningarna,

c) vara officiellt licensierade av den berörda medlemsstatens myndighet för certifiering av utsäde och denna licensiering skall omfatta antingen att besiktningsmännen avlägger ämbetsed eller att de undertecknar en skriftlig åtagandeförklaring beträffande reglerna för officiella undersökningar,

d) genomföra besiktningarna under officiell övervakning enligt reglerna för officiella besiktningar.

ii) Den utsädesgröda som skall inspekteras skall komma från utsäde som har genomgått officiell efterkontroll med tillfredsställande resultat.

iii) En del av utsädet skall kontrolleras av officiella besiktningsmän. Denna del skall vara 10 % för självpollinerade grödor och 20 % för korspollinerade grödor, eller 5 % respektive 15 % för de grödor för vilka medlemsstaterna genomför officiella laboratoriekontroller genom morfologisk, fysiologisk, eller i tillämpliga fall biokemisk identifikation för att bestämma sorten och fastställa renheten.

iv) En del av proven från de utsädespartier som skördats från utsädesgrödorna skall genomgå officiell efterkontroll och, vid behov, officiell laboratoriekontroll av utsädets sortäkthet och sortrenhet.

v) Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för sådana överträdelser av reglerna för undersökningar under officiell övervakning. De påföljder som fastställs skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Påföljderna kan inbegripa att det erkännande som avses i punkt 3 i c fråntas officiellt licensierade besiktningsmän som avsiktligt eller vårdslöst bryter mot reglerna för officiella undersökningar. All certifiering av det undersökta utsädet skall ogiltigförklaras om sådana överträdelser skett, såvida det inte kan påvisas att utsädet i fråga fortfarande uppfyller alla relevanta krav.

4. Ytterligare åtgärder som är tillämpliga på genomförandet av undersökningar under officiell övervakning får antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Villkoren i artikel 2 i kommissionens beslut 89/540/EEG skall uppfyllas till dess att sådana åtgärder antas."

8) I artikel 12a skall det första stycket ersättas med följande:

"I syfte att söka förbättrade alternativ till vissa bestämmelser i detta direktiv kan beslut fattas om att anordna tidsbegränsade försök på fastställda villkor på gemenskapsnivå enligt de bestämmelser som fastställs i artikel 21."

9) I bilaga I punkt 5 skall första meningen ersättas med följande:

"5. Uppfyllandet av de ovannämnda standarderna eller av andra villkor skall, vad beträffar basutsäde, undersökas vid officiella fältbesiktningar och, vad beträffar certifikatutsäde, undersökas antingen vid officiella fältbesiktningar eller vid besiktningar som genomförs under officiell övervakning."

Artikel 6

Direktiv 70/457/EEG ändras på följande sätt:

I artikel 9 skall följande punkt läggas till:

"5. Vad beträffar en sortbenämnings lämplighet skall artikel 63 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (*) tillämpas.

Tillämpningsföreskrifter för sortbenämningars lämplighet får antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.

(*) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2506/95 (EGT L 258, 28.10.1995, s. 3)."

Artikel 7

Direktiv 70/458/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 2.1a skall ersättas med följande:

"1a. Ändringar av de artförteckningar som anges i punkt 1 A skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 40."

2) Det första stycket i artikel 29a skall ersättas med följande:

"I syfte att söka förbättrade alternativ till vissa bestämmelser i detta direktiv kan beslut fattas om att anordna tidsbegränsade försök på fastställda villkor på gemenskapsnivå enligt de bestämmelser som fastställs i artikel 40."

3) I artikel 10 skall följande punkt läggas till:

"5. Vad beträffar en sortbenämnings lämplighet skall artikel 63 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (*) tillämpas.

Tillämpningsföreskrifter för sortbenämningars lämplighet får antas i enlighet med förfarandet i artikel 40.

(*) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2506/95 (EGT L 258, 28.10.1995, s. 3)."

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 februari 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Senast efter fem år efter ikraftträdandet av detta direktiv skall kommissionen lägga fram en utförlig utvärdering av de förenklingar av certifieringsförfarandet som införs genom detta direktiv. Vid denna utvärdering skall framför allt de eventuella följderna för utsädets kvalitet kontrolleras.

Artikel 10

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 289, 24.9.1997, s. 6.

(2) EGT C 167, 1.6.1998, s. 302.

(3) EGT C 73, 9.3.1998, s. 45.

(4) EGT 125, 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/95/EG (se sidan 1 detta nummer av Officiella tidningen).

(5) EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/95/EG.

(6) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/95/EG.

(7) EGT 125, 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/95/EG.

(8) EGT L 169, 10.7.1969, s. 3. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/95/EG.

(9) EGT L 225, 12.10.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/95/EG.

(10) EGT L 225, 12.10.1970, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/95/EG.

(11) EGT L 286, 4.10.1989, s. 24. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 96/336/EG (EGT L 128, 29.5.1996, s. 23).