Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1999/742/EG: Kommissionens beslut av den 4 november 1999 om förlängning av den period som avses i artikel 15.2a i direktiv 66/403/EEG om saluföring av utsädespotatis [delgivet med nr K(1999) 3540]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 297 , 18/11/1999 s. 0039 - 0039KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 november 1999

om förlängning av den period som avses i artikel 15.2a i direktiv 66/403/EEG om saluföring av utsädespotatis

[delgivet med nr K(1999) 3540]

(1999/742/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsädespotatis(1), senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/49/EG(2), särskilt artikel 15.2a i detta, och

av följande skäl:

1. Från och med vissa datum får medlemsstaterna i princip inte längre själva bestämma i vilken utsträckning utsädespotatis som skördats i tredje länder skall jämställas med utsädespotatis som skördats inom gemenskapen och om denna uppfyller kraven i nämnda direktiv.

2. Eftersom arbetet med att fastställa likvärdighet inom gemenskapen för samtliga berörda tredje länder inte fullbordats, tilläts medlemsstaterna genom artikel 15.2a, andra stycket i nämnda direktiv att förlänga giltighetstiden till den 31 mars 1999 för de beslut om likvärdighet som de redan hade fattat när det gäller vissa länder som inte täcks av gemenskapens bestämmelser om likvärdighet.

3. Detta arbete är fortfarande oavslutat på vissa områden rörande växtskydd.

4. Detta bemyndigande bör endast förlängas i överensstämmelse med medlemsstaternas förpliktelser i enlighet med de gemensamma reglerna om växtskydd enligt rådets direktiv 77/93/EEG(3), senast ändrat genom direktiv 1999/53/EG(4), och enligt genomförandebestämmelserna till detta.

5. Det bemyndigande som ges medlemsstaterna i artikel 15.2a bör förlängas i enlighet med detta.

6. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 15.2a i direktiv 66/403/EEG skall "31 mars 1999" ersättas med "31 mars 2002".

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 november 1999.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2320/66.

(2) EGT L 16, 21.1.1999, s. 30.

(3) EGT L 26, 31.1.1977, s. 20.

(4) EGT L 142, 5.6.1999, s. 29.