Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 1999/54/EG av den 26 maj 1999 om ändring av rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsädEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 05/06/1999 s. 0030 - 0031KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/54/EG

av den 26 maj 1999

om ändring av rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd(1), senast ändrat genom direktiv 1999/8/EG(2), särskilt artiklarna 2.1b och 21b i detta, och

av följande skäl:

(1) I ovannämnda direktiv ingår bestämmelser genom vilka det blir möjligt att även låta hybrider av självbefruktande rågvete omfattas av direktivet och genom vilka kommissionen ges rätt att anta de nödvändiga ändringarna av definitionerna i artikel 2.1 i samma direktiv. Till följd av att betydelsen av hybrider av självbefruktande rågvete har ökat i gemenskapen bör dessa omfattas av direktivet och därmed bör ändringar göras av definitionerna av "basutsäde" och "certifikatutsäde".

(2) I ovannämnda direktiv fastställs inte vilka villkor som måste uppfyllas av grödan och utsädet av hybrider av Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta och självbefruktande Triticosecale. Sådana villkor bör upprättas och bilagorna I och II till direktiv 66/402/EEG ändras i enlighet med detta. Till följd av de nämnda hybridernas ökade betydelse i gemenskapen bör de villkor fastställas som grödan och utsädet skall uppfylla, särskilt om utsädet produceras med hjälp av en kemisk hybridiseringsagent.

(3) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 66/402/EEG ändras på följande sätt:

1) I artikel 2.l.Ca skall den inledande meningen ersättas med följande: "Basutsäde (hybrider av havre, korn, ris, råg, vete, durumvete, speltvete och självbefruktande rågvete)"

2) I artikel 2.1.E skall den inledande meningen ersättas med följande: "Certifikatutsäde (kanariegräs utom hybrider, råg, sorghum, sudangräs, majs och hybrider av havre, korn, ris, vete, durumvete, speltvete och självbefruktande rågvete): utsäde"

3) Första och andra meningen i punkt 3 i bilaga I skall ersättas med följande: "Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet eller, för grödor av en inavlad linje, godtagbar äkthet och renhet med avseende på dess egenskaper. Vid produktion av utsäde av hybridsorter skall bestämmelserna ovan även gälla de ingående komponenternas egenskaper, inklusive hansterilitet eller återställande av fertilitet."

4) Följande punkt 3b skall införas i bilaga I: "3b. Grödor avsedda för produktion av certifikatutsäde av hybrider av havre, korn, ris, vete, durumvete, speltvete och självbefruktande rågvete.

a) Grödan skall uppfylla följande standarder i fråga om avstånd från angränsande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad främmande pollinering.

- Avståndet mellan honkomponenten och alla andra sorter av samma art utom en gröda av hankomponenten skall minst vara 25 m.

- Detta avstånd kan bortses från om tillräckligt skydd finns för oönskad främmande pollinering.

b) Grödan skall ha tillräcklig äkthet och renhet i fråga om komponenternas egenskaper.

Om utsädet produceras med hjälp av en kemisk hybridiseringsagent skall grödan framför allt vara förenlig med följande normer eller övriga villkor:

i) Sortrenheten för varje komponent skall för

- havre, korn, ris, vete, durumvete och speltvete uppgå till 99,7 %,

- självbefruktande rågvete uppgå till 99,0 %.

ii) Hybriditeten skall vara minst 95 %. Andelen hybriditet skall undersökas i enlighet med gällande internationella metoder, i den utsträckning sådana metoder finns. Om hybriditeten bestäms under utsädesanalysen före certifiering behöver den inte fastställas under fältbesiktning."

5) I punkt 1 i bilaga II skall den första och den andra meningen ersättas med följande: "Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet eller, för utsäde av en inavlad linje, godtagbar äkthet och renhet med avseende på dess egenskaper. För utsäde av hybridsorter skall ovannämnda bestämmelser även gälla de ingående komponenternas egenskaper."

6) I rubriken till del 1.Aa i bilaga II skall andra än hybrider införas efter Triticosecale.

7) Följande del skall läggas till i del 1.Aa i bilaga II: "Ab. Hybrider av havre, korn, ris, vete, durumvete, speltvete och självbefruktande rågvete.

Sortrenheten för utsäde i kategorin certifikatutsäde skall minst vara 90 %. Den skall kontrolleras vid officiell efterkontroll, vilka utförs på ett lämpligt antal prov."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 2000 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309.

(2) EGT L 50, 26.2.1999, s. 26.