Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/441/EG: Kommissionens beslut av den 10 juli 2000 om ändring av beslut 94/650/EG om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren [delgivet med nr K(2000) 1859] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 15/07/2000 s. 0050 - 0050Kommissionens beslut

av den 10 juli 2000

om ändring av beslut 94/650/EG om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren

[delgivet med nr K(2000) 1859]

(Text av betydelse för EES)

(2000/441/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av foderväxter(1), senast ändrat genom direktiv 98/96/EG(2), särskilt artikel 13a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av stråsäd(3), senast ändrat genom direktiv 1999/54/EG(4), särskilt artikel 13a i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 94/650/EG(5), senast ändrat genom beslut 98/174/EG(6), fastställdes att ett tidsbegränsat försök skulle anordnas på gemenskapsnivå i syfte att utvärdera om försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren kunde medföra en kostnadsbesparing vad gäller förpackning och förpackningsmaterial samt den efterföljande bortskaffningen av detta utan att det skulle inverka negativt på utsädets kvalitet jämfört med den kvalitet som uppnås med det nuvarande systemet.

(2) I ljuset av den erfarenhet som erhållits under försöket, som skall pågå till och med den 30 juni 2000, kan dessa påståenden ännu inte styrkas på gemenskapsnivå på grundval av de upplysningar som finns tillgängliga.

(3) Det är därför lämpligt att förlänga försöksperioden med samma villkor i syfte att utvärdera om dessa påståenden är hållbara på gemenskapsnivå.

(4) Det är nödvändigt att inte avbryta kontinuiteten i försöket.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4.4 i beslut 94/650/EG skall datumet "den 30 juni 2000" ersättas med "den 31 augusti 2001" på båda de ställen där det förekommer.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 30 juni 2000.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EFT 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2) EGT L 25, 1.2.1999, s. 27.

(3) EFT 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(4) EGT L 142, 5.6.1999, s. 30.

(5) EGT L 252, 28.9.1994, s. 15.

(6) EGT L 63, 4.3.1998, s. 31.