Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2001/64/EG av den 31 augusti 2001 om ändring av direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde för foderväxter och direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsädEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 234 , 01/09/2001 s. 0060 - 0061Rådets direktiv 2001/64/EG

av den 31 augusti 2001

om ändring av direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde för foderväxter och direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Mot bakgrund av vad som anges nedan bör rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter(4) och rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd(5) ändras.

(2) Genom kommissionens beslut 94/650/EG(6) anordnades ett tidsbegränsat försök under särskilt angivna villkor i syfte att bedöma huruvida saluföring av utsäde i lösvikt direkt till slutanvändaren hade några negativa effekter på utsädeskvaliteten jämfört med den kvalitet som erhålls med nuvarande system, dvs. enligt bestämmelserna i direktiven 66/401/EEG och 66/402/EEG.

(3) I enlighet med det tidsbegränsade försöket är det lämpligt att tillåta saluföring av utsäde i lösvikt till slutanvändaren permanent förutsatt att särskilt angivna villkor iakttas, och direktiven 66/401/EEG och 66/402/EEG bör ändras i enlighet med detta.

(4) De åtgärder som krävs för att genomföra direktiven 66/401/EEG och 66/402/EEG bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 66/401/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall läggas till: "Artikel 10d

1. Genom undantag från artiklarna 8, 9 och 10 får medlemsstaterna tillämpa förenklade bestämmelser när det gäller förslutningsanordningar och märkning av förpackningar i samband med saluföring av utsäde av kategorin 'certifikatutsäde' i lösvikt till slutanvändaren.

2. Villkoren för tillämpningen av undantaget enligt punkt 1 skall fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 21.2.

Till dess att sådana åtgärder har antagits skall villkoren enligt artikel 2 i kommissionens beslut 94/650/EEG(8) tillämpas."

2. Artikel 21 skall ersättas med följande: "Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, som inrättades genom artikel 1 i rådets beslut 66/399/EEG (nedan kallad kommittén).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 2

Direktiv 66/402/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall läggas till: "Artikel 10a

1. Genom undantag från artiklarna 8, 9 och 10 får medlemsstaterna tillämpa förenklade bestämmelser när det gäller förslutningsanordningar och märkning av förpackningar i samband med saluföring av utsäde av kategorin 'certifikatutsäde' i lösvikt till slutanvändaren.

2. Villkoren för tillämpningen av undantaget enligt punkt 1 skall fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 21.2.

Till dess att sådana åtgärder har antagits skall villkoren enligt artikel 2 i kommissionens beslut 94/650/EG(10) tillämpas."

2. Artikel 21 skall ersättas med följande: "Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, som inrättades genom artikel 1 i beslut 66/399/EEG (nedan kallad kommittén).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(11) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 mars 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 augusti 2001.

På rådets vägnar

L. Michel

Ordförande

(1) EGT C 213 E, 31.7.2001.

(2) Yttrande av den 4 juli 2001.

(3) Yttrande av den 11 juli 2001.

(4) EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/96/EG (EGT L 25, 1.2.1999, s. 27).

(5) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/54/EG (EGT L 142, 5.6.1999, s. 30).

(6) EGT L 252, 28.9.1994, s. 15. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/441/EG (EGT L 176, 15.7.2000, s. 50)

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 252, 28.9.1994, s. 15. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/441/EG (EGT L 176, 15.7.2000, s. 50).

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) EGT L 252, 28.9.1994, s. 15. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/441/EG (EGT L 176, 15.7.2000, s. 50.

(11) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.