Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsädeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 20/07/2002 s. 0012 - 0032Rådets direktiv 2002/54/EG

av den 13 juni 2002

om saluföring av betutsäde

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde(2) har undergått flera och omfattande ändringar(3). För att skapa klarhet och av praktiska skäl bör därför en kodifiering företas av nämnda direktiv.

(2) Produktionen av sockerbetor och foderbetor (nedan kallade betor) intar en viktig plats inom gemenskapens jordbruk.

(3) Tillfredsställande resultat inom betodling är i stor utsträckning beroende av att lämpligt utsäde används.

(4) Högre produktivitet kommer att uppnås inom betodlingen i gemenskapen om medlemsstaterna, vid val av sorter som får saluföras, tillämpar enhetliga regler som är så strikta som möjligt. Bestämmelser om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter antogs genom rådets direktiv (2002/53/EG)(4).

(5) Det är nödvändigt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt certifieringssystem, som baserar sig på de erfarenheter som uppnåtts genom tillämpningen av medlemsstaternas system och de system som används av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). I samband med konsolideringen av den inre marknaden bör gemenskapssystemet gälla produktion av utsäde i syfte att saluföra detta och för saluföring inom gemenskapen utan möjlighet för medlemsstaterna att ensidigt göra undantag från bestämmelserna som kan hindra den fria rörligheten för utsäde inom gemenskapen.

(6) Som allmän regel bör gälla att betutsäde får saluföras endast efter officiell undersökning och certifiering, i enlighet med certifieringsreglerna, som basutsäde eller certifikatutsäde. Valet av termerna "basutäsde och certifikatutsäde" är grundat på redan befintlig internationell terminologi. Det bör vara möjligt att på vissa särskilda villkor saluföra förädlat utsäde av generationer som föregår basutsädet och utsädesråvara.

(7) Gemenskapens regler bör inte gälla utsäde som visats vara avsett för export till tredje land.

(8) För att förbättra kvaliteten på betutsäde inom gemenskapen bör vissa krav fastställas bland annat i fråga om polyploidi, monogermitet, fraktionering, renhet, grobarhet och vattenhalt.

(9) För att man skall kunna fastställa ett utsädespartis identitet måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, plombering och märkning. Etiketterna bör för detta ändamål innehålla sådana uppgifter som krävs såväl för den officiella kontrollen som för informationen till lantbrukaren, och bör klart visa att certifieringen gjorts på gemenskapsnivå.

(10) Regler bör införas om saluföring av kemiskt behandlat utsäde och utsäde som lämpar sig för ekologisk odling samt om bevarandet av växtgenetiska resurser för att möjliggöra bevarande in situ av sorter som hotas av utrotning.

(11) Undantag bör tillåtas på vissa villkor utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 14 i fördraget. Medlemsstater som tillämper sådana undantag bör ge varandra administrativt bistånd när det gäller kontroll.

(12) För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls och att de bestämmelser som säkerställer dess sortäkthet följs vid saluföringen, måste medlemsstaterna anta bestämmelser om lämpliga kontrollåtgärder.

(13) Utsäde som uppfyller dessa krav bör, utan att det påverkar tillämpningen av fördragets artikel 30, inte underkastas några andra begränsningar vad beträffar saluföringen än de som föreskrivs i gemenskapens regler.

(14) Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsäde som certifierats i en medlemsstat bör, på vissa villkor, certifieras som utsäde som uppförökats i den berörda medlemsstaten.

(15) Å andra sidan bör bestämmelser antas som tillåter saluföring inom gemenskapen av betutsäde som skördats i tredje land endast under förutsättning att samma garantier kan lämnas för sådant utsäde som för utsäde som officiellt undersökts och certifierats inom gemenskapen och som fyller gemenskapens krav.

(16) Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifierat utsäde av de olika kategorierna bör utsäde av en kategori som uppfyller mindre strikta krav liksom utsäde av sorter som inte ingår i den gemensamma sortlistan eller i de nationella sortlistorna tillfälligtvis få avsättas.

(17) För att harmonisera de tekniska metoder som tilllämpas i de olika medlemsstaterna vid certifiering, och för att möjliggöra framtida jämförelser mellan utsäde som certifierats inom gemenskapen och utsäde som kommer från tredje land bör jämförande gemenskapsförsök organiseras i medlemsstaterna för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde inom kategorin "certifikatutsäde".

(18) Tidsbegränsade försök bör anordnas i syfte att försöka nå bättre lösningar för att kunna ersätta vissa bestämmelser i detta direktiv.

(19) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

(20) Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för genomförande som fastställs i bilaga 5 del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla för produktion i saluföringssyfte och saluföring av betutsäde inom gemenskapen.

Det skall inte tillämpas på betutsäde som visats vara avsett för export till tredje land.

Artikel 2

1. I detta direktiv används följände beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Saluföring: försäljning, lagerhållning i syfte att sälja, utbjudande till försäljning samt varje avyttrande, leverans eller distribution för kommersiell användning av utsäde till tredje part, mot ersättning eller utan ersättning.

Handel med utsäde som inte syftar till kommersiell användning av sorten, såsom i följande fall, skall inte anses som saluföring:

- Tillhandahållande av utsäde för offentliga försöks- och kontrollorgan.

- Tillhandahållande av utsäde till tjänsteproducenter för bearbetning eller förpackning, under förutsättning att tjänsteproducenten inte förvärvar rätten till detta utsäde.

Tillhandahållande av utsäde på vissa villkor till tjänsteproducenter för produktion av jordbruksråmaterial för industriella ändamål eller för utsädesförökning för samma ändamål skall inte anses som saluföring, under förutsättning att tjänsteproducenten inte förvärvar rätten till utsädet eller skörden. Den som tillhandahåller utsädet skall förse certifieringsmyndigheten med en kopia av avtalet med tjänsteproducenten och i detta avtal skall anges de normer och villkor som för närvarande uppfylls av det tillhandahållna utsädet.

Villkoren för tillämpningen av denna bestämmelse skall fastställas enligt förfarandet i artikel 28.2.

b) Beta: socker- och foderbeta av arten Beta vulgaris L.

c) Basutsäde: utsäde

i) som har framställts under förädlarens ansvar i enlighet med vedertagen praxis för upprätthållande av sorten,

ii) som är avsett för framställning av utsäde av kategorin "certifikatutsäde",

iii) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 5, uppfyller villkoren i bilaga 1 för basutsäde, och

iv) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

d) Certifikatutsäde: utsäde

i) som härstammar direkt från basutsäde,

ii) som är avsett för produktion av betor

iii) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4 första stycket b, uppfyller villkoren i bilaga 1 för certifikatutsäde, och

iv) - som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, eller

- vad beträffar villkoren i bilaga 1 A, har befunnits uppfylla dessa villkor antingen vid officiell undersökning eller vid undersökning som gjorts under officiell övervakning.

e) Monogermt frö: genetiskt monogermt frö.

f) Tekniskt monomgermfrö (precisionsfrö): frö avsett för användning i precisionssåmaskin och som ger endast en groddplanta, enligt kraven i bilaga 1 B punkt 3 b, bb och cc.

g) Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas

i) av statliga myndigheter, eller

ii) av en juridisk person som handlar på statens ansvar, oavsett om denna person lyder under offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning, eller

iii) i fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer,

förutsatt att sådana personer som anges under ii och iii inte drar någon egen fördel av sådana åtgärder.

h) EG-småförpackningar: förpackningar med följande certifikatutsäden:

i) Monogermt frö eller tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): högst 100000 frögyttringar eller frön eller med en nettovikt om 2,5 kg, exklusive, i förekommande fall, pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser.

ii) Annat frö än monogermt frö eller tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): högsta nettovikt 10 kg, exklusive, i förekommande fall, pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser.

2. De olika sorttyper, även komponenter, som kan komma i fråga för certifiering enligt bestämmelserna i detta direktiv kan specificeras och definieras enligt det förfarande som fastställs i artikel 28.2.

3. När den undersökning under officiell övervakning som anges i punkt I d iv andra strecksatsen genomförs skall följande villkor uppfyllas:

a) Besiktningsmännen skall

i) ha nödvändiga tekniska kvalifikationer,

ii) inte dra någon egen fördel i samband med besiktningarna,

iii) vara officiellt licensierade av den berörda medlemsstatens myndighet för certifiering av utsäde och denna licensiering skall omfatta antingen att besiktningsmännen avlägger ämbetsed eller att de untertecknar en skriftlig åtagandeförklaring beträffande reglerna för officella undersökningar,

iv) genomföra besiktningarna under officiell övervakning enligt reglerna för officiella besiktningar.

b) Den utsädesgröda som skall inspekteras skall komma från utsäde som har genomgått officiell efterkontroll med tillfredsställande resultat.

c) En del av utsädesgrödorna skall kontrolleras av officiella besiktningsmän. Denna del skall vara 10 % för självpollinerade grödor och 20 % för korspollinerade grödor, eller 5 % respektive 15 % av de grödor för vilka medlemsstaterna genomför officiella laboratoriekontroller genom morfologisk, fysiologisk, eller i tilllämpliga fall biokemisk identifikation för att bestämma arten och fastställa renheten.

d) En del av proven från de utsädespartier som skördats från utsädesgrödorna skall genomgå officiell efterkontroll och, vid behov, officiell laboratoriekontroll av utsädets sortäkthet och sortrenhet.

Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för överträdelser av de regler som avses i första stycket om undersökningar under officiell övervakning. De påfoljder som fastställs skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Påföljderna kan inbegripa att det erkännande som avses i första stycket a iii fråntas officiellt licensierade besiktningsmän som avsiktligt eller vårdslöst bryter mot reglerna för officiella undersökningar. All certifiering av det undersökta utsädet skall ogiltigförklaras om sådana överträdelser skett såvida det inte kan påvisas att utsädet fortfarande uppfyller alla relevanta krav.

4. Ytterligare åtgärder som är tillämpliga på genomförandet av undersökningar under officiell övervakning får antas i enlighet med förfarandet i artikel 28.2.

Villkoren i artikel 2 i kommissionens beslut 89/540/EEG(6) skall uppfyllas till dess att sådana åtgärder antas.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att betutsäde inte får saluföras såvida det inte har certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde".

2. Medlemsstaterna skall se till att de officiella undersökningarna av utsäde utförs i enlighet med vid tillfället gällande internationella metoder, i den mån sådana finns.

Artikel 4

Trots vad som sägs i artikel 3.1 får medlemsstaterna föreskriva att

- förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde, och

- utsädesråvara som saluförs för bearbetning, förutsatt att dess sortäkthet är säkerställd,

får saluföras.

Artikel 5

Medlemsstaterna får dock, trots bestämmelserna i artikel 3, tillåta följande:

a) Officiell certifiering och saluföring av basutsäde som inte uppfyller de villkor om grobarhet som slås fast i bilaga 1. För detta ändamål skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att leverantören garanterar en viss grobarhet, vilken vid försäljning skall anges på en särskild etikett som är försedd med leverantörens namn och adress samt utsädespartiets referensnummer.

b) Officiell certifiering och försäljning till köpare i första handelsledet av utsäde av kategorierna "basutsäde" och "certifikatutsäde", i syfte att snabbt tillhandahålla utsäde, trots att den officiella grobarhetskontrollen enligt villkoren i bilaga 1 inte slutförts. Certifiering skall medges endast om en preliminär analysrapport om utsädet inges och den första mottagarens namn och adress anges. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att se till att leverantören garanterar den grobarhet som anges i den preliminära rapporten. Denna grobarhet skall vid försäljning anges på en särskild etikett som är försedd med leverantörens namn och adress samt utsädespartiets referensnummer.

Dessa bestämmelser skall inte gälla utsäde som importeras från tredje land, med undantag för vad som i övrigt anges i artikel 22 om uppförökning utanför gemenskapen.

Medlemsstater som tillämpar något av undantagen enligt a och b skall ge varandra administrativt bistånd när det gäller kontrollen.

Artikel 6

1. Trots vad som sägs i artikel 3.1 får medlemsstaterna tillåta producenter som är etablerade på deras territorium att saluföra

a) små kvantiteter utsäde för vetenskapliga ändamål eller för förädling,

b) lämpliga mängder utsäde avsett för andra test- eller försöksändamål, i den mån det består av sorter för vilka en ansökan om införande i sortlistan har inlämnats i medlemsstaten i fråga.

När det gäller genetiskt modifierat material får ett tillstånd endast beviljas om alla lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika negativa effekter för människors hälsa eller miljön. För miljöriskbedömningen som skall göras i detta syfte skall bestämmelserna i artikel 7.4 i direktiv 2002/53/EG tillämpas i tillämpliga delar.

2. De ändamål för vilka tillstånd enligt punkt 1 b får beviljas, liksom bestämmelserna om märkning av förpackningarna samt mängderna och villkoren för att medlemsstaterna skall kunna bevilja sådana tillstånd skall fastställas enligt förfarandet i artikel 28.2.

3. Tillstånd som medlemsstaterna före den 14 december 1998 beviljar producenter på det egna territoriet för de ändamål som anges i punkt 1 skall förbli i kraft till dess att bestämmelserna i punkt 2 har fastställts. Därefter skall alla sådana tillstånd uppfylla de bestämmelser som införts i enlighet med punkt 2.

Artikel 7

Medlemsstaterna får, med avseende på villkoren i bilaga 1, införa ytterligare eller striktare krav för certifiering av utsäde som framställts i det egna territoriet.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att den beskrivning av de ingående komponenterna som kan krävas skall behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär detta.

Artikel 9

1. För sortkontroll samt för undersökning av utsäde för certifiering skall medlemsstaterna ombesörja att officiella prov tas enligt lämpliga metoder.

2. För undersökning av utsäde för certifiering skall prov tas från homogena partier. Högsta vikt för ett parti och lägsta provvikt anges i bilaga 2.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall kräva att basutsäde och certifikatutsäde endast saluförs i tillräckligt homogena partier och i förseglade behållare försedda med plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs i antingen artikel 11, 12 eller 13.

2. För försäljning av små kvantiteter til konsument får medlemsstaterna föreskriva undantag från bestämmelserna i punkt 1 vad beträffar förpackning, plombering och märkning.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde, förutom då utsäde av den sistnämnda kategorin förpackas i EG-småförpackningar, skall plomberas officiellt eller under officiell övervakning på sådant sätt att de inte kan öppnas utan att plomberingen skadas eller utan synlig åverkan på det officiella märke som föreskrivits i artikel 12 eller på förpackningen.

För att plomberingen skall vara fullgod skall systemet för plombering omfatta åtminstone ovannämnda märke eller anbringande av officiell plomb.

De åtgärder som avses i andra stycket ovan är inte nödvändiga om ett icke återanvändbart förslutningssystem används.

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 28.2 får det fastställas om ett visst system för plombering uppfyller kraven i denna punkt.

2. Medlemsstaterna skall kräva, förutom för EG-småförpackningar, att förpackningar inte omplomberas, varken en eller flera gånger, annat än genom officiell plombering eller under officiell övervakning. Om förpackningar omplomberas, skall detta samt ansvarig myndighet och datum för omplombering anges på den etikett som krävs enligt artikel 12.

3. Medlemsstaterna skall kräva att EG-småförpackningar skall plomberas på sådant sätt att de inte kan öppnas utan att plomberingen skadas eller utan synlig åverkan på det officiella märket eller på förpackningen. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 28.2 får det fastställas om ett visst system för plombering uppfyller kraven i denna punkt. Förpackningar får inte omplomberas, varken en eller flera gånger, annat än under officiell övervakning.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde, förutom då utsäde av den senare kategorin är förpackat i små EG-förpackningar,

a) märks på utsidan med en officiell etikett som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 3 A och som innehåller uppgifter på ett av de officiella språken i gemenskapen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde. När en etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet, i fall enligt artikel 5 första stycket a, inte uppfyller villkoren i bilaga 1 med avseende på grobarhet, skall detta anges på etiketten. Officiell, självhäftande etikett får användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 28.2 kan det godkännas att de föreskrivna uppgifterna på etiketten enligt förebild för detta trycks på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning,

b) innehåller ett officiellt dokument i etikettens färg med minst de uppgifter som skall finnas på etiketten enligt bestämmelser i bilaga 3 A I punkterna 3, 5, 6, 11, och 12. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligt tryckta på förpackningen eller om en självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall kräva att EG-småförpackningar:

a) märks på utsidan, i enlighet med bilaga 3 B, med leverantörens etikett, ett förtryck eller en stämpel på något av gemenskapens officiella språk. I genomskinliga förpackningar får etiketten placeras inuti denna, förutsatt att den kan läsas genom förpackningen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde;

b) märks på utsidan eller på sådan leverantörsetikett som föreskrivs i a med ett officiellt tilldelat serienummer. Om självhäftande officiell etikett används, skall dennas färg vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde. De metoder som används för att anbringa tilldelat serienummer får antas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 28.2.

2. Medlemsstaterna får kräva att en självhäftande officiell etikett med alla eller en del av de uppgifter som föreskrivs i bilaga 3 B används för märkning av EG-småförpackningar som förpackas i deras territorier. I den mån uppgifterna lämnas på sådan etikett behövs inte den märkning som föreskrivs i punkt 1 a.

Artikel 14

Medlemsstaterna får anta bestämmelser om att EG-småförpackningar med utsäde på begäran får officiellt eller under officiell övervakning märkas och förslutas, i enlighet med artiklarna 11.1 och 12.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att utsädets identitet kan kontrolleras när det gäller småförpackningar, särskilt när utsädespartier delas upp. För detta ändamål får de kräva att småförpackningar som packas i deras territorier skall plomberas officiellt eller under officiell övervakning.

Artikel 16

1. I enlighet med förfarandet i artikel 28.2 får det föreskrivas, i andra fall än de som anges i detta direktiv, att förpackningar med basutsäde eller alla slags certifikatutsäden skall förses med leverantörens etikett (som kan vara en annan etikett än den officiella etiketten eller utgöras av leverantörens uppgifter tryckta direkt på förpackningen). Vilka uppgifter som skall anges på en sådan etikett skall också fastställas enligt förfarandet i artikel 28.2.

2. Den etikett som avses i punkt 1 skall utformas så att den inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses i artikel 12.

Artikel 17

När det gäller utsäde av en sort som är genetiskt modifierad skall det på alla etiketter och i alla dokument, officiella eller andra, som satts fast på eller åtföljer utsädespartiet enligt bestämmelserna i detta direktiv, tydligt anges att sorten är genetiskt modifierad.

Artikel 18

Medlemsstaterna skall kräva att varje form av kemisk behandling av basutsäde eller certifikatutsäde anges antingen på den officiella etiketten eller på leverantörens etikett samt på eller inuti behållaren.

Artikel 19

I syfte att försöka nå bättre lösningar för att kunna ersätta vissa bestämmelser i detta direktiv kan beslut fattas om att anordna tidsbegränsade försök på fastställda villkor på gemenskapsnivå enligt förfarandet i artikel 28.2.

Inom ramen för sådana försök kan medlemsstaterna befrias från vissa förpliktelser som föreskrivs i detta direktiv. Omfattningen av denna befrielse skall fastställas med hänvisning till de bestämmelser den avser. Försökstiden skall vara högst sju år.

Artikel 20

Medlemsstaterna skall se till att utsäde som saluförs i enlighet med detta direktiv, obligatoriskt eller frivilligt, inte underkastas några begränsningar för saluföringen med avseende på egenskaper, undersökningsbestämmelser, märkning och plombering, utöver de som fastställs i detta direktiv eller i något annat gemenskapsdirektiv.

Artikel 21

Förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde får saluföras i enlighet med artikel 4 första strecksatsen på följande villkor:

a) Utsädet är officiellt kontrollerat av den behöriga certifieringsmyndigheten enligt gällande bestämmelser för certifiering av basutsäde.

b) Utsädet finns i förpackningar som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

c) Förpackningarna är försedda med en officiell etikett som innehåller åtminstone följande uppgifter:

- Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller motsvarande initialförkortningar.

- Partiets referensnummer.

- Månad och år för plombering, eller

- Månad och år för senaste officiella provtagning för certifiering.

- Art, angiven minst med latinska bokstäver under sitt botaniska namn, som kan anges i förkortad form och utan angivande av auktor, eller under dess vedertagna namn, eller bådadera; uppgift om det rör sig om sockerbeta eller foderbeta.

- Sort, angiven minst med latinska bokstäver.

- Beteckningen "stamutsäde".

- Antal generationer som föregår kategorin "certifikatutsäde".

Etiketten skall vara vit med en violett diagonal linje.

Artikel 22

1. Medlemsstaterna skall besluta om att betutsäde:

- som har producerats direkt från basutsäde som är officiellt certifierat i en eller flera medlemsstater eller i ett tredje land som har förklarats likvärdigt enligt artikel 23.1 b, och

- som har skördats i en annan medlemsstat,

på begäran och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2002/53/EG, skall certifieras officiellt som certifikatutsäde i varje medlemsstat, om detta utsäde har genomgått en fältbesiktning som uppfyller de villkor som fastställs i bilaga 1 A för den kategori det gäller och om det vid en officiell undersökning har framkommit att de villkor som fastställs för samma kategori i bilaga 1 B är uppfyllda.

Om utsädet i sådana fall har producerats direkt av officiellt certifierat utsäde av generationer som föregår basutsäde kan medlemsstaterna även bevilja officiell certifiering som basutsäde, om de villkor som fastställts för denna kategori är uppfyllda.

2. Betutsäde som har skördats i gemenskapen och som är avsett att certifieras enligt bestämmelserna i punkt 1 skall

- vara förpackat och märkt med en officiell etikett som uppfyller de villkor som fastställs i bilaga 4 A och B, enligt bestämmelserna i artikel 11.1 och

- åtföljas av ett officiellt dokument som uppfyller de villkor som fastställs i bilaga 4 C.

Bestämmelserna i första strecksatsen om förpackning och märkning behöver inte tillämpas om den myndighet som är ansvarig för fältbesiktningen, den myndighet som utfärdar dokument för certifieringen av detta utsäde, som inte är slutgiltigt certifierat, och den myndighet som är ansvarig för certifieringen är en och samma myndighet eller om de enas om detta undantag.

3. Medlemsstaterna skall även besluta om att betutsäde

- som har producerats direkt från basutsäde som är officiellt certfierat i en eller flera medlemsstater eller i ett tredje land som har förklarats likvärdigt enligt artikel 23.1 b, och

- som har skördats i ett tredje land,

på begäran skall certifieras officiellt som certifikatutsäde i var och en av de medlemsstater där basutsädet antingen producerades eller certifierades officiellt, om detta utsäde har genomgått en fältbesiktning som uppfyller de villkor som fastställs i ett beslut om likvärdighet enligt artikel 23.1 a för den kategori det gäller, och om det vid en officiell undersökning har framkommit att de villkor som fastställs för samma kategori i bilaga 1 B är uppfyllda. Även övriga medlemsstater kan bevilja officiell certifiering av sådant utsäde.

Artikel 23

1. Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, avgöra om

a) sådan fältbesiktning i tredje land som avses i artikel 22 uppfyller villkoren i bilage 1 A,

b) betutsäde som skördats i tredje land och för vilket lämnas samma garantier avseende egenskaper och sortäkthet samt arrangemangen för undersökning, märkning och kontroll är likvärdigt med basutsäde eller certifikatutsäde som skördats inom gemenskapen och som uppfyller villkoren i detta direktiv.

2. Första stycket 1 skall också gälla för varje ny medlemsstat, från anslutningsdatum till det datum då de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv skall sättas i kraft.

Artikel 24

1. För att undanröja sådana tillfälliga problem med den allmänna tillgången på basutsäde eller certifikatutsäde i gemenskapen som inte kan lösas på annat sätt får beslut fattas, i enlighet med förfarandet i artikel 28.2, om att medlemsstaterna för en bestämd tidsperiod skall tillåta saluföring inom gemenskapens hela territorium, i de mängder som erfordras för att lösa problemen med tillgång, av utsäde av en kategori som uppfyller mindre strikta krav, eller av en sort som inte förekommer i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter eller i medlemsstaternas nationella sortlistor.

2. För en kategori utsäde av en bestämd sort skall den officiella etiketten vara den som föreskrivs för motsvarande kategori; för utsäde av sorter som inte förekommer i de ovannämnda listorna skall den officiella etiketten vara brun. På etiketten skall det alltid anges att utsädet i fråga är av en kategori som uppfyller mindre strikta krav.

3. Tillämpningsföreskrifter för bestämmelserna i punkt 1 får antas enligt förfarandet i artikel 28.2.

Artikel 25

1. Medlemsstaterna skall se till att betutsädet kontrolleras officiellt i samband med saluföringen, åtminstone genom stickprovskontroll, för att undersöka dess överensstämmelse med kraven och villkoren i detta direktiv.

2. Utan att det påverkar den fria rörligheten för utsäde inom gemenskapen skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att följande uppgifter tillhandahålls dem vid saluföring av mängder över 2 kg av utsäde som importeras från tredje land:

a) Art.

b) Sort.

c) Kategori.

d) Produktionsland och officiell kontrollmyndighet.

e) Avsändarland.

f) Importör.

g) Utsädeskvantitet.

Närmare föreskrifter om hur dessa uppgifter skall lämnas får fastställas enligt förfarandet i artikel 28.2.

Artikel 26

1. Jämförande gemenskapsförsök skall organiseras inom gemenskapen för efterkontroll av prov av certifierat betutsäde som tas vid stickprovskontroller. Kontroll av att utsädet uppfyller tillämpliga krav kan utföras i samband med efterkontrollerna. Arrangemangen för att utföra försöken samt resultaten av dessa skall meddelas den kommitté som avses i artikel 28.1.

2. De jämförande försöken skall användas för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering i syfte att erhålla likvärdiga resultat. Så snart detta syfte uppnåtts skall konfidentiella rapporter om hur de jämförande försöken framskrider årligen inges till medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 28.2 fastställa datum för första rapporten.

3. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 28.2 vidta nödvändiga arrangemang för de jämförande försöken. Betutsäde som skördats i länder utanför gemenskapen får ingå i de jämförande försöken.

Artikel 27

Ändringar av innehållet i bilagorna som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 28.2.

Artikel 28

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 66/399/EEG(7).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 29

Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av de bestämmelser i nationell lagstiftning som är berättigade av skäl som rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv eller skydd av industriell eller kommersiell egendom.

Artikel 30

1. Särskilda villkor får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 28.2 för att ta hänsyn till utvecklingen på följande områden:

a) Villkoren för saluföring av kemiskt behandlat utsäde.

b) Villkoren för saluföring av utsäde i samband med bevarande in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser, inbegripet blandningar av utsäde som också innehåller arter som förtecknas i artikel 1 i direktiv 2002/53/EG och som är förknippade med specifika naturliga eller delvis naturliga livsmiljöer och som hotas av utrotning.

c) Villkoren för saluföring av utsäde som lämpar sig för ekologisk produktion.

2. De särskilda villkor som avses i punkt 1 b skall särskilt inbegripa följande:

a) Dessa arter skall vara av känd härstamning och vara godkända av den behöriga myndigheten i varje medlemsstat för saluföring av utsäde i bestämda områden.

b) Lämpliga kvantitativa begränsningar.

Artikel 31

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 32

Senast den 1 februari 2004 skall kommissionen lägga fram en utförlig utvärdering av de förenklingar av certifieringsförfarandet som införs genom artikel 1 i direktiv 98/96/EG. Vid denna utvärdering skall framför allt de eventuella följderna för utsädets kvalitet kontrolleras.

Artikel 33

1. Direktiv 66/400/EEG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga 5 del A skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsgränser som anges i bilaga 5 del B.

2. Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga 6.

Artikel 34

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 35

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 2002.

På rådets vägnar

M. Rajoy Brey

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 9 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT 125, 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/96/EG (EGT L 25, 1.2.1999, s. 27).

(3) Se bilaga 5 del A.

(4) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 286, 4.10.1989, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 96/336/EG (EGT L 128, 29.5.1996, S. 23).

(7) EGT 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

BILAGA 1

CERTIFIERINGSVILLKOR

A. Grödan

1. Föregående odling på marken får inte ha varit oförenlig med produktion av utsäde av Beta vulgaris av grödans sort och marken skall vara tillräckligt fri från sådana växter som spontant utvecklats under den föregående odlingen.

2. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

3. Utsädesproducenten skall anmäla alla uppförökningar av en given sort till certifieringsmyndigheten för fältbesiktning.

4. För certifikatutsäde av alla kategorier skall minst en fältbesiktning göras som antigen är officiell eller sker under officiell övervakning, och vad beträffar basutsäde minst två officiella fältbesiktningar, varav en av sticklingarna och en av de fröproducerande plantorna.

5. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll av sortäkthet och sortrenhet är möjlig.

6. Minsta avstånd från angränsande pollenkällor skall vara:

>Plats för tabell>

Ovanstående avstånd behöver inte beaktas om det finns tillräckligt skydd mot varje oönskad pollinerare. Ingen isolering är nödvändig mellan två grödor där samma pollinerare används.

Ploiditeten hos såväl de fröbärande som de pollenspridande komponenterna i utsädesproducerande gröda måste fastställas med hänvisning till den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter som sammanställts enligt rådets direktiv 2002/53/EG eller till den nationella sortlista som upprättas enligt det direktivet. Om denna uppgift inte lämnas för en sort skall ploiditeten betraktas som okänd och ett minsta isoleringsavstånd på 600 m följaktligen krävas.

B. Utsädet

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

3. Utsädet skall också uppfylla följande villkor:

a)

>Plats för tabell>

b) Särskilda villkor för monogermt frö och tekniskt monogermfrö (precisionsfrö)

aa) Monogermt utsäde:

Minst 90 % av grodda frögyttringar skall ge endast en groddplanta.

Andelen frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte överstiga 5 %, beräknat på andelen grodda frögyttringar.

bb) Tekniskt monogermfrö (precisionsfrö) av sockerbeta:

Minst 70 % av de grodda frögyttringarna skall ge endast en groddplanta. Andelen frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte överstiga 5 %, beräknat på andelen grodda frögyttringar.

cc) Tekniskt monogermfrö (precisionfrö) av foderbeta.

För sorter med mer än 85 % diploider skall minst 58 % av de grodda frögyttringarna ge en groddplanta. För allt annat frö skall minst 63 % av de grodda frögyttringarna ge en groddplanta. Andelen frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte överstiga 5 %, beräknat på antalet grodda frögyttringar.

dd) I fråga om utsäde av kategorin "basutsäde" får viktprocenten avfall inte överstiga 1.0. I fråga om utsäde av kategorin "certifikatutsäde" får viktprocenten avfall inte överstiga 0,5. I fråga om pelleterat utsäde av båda dessa kategorier skall granskningen av om det gällande villkoret har uppfyllts göras på grundval av prover som enligt artikel 9.1 tagits från behandlat utsäde som har skalats till en del (genom skrapning eller krossning) men som ännu inte har pelleterats, utan att detta påverkar den officiella kontrollen av lägsta analytiska renhet hos pelleterat utsäde.

c) Övriga särskilda villkor:

Medlemsstaterna skall säkerställa att införsel av betutsäde inte tillåts till områden som förklarats som"rhizomaniafria zoner" enligt lämpliga gemenskapsförfaranden om viktprocenten avfall i detta utsäde överstiger 0,5.

BILAGA 2

Högsta vikt för utsädesparti: 20 ton

Lägsta provvikt: 500 g

Maximivikten för partier får inte överskridas med mer än 5 %.

BILAGA 3

MÄRKNING

A. Officiell etikett

I. Obligatoriska uppgifter

1. "EG:s regler och standarder".

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller deras initialer.

3. Partiets referensnummer.

4. Plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... (månad och år)", eller

månad och år för senaste officiella provtagning för certifiering, uttryckt på följande sätt: "provtaget ... (månad och år)".

5. Art, angiven minst med latinska bokstäver under sitt botaniska namn, som kan anges i förkortad form och utan angivande av auktor, eller under dess verdertagna namn, eller bådadera. Uppgift om sorten är sockerbeta eller foderbeta.

6. Sort, angiven minst med latinska bokstäver.

7. Kategori.

8. Produktionsland.

9. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal frögyttringar eller frön.

10. Omvikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten.

11. För monogermt frö: ordet "monogerm".

12. För tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): ordet "precision".

13. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Förnyad analys ..." (månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa upgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten.

II. Minimimått

110 mm × 67 mm.

B. Leverantörsetikett eller uppgifter på emballaget (EG-småförpackning)

Obligatoriska uppgifter

1. "EG-småförpackning".

2. Namn och adress för den leverantör som ansvarar för märkningen eller dennes symbol.

3. Officiellt tilldelat serienummer.

4. Organisation som tilldelat serienumret och medlemsstatens namn eller deras initialer.

5. Referensnummer, om partiet inte kan identifieras genom det officiella serienumret.

6. Art, angiven minst med latinska bokstäver; uppgift om sorten är sockerbeta eller foderbeta.

7. Sort, angiven minst med latinska bokstäver.

8. "Kategori".

9. Netto- eller bruttovikt eller antal frögyttringar eller frön.

10. Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten.

11. För monogermt frö: ordet "monogerm".

12. För tekniskt monogermfrö (precisionfrö): ordet "precision".

BILAGA 4

ETIKETT OCH DOKUMENT SOM SKALL FINNAS FÖR UTSÄDE SOM INTE ÄR SLUTGILTIGT CERTIFIERAT OCH SOM SKÖRDATS IN EN ANNAN MEDLEMSSTAT

A. Uppgifter som skall förekomma på etiketten

- Den myndighet som ansvarar för fältbesiktning och medlemsstaten, eller initialer för dessa.

- Art, angiven minst med latinska bokstäver under sitt botaniska namn, som kan anges i förkortad form och utan angivande av auktor, eller, under dess allmänspråkliga namn, eller bådadera. Uppgift om sorten är sockerbeta eller foderbeta.

- Sort, angiven minst med latinska bokstäver.

- Kategori.

- Referensnummer för odlingsfält eller utsädesparti

- Deklarerad netto- eller bruttovikt.

- Texten "Ej slutgiltigt certifierat utsäde".

B. Etikettens färg

Etiketten skall vara grå.

C. Uppgifter som skall förekomma i dokumentet

- Den myndighet som utfärdat dokumentet.

- Art, angiven minst med latinska bokstäver under sitt botaniska namn, som kan anges i förkortad form och utan angivande av auktor, eller under dess vedertagna namn, eller bådadera. Uppgift om sorten är sockerbeta eller foderbeta.

- Sort, angiven minst med latinska bokstäver.

- Kategori.

- Referensnummer för det utsäde som använts för att beså fältet och namn på det land eller de länder som har certifierat detta utsäde.

- Referensnummer för odlingsfält eller utsädesparti.

- Odlingsareal för produktionen av det parti som omfattas av dokumentet.

- Mängd skördat utsäde och antal förpackningar.

- Intygande att de villkor som gäller för utsädesodlingen till utsädet har uppfyllts.

- I tillämpliga fall, resultaten av en preliminär utsädesanalys.

BILAGA 5

DEL A

UPPHÄVT DIREKTIV OCH SENARE ÄNDRINGAR AV DET

(hänvisningar i artikel 33)

>Plats för tabell>

DEL B

TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE I NATIONELL LAGSTIFTNING

(hänvisningar i artikel 33)

>Plats för tabell>

BILAGA 6

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>