Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatisEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 20/07/2002 s. 0060 - 0073Rådets direktiv 2002/56/EG

av den 13 juni 2002

om saluföring av utsädespotatis

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, och

av följande skäl

(1) Rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsädespotatis(2) har undergått flera och omfattande ändringar(3). För att skapa klarhet och av praktiska skäl bör därför en kodifiering företas av nämnda direktiv.

(2) Produktionen av potatis intar en viktig plats inom gemenskapens jordbruk.

(3) Tillfredsställande resultat i potatisodlingen är i stor utsträckning beroende av att lämplig utsädespotatis används.

(4) Högre produktivitet kommer att uppnås i potatisodlingen inom gemenskapen om medlemsstaterna, vid val av vilka sorter som får saluföras, tillämpar enhetliga regler som är så strikta som möjligt, särskilt vad beträffar sundhetstillstånd. Bestämmelser om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter antogs genom rådets direktiv 2002/53/EG(4).

(5) Det är nödvändigt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt certifieringssystem, som baserar sig på de erfarenheter som uppnåtts genom tillämpningen av medlemsstaternas system och de system som används av FN:s ekonomiska kommission för Europa. I samband med konsolideringen av den inre marknaden bör gemenskapssystemet gälla produktion av utsäde i syfte att saluföra detta och för saluföring inom gemenskapen utan möjlighet för medlemsstaterna att ensidigt göra undantag från bestämmelserna som kan hindra den fria rörligheten för utsäde inom gemenskapen.

(6) Som allmän regel bör gälla att utsädespotatis får saluföras endast efter officiell undersökning och certifiering, i enlighet med certifieringsreglerna, som basutsäde eller certifikatutsäde. Valet av termerna basutsäde och certifikatutsäde är grundat på redan befintlig internationell terminologi. Det bör vara möjligt att på vissa särskilda villkor saluföra förädlat utsäde av generationer som föregår basutsädet och utsädesråvara.

(7) Medlemsstaterna får underindela kategorier av utsädespotatis i klasser som uppfyller olika krav. Det bör bestämmas, att gemenskapsklasser och därtill knutna villkor kan fastställas genom ett skyndsamt förfarande. Medlemsstaterna bör härvid själva besluta om i vilken utsträckning de tillämpar dessa klasser på den egna produktionen.

(8) Mot bakgrund av nya framsteg när det gäller förökningsmetoder, är det lämpligt att fastställa ett gemenskapsförfarande för särskilda tillämpningsföreskrifter för saluföring av utsädespotatis som framställts genom mikroförökning.

(9) Gemenskapens regler bör inte gälla utsädespotatis som visats vara avsedd för export till tredje land.

(10) För att förbättra såväl den genetiska kvaliteten och sundhetstillståndet hos utsädespotatis inom gemenskapen som de yttre egenskaperna bör bestämmelser antas om toleranser avseende orenheter, ytliga skador samt sjukdomar hos utsädespotatisen.

(11) Medlemsstaterna får, i hela eller en del av sina territorier, vidta strängare åtgärder för saluföring av utsädespotatis än de som anges i bilaga 1, för att bekämpa vissa virussjukdomar som inte finns i dessa regioner eller som är särskilt skadliga för grödorna i dessa regioner. Denna bestämmelse bör utsträckas till att omfatta andra skadliga organismer än virus.

(12) För att man skall kunna fastställa ett utsädespotatispartis sortäkthet måste gemenskapen upprätta regler för förpackning, plombering och märkning. Etiketterna bör för detta ändamål innehålla sådanna uppgifter som krävs såväl för den officiella kontrollen som för informationen till användaren, och bör klart visa att certifieringen gjorts på gemenskapsnivå.

(13) Regler bör införas om saluföring av kemiskt behandlad utsädespotatis och utsädespotatis som lämpar sig för ekologisk odling samt om bevarandet av växtgenetiska resurser för att möjliggöra bevarande in situ av sorter som hotas av utrotning.

(14) Undantag bör tillåtas på vissa villkor utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 14 i fördraget. Medlemsstater som tillämpar sådana undantag bör ge varandra administrativt bistånd när det gäller kontroll.

(15) För att se till att de krav som avser utsädespotatisens kvalitet uppfylls och de bestämmelser som säkerställer dess sortäkthet följs vid saluföringen, bör medlemsstaterna anta bestämmelser om lämpliga kontrollåtgärder.

(16) Utsäde som uppfyller dessa krav bör, utan att det påverkar tillämpningen av fördragets artikel 30, inte underkastas några andra begränsningar vad beträffer saluföring än de som föreskrivs i gemenskapens regler, utom i de fall då gemenskapens regler innehåller bestämmelser om toleranser avseende sjukdomar, skadliga organismer eller deras smittbärare.

(17) Å andra sidan bör bestämmelser antas som tillåter saluföring inom gemenskapen av utsädespotatis som skördats i tredje land endast under förutsättning att samma garantier kan lämnas för sådant utsäde som för utsäde som officiellt undersökts och certifierats inom gemenskapen och som uppfyller gemenskapens krav.

(18) Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifierad utsädespotatis av de olika kategorierna bör utsädespotatis av en kategori som uppfyller mindre strikta krav liksom utsädespotatis av sorter som inte ingår i den gemensamma sortlistan eller i de nationella sortlistorna tillfälligtvis få saluföras.

(19) För att säkerställa att utsädespotatis som certifierats i medlemsstaterna uppfyller de fastställda kraven, och för att möjliggöra framtida jämförelser mellan utsäde som certifierats inom gemenskapen och utsäde som kommer från tredje land, bör jämförande gemenskapsförsök organiseras i medlemsstaterna för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde inom de olika kategorierna av certifikatutsäde. Medlemsstaterna bör tillåtas att förbjuda saluföring av samtliga eller av vissa sorter av utsädespotatis som kommer från andra medlemsstater, om de jämförande försöken har visat otillfredsställande resultat under flera års tid.

(20) Tidsbegränsade försök bör anordnas i syfte att försöka nå bättre lösningar och för att kunna ersätta vissa bestämmelser i detta direktiv.

(21) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG, av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

(22) Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas förpliktelser vad gäller tidsfrister som fastställs i bilaga 4, del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla för produktion i saluföringssyfte och saluföring av utsädespotatis inom gemenskapen.

Det skall inte tillämpas på utsädespotatis som visats vara avsedd för export till tredje land.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Saluföring: försäljning, lagerhållning i syfte att sälja, utbjudande till försäljning samt varje avyttrande, leverans eller distribution för kommersiell användning av utsädespotatis till tredje part, mot ersättning eller utan ersättning.

Handel med utsädespotatis som inte syftar till kommersiell användning av sorten, såsom i följande fall, skall inte anses som saluföring:

- Tillhandahållande av utsädespotatis för offentliga försöks- och kontrollorgan.

- Tillhandahållande av utsädespotatis till tjänsteproducenter för bearbetning eller förpackning, under förutsättning att tjänesteproducenten inte förvärvar rätten till denna utsädespotatis.

Tillhandahållande av utsädespotatis på vissa villkor till tjänsteproducenter för produktion av jordsbruksråmaterial för industriella ändamål eller för utsädespotatisförökning för samma ändamål skall inte anses som saluföring, under förutsättning att tjänsteproducenten inte förvärvar rätten till utsädespotatisen eller skörden. Den som tillhandahåller utsädespotatisen skall förse certifieringsmyndigheten med en kopia av avtalet med tjänsteproducenten och i detta avtal skall anges de normer och villkor som för närvarande uppfylls av den tillhandahållna utsädespotatisen.

Villkoren för tillämpningen av denna bestämmelse skall fastställas enligt förfarandet i artikel 25.2.

b) Basutsäde: Knölar av potatis

i) som har framställts i enlighet med vedertagen praxis för upprätthållande av sorten och sundhetstillståndet,

ii) som är avsedda främst för framställning av utsäde av kategorin certifikatutsäde,

iii) som uppfyller minimikraven i bilagorna 1 och 2 för basutsäde, och

iv) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda minimikrav.

c) Certifikatutsäde: Knölar av potatis

i) som härstammar direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde, eller från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som vid officiell undersökning har visats uppfylla villkoren för basutsäde,

ii) som är avsedda främst för produktion av potatis för andra ändamål än utsäde,

iii) som uppfyller minimikraven i bilagorna 1 och 2 för certifikatutsäde, och

iv) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda minimikrav.

d) Officiella åtgärder: Åtgärder som vidtas

i) av statliga myndigheter, eller

ii) av en juridisk person som handlar på statens ansvar, oavsett om denna person regleras av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning, eller

iii) i fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer,

förutsatt att sådana personer som anges under ii och iii inte drar någon egen fördel av sådana åtgärder.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsädespotatis inte får saluföras, såvida den inte certifierats officiellt som basutsäde eller certifikatutsäde och uppfyller minimikraven i bilagorna 1 och 2. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsädespotatis som under saluföringen inte uppfyller minimikraven i bilaga 2 får sorteras bort. Potatisknölar som inte sorteras bort skall därefter genomgå ytterligare en officiell undersökning.

2. Medlemsstaterna får dela in de i artikel 2 fastställda kategorierna utsädespotatis i klasser som uppfyller olika krav.

3. För utsädespotatis som certifierats officiellt får följande fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 25.2:

- Gemenskapsklasser.

- Villkor som gäller för sådana klasser.

- Beteckningar för sådana klasser.

Medlemsstaterna får själva besluta i vilken utsträckning de skall tillämpa dessa gemenskapsklasser vid certifiering av den egna produktionen.

4. För utsädespotatis som framställts genom mikroförökning och som inte uppfyller storlekskraven i detta direktiv, får följande fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 25.2:

- Undantag från de särskilda föreskrifterna i detta direktiv.

- De villkor som gäller för sådan utsädespotatis.

- De beteckningar som skall användas för sådan utsädespotatis.

Artikel 4

Trots vad som sägs i artikel 3.1 skall medlemsstaterna föreskriva att förädlad utsädespotatis av generationer som föregår basutsäde får saluföras.

Artikel 5

Medlemsstaterna får, med avseende på minimikraven i bilagorna 1 och 2, införa ytterligare eller striktare krav för certifiering av utsäde som framställts i det egna territoriet.

Artikel 6

1. Trots vad som sägs i artikel 3.1 får medlemsstaterna tillåta producenter som är etablerad på deras territorium att saluföra

a) små mängder utsädespotatis för vetenskapliga test- eller försöksändamål eller för förädling,

b) lämpliga mängder utsädespotatis avsedd för andra test- eller försöksändamål, i den mån den består av sorter för vilka en ansökan om införande i sortlistan har inlämnats i medlemsstaten i fråga.

När det gäller genetiskt modifierat material får ett tillstånd endast beviljas om alla lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika negativa effekter för människors hälsa eller miljön. För miljöriskbedömningen som skall göras i detta syfte skall bestämmelserna i artikel 7.4 i direktiv 2002/53/EG tillämpas i tillämpliga delar.

2. De ändamål för vilka tillstånd enligt punkt 1 b får beviljas, liksom bestämmelserna om märkning av förpackningarna samt mängderna och villkoren för att medlemsstaterna skall kunna bevilja sådana tillstånd skall fastställas enligt förfarandet i artikel 25.2.

3. Tillstånd som medlemsstaterna för den 14 december 1998 beviljar producenter på det egna territoriet för de ändamål som anges i punkt 1 skall förbli i kraft till dess att bestämmelserna i punkt 2 har fastställts. Därefter skall alla sådana tillstånd uppfylla de bestämmelser som införts i enlighet med punkt 2.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall kräva att officiell provtagning av knölar av utsädespotatis görs i enlighet med lämpliga metoder vid undersökning för certifiering.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna får föreskriva att utsädespotatis av växtskyddsskäl kan hållas skild från annan potatis under produktionen.

2. Kraven i punkt 1 får innefatta åtgärder för att

- hålla produktionen av utsädespotatis skild från produktionen av annan potatis,

- hålla utsädespotatis skild från annan potatis i samband med storlekssortering, lagring, transport och behandling.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall föreskriva att utsädespotatis inte får saluföras om den har behandlats med groningshämmande medel.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att knölar av utsädespotatis får saluföras endast om de har ett minimimått som gör att de inte kan passera genom ett såll med kvadratiska maskor med sidan 25 mm. Om knölarna inte passerar genom en kvadratisk maska med sidan 35 mm skall den övre och nedre storleksgränsen uttryckas i multiplar av fem.

Storleksvariationen mellan knölarna i ett parti skall högst vara sådan att skillnaden mellan sidmåtten på de två kvadratiska maskor som används inte överstiger 25 mm. Dessa storleksnormer får ändras genom förfarandet i artikel 25.2.

2. Ett parti får inte innehålla mer än 3 viktprocent knölar som är mindre än den angivna minimistorleken eller mer än 3 viktprocent knölar som är större än den angivna maximistorleken.

3. Medlemsstaterna får med avseende på inhemsk produktion av utsädespotatis ytterligare minska den tillåtna variationen i stolek mellan knölarna i ett parti.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall kräva att basutsäde och certifikatutsäde endast saluförs i tillräckligt homogena partier och i slutna förpackningar eller behållare som skall vara plomberade och försedda med plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs i artiklarna 12 och 13. Förpackningarna skall vara nya och behållarna skall vara rena.

2. För saluföring av små kvantiteter till konsumenter får medlemsstaterna föreskriva undantag från bestämmelserna i punkt 1 vad beträffar förpackning, system för plombering och märkning.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar och behållare med basutsäde och certifikatutsäde skall plomberas officiellt eller under officiell övervakning på sådant sätt att de inte kan öppnas utan att plomberingen skadas eller utan synlig åverkan, antingen på det officiella märke som föreskrivs i artikel 13.1 eller på förpackningen eller behållaren.

För att plomberingen skall vara fullgod skall systemet för plombering omfatta åtminstone ovannämnda märke eller anbringande av officiell plomb.

De åtgarder som avses i andra stycket ovan är inte nödvändiga om ett icke återanvändbart system för plombering används.

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 25.2 får det fastställas om ett visst system för plombering uppfyller kraven i denna punkt.

2. Officiellt plomberade förpackningar får inte återigen plomberas, varken en eller flera gånger, annat än genom officiell plombering eller under officiell övervakning. Om förpackningar plomberas på nytt skall detta samt den ansvariga myndigheten och datum för den senaste plomberingen anges på den etikett som krävs enligt artikel 13.1.

3. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt 1 för småförpackningar som plomberats på deras territorium. Villkoren för sådana undantag får fastställas enligt förfarandet i artikel 25.2.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar och behållare med basutsäde och certifikatutsäde:

a) Märks på utsidan med officiell etikett som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 3 och som innehåller uppgifter på ett av de officiella språken i gemenskapen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde. När etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Officiell, självhäftande etikett får användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 25.2 kan det godkännas att de uppgifter som krävs på etiketten enligt modell för detta tryks på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning.

b) Innehåller ett officiellt dokument i etikettens färg med minst de uppgifter som skall finnas på etiketten enligt bestämmelser i bilaga 3, del A, punkterna 3, 4 och 6. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligen tryckta på förpackningen eller om självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a.

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt 1 för små förpackningar som plomberats på deras territorium. Villkoren för sådana undantag får fastställas enligt förfarandet i artikel 25.2.

Artikel 14

Enligt förfarandet i artikel 25.2 får det föreskrivas, i andra fall än de som anges i detta direktiv, att förpackningar eller behållare med basutsäde eller certifikatutsäde skall förses med leverantörens etikett (som kan vara en annan etikett än den officiella etiketten eller utgöras av uppgifter från leverantören tryckta direkt på förpackningen eller behållaren). De uppgifter som skall anges på denna etikett skall också fastställas enligt förfarandet i artikel 25.2.

Artikel 15

När det gäller utsädespotatis av en sort som är genetiskt modifierad skall det på alla etiketter och i alla dokument, officiella eller andra, som satts fast på eller åtföljer utsädespartiet enligt bestämmelserna i detta direktiv, tydligt anges att sorten är genetiskt modifierad.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall krava att varje form av kemisk behandling av basutsäde eller certifikatutsäde anges antingen på den officiella etiketten eller på leverantörens etikett samt utanpå eller inuti förpackningen eller på behållaren.

Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall se till att utsädespotatis som saluförs i enlighet med detta direktiv, obligatoriskt eller frivilligt, inte underkastas några begränsningar för saluföringen med avseende på egenskaper, undersökningsbestämmelser, märkning och plombering, utöver de som fastställs i detta direktiv eller i något annat direktiv.

2. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 tillåta strängare åtgärder för saluföring av utsädespotatis i hela eller delar av en eller flera medlemsstaters territorium än de som anges i bilagorna 1 och 2, för att bekämpa skadliga organismer som inte finns i dessa regioner eller som är särskilt skadliga för grödorna i dessa regioner. Vid omedelbar fara för införande eller spridning av sådana skadliga organismer och till dess att kommissionen har fattat ett slutgiltig beslut i frågan, fär sådana åtgärder vidtas av den berörda medlemsstaten så snart dess begäran har inlämnats.

Artikel 18

Förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde får saluföras i enlighet med artikel 4 på följande villkor:

a) Utsädet har producerats enligt vedertagen praxis för upprätthållande i fråga om sort och sundhetstillstånd.

b) Det är främst avsett för produktion av basutsäde.

c) Det uppfyller de minimivillkor som skall fastställas genom förfarandet i artikel 25.2 för stamutsäde.

d) Det har vid en officiell undersökning konstaterats att de minimivillkor som avses i c har uppfyllts.

e) Det finns i förpackningar eller behållare som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

f) Förpackningarna eller behållarna är försedda med en officiell etikett som innehåller åtminstone följande uppgifter:

- Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller motsvarande initialförkortningar.

- Producenternas identifieringsnummer eller partiets referensnummer.

- Månad och år för plombering.

- Art, angiven minst med latinska bokstäver under sitt botaniska namn, som kan anges i förkortad form och utan angivande av auktor, eller under dess vedertagna namn, eller bådadera.

- Sort, angiven minst med latinska bokstäver.

- Beteckningen "stamutsädespotatis".

Etiketten skall vara vit med en violett diagonal linje.

Artikel 19

I syfte att försöka nå bättre lösningar för att kunna ersätta vissa bestämmelser i detta direktiv, förutom till dem som berör växtskydd, kan beslut fattas om att anordna tidsbegränsade försök på fastställda villkor på gemenskapsnivå enligt förfarandet i artikel 25.2.

Inom ramen för dessa försök kan medlemsstaterna befrias från vissa förpliktelser som föreskrivs i detta direktiv. Omfattningen av denna befrielse skall fastställas med hänvisning till de bestämmelser den avser. Försökstiden skall vara högst sju år.

Artikel 20

1. Enligt förfarandet i artikel 25.2 får kommissionen helt eller delvis förbjuda saluföring av utsädespotatis som skördats i en viss region i gemenskapen om skördarna av officiellt uttagna prov av basutsäde eller certifikatutsäde som skördats i denna region och odlats i en eller flera av gemenskapens kontrollodlingar under tre på varandra följande år betydligt avvikit från minimikraven i punkterna 1 c, 2 c, 3 och 4 i bilaga 1. Vid de jämförande försöken får de andra minimivillkor som avses i bilaga 1 också undersökas.

2. Alla åtgärder som vidtagits enligt punkt 1 skall upphävas av kommissionen så snart det har fastställts med tillräcklig säkerhet att basutsäde och certifikatutsäde som skördats i den berörda regionen i gemenskapen i framtiden kommer att uppfylla minimikraven i punkt 1.

3. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 25.2 vidta nödvändiga arrangemang för de jämförande försöken. Utsädespotatis som skördats i tredje land får ingå i de jämförande försöken.

Artikel 21

1. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen avgöra om utsädespotatis som skördats i tredje land, och för vilken lämnas samma garantier avseende egenskaper och sortäkthet samt arrangemangen för undersökning, märkning och kontroll, är likvärdig med basutsäde eller certifikatutsäde av potatis som skördats inom gemenskapen och som uppfyller villkoren i detta direktiv.

2. Till dess att rådet har fattat beslut enligt punkt 1 skall det stå medlemsstaterna fritt att själva fatta sådanna beslut. Denna rätt upphör den 1 juli 1975.

3. Medlemsstaterna tillåts utsträcka giltigheten av beslut fattade i enlighet med punkt 2 till den 31 mars 2002 på det villkoret att dessa beslut endast får användas i överensstämmelse med medlemsstaternas skyldigheter enligt de gemensamma föreskrifterna om växtskydd i rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(6).

Tidsperioden i första stycket får förlängas för tredje land, i enlighet med förfarandet i artikel 25.2, om de tillgängliga upplysningarna inte tillåter ett beslut enligt punkt 1 och så länge sådana upplysningar inte tillåter ett sådant beslut.

4. Punkterna 1 och 2 skall också gälla för varje ny medlemsstat, från anslutningsdatum till det datum då de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv skall sättas i kraft.

Artikel 22

1. För att undanröja sådanna tillfälliga problem med den allmänna tillgången på basutsäde eller certifikatutsäde i gemenskapen som inte kan lösas på annat sätt får beslut fattas, i enlighet med förfarandet i artikel 25.2, om att medlemsstaterna för en bestämd tidsperiod skall tillåta saluföring inom gemenskapens hela territorium, i de mängder som erfordras för att lösa problemen med tillgång av utsädespotatis av en kategori som uppfyller mindre strikta krav, eller av sorter som inte förekommer i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter eller i medlemsstaternas nationella sortlistor.

2. För en kategori utsädespotatis av en bestämd sort skall den officiella etiketten vara den som föreskrivs för motsvarande kategori; för utsädespotatis av sorter som inte förekommer i de ovannämnda listorna skall den officiella etiketten vara brun. På etiketten skall det alltid anges att utsädespotatisen i fråga är av en kategori som uppfyller mindre strikta krav.

3. Tillämpningsföreskrifter för bestämmelserna i punkt 1 får antas enligt förfarandet i artikel 25.2.

Artikel 23

1. Medlemsstaterna skall se till att utsädespotatisen kontrolleras officiellt i samband med saluföringen, åtminstone genom stickprovskontroll, för att undersöka dess överensstämmelse med kraven och villkoren i detta direktiv.

2. Utan att det påverkar den fria rörligheten för utsädespotatis inom gemenskapen skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att följande uppgifter tillhandahålls dem vid saluföring av mängder över 2 kg av utsädespotatis som importeras från tredje land.

a) Art.

b) Sort.

c) Kategori.

d) Produktionsland och officiell kontrollmyndighet.

e) Avsändarland.

f) Importör.

g) Kvantitet utsädespotatis.

Närmare föreskrifter om hur dessa uppgifter skall lämnas får fastställas enligt förfarandet i artikel 25.2.

Artikel 24

Ändringar av innehållet i bilagorna som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 25.2.

Artikel 25

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 66/399/EEG(7).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 26

Med undantag för vad som föreskrivs i bilagorna 1 och 2 beträffande toleranser avseende sjukdomar, skadliga organismer eller deras smittbärare skall detta direktiv inte påverka tillämpningen av de bestämmelser i nationell lagstiftning som motiveras av skäl som rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv eller skydd av industriell eller kommersiell egendom.

Artikel 27

1. Särskilda villkor får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 för att ta hänsyn till utvecklingen på följande områden:

a) Villkoren för saluföring av kemiskt behandlad utsädespotatis.

b) Villkoren för saluföring av utsädespotatis i samband med bevarandet in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser som är förknippade med specifika naturliga eller delvis naturliga livsmiljöer och som hotas av utrotning.

c) Villkoren för saluföring av utsädespotatis som lämpar sig för ekologisk produktion.

2. De särskilda villkor som avses i punkt 1 b skall särskilt inbegripa följande:

a) Dessa arter skall vara av känd härstamning och vara godkända av den behöriga myndigheten i varje medlemsstat för saluföring av utsädespotatis i bestämda områden.

b) Lämpliga kvantitativa begränsningar.

Artikel 28

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 29

1. Direktiv 66/403/EEG, ändrat genom de rättsakter som anges i bilaga 4 del A, skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsgränser för genomförande som anges i bilaga 4, del B.

2. Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga 5.

Artikel 30

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 31

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 2002.

På rådets vägnar

M. Rajoy Brey

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 9 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT 125, 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/742/EG (EGT L 297, 18.11.1999, s. 39).

(3) Se bilaga 4 del A.

(4) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/28/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 23).

(7) EGT 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

BILAGA 1

MINIMIKRAV SOM SKALL UPPFYLLAS AV UTSÄDESPOTATIS

1. Basutsäde av potatis skall uppfylla följande villkor:

a) Vid officiell fältbesiktning får antalet plantor som är angripna av stjälkbakterios inte överstiga 2 %.

b) I den efterföljande generationen får antalet ickesortäkta plantor inte överstiga 0,25 % och antalet plantor av främmande sorter inte överstiga 0,1 %.

c) I den efterföljande generationen får antalet plantor som uppvisar symptom på starka eller svaga virusangrepp inte överstiga 4 %.

2. Certifikatutsäde av potatis skall uppfylla följande villkor:

a) Vid officiell fältbesiktning får antalet plantor som är angripna av stjälkbakterios inte överstiga 4 %.

b) I den efterföljande generationen får antalet ickesortäkta plantor inte överstiga 0,5 % och antalet plantor av främmande sorter inte överstiga 0,2 %.

c) I den efterföljande generationen får antalet plantor som uppvisar symptom på starka virusangrepp inte överstiga 10 %. Svaga mosaiksymptom med enbart missfärgning men utan missbildning av bladen skall lämnas utan avseende.

3. Vid besiktning av den efterföljande generationen av en sort som är angripen av en kronisk virusjukdom skall inte hänsyn tas till svaga symptom orsakade av viruset.

4. De tillåtna toleranserna i punkterna 1 c, 2 c och 3 är endast tillämpliga när virussjukdomarna orsakas av virus som är allmänt förekommande i Europa.

5. Marken för utsädesproduktion får inte vara smittad med Heterodera rostochiensis Woll.

6. Skörden skall vara fri från:

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. och Kotth.) Skapt. och Burkh.

BILAGA 2

MINIMIKVALITETSKRAV FÖR PARTIER AV UTSÄDESPOTATIS

A.

>Plats för tabell>

B. Utsädespotatisen skall vara fri från Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum och Pseudomonas solanacearum.

BILAGA 3

ETIKETT

A. Obligatoriska uppgifter

1. "EG:s regler och normer".

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller särskild förkortning för dessa.

3. Producentens identifieringsnummer eller partiets referensnummer.

4. Plomberingsmånad och -år.

5. Sort, angiven minst med latinska bokstäver.

6. Produktionsland.

7. Kategori och eventuellt klass.

8. Storlek.

9. Deklarerad nettovikt.

B. Minimimått

110 mm × 67 mm

BILAGA 4

DEL A

UPPHÄVT DIREKTIV OCH SENARE ÄNDRINGAR AV DETTA

(se artikel 29)

>Plats för tabell>

DEL B

TIDSGRÄNS FÖR GENOMFÖRANDE I NATIONELL RÄTT

(se artikel 30)

>Plats för tabell>

BILAGA 5

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>