Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2003/66/EG: Kommissionens beslut av den 28 januari 2003 om förlängning av den period som avses i artikel 21.3 i rådets direktiv 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis genom vilken medlemsstaterna ges rätt att förlänga giltighetstiden för beslut om likvärdighet avseende utsädespotatis från tredjeland (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 351]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 025 , 30/01/2003 s. 0042 - 0042Kommissionens beslut

av den 28 januari 2003

om förlängning av den period som avses i artikel 21.3 i rådets direktiv 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis genom vilken medlemsstaterna ges rätt att förlänga giltighetstiden för beslut om likvärdighet avseende utsädespotatis från tredjeland

[delgivet med nr K(2003) 351]

(Text av betydelse för EES)

(2003/66/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis(1), särskilt artikel 21.3 andra stycket, i detta och

av följande skäl:

(1) I direktiv 2002/56/EG fastställs att från och med vissa datum får medlemsstaterna i princip inte längre själva bestämma i vilken utsträckning utsädespotatis som skördats i tredje länder skall anses likvärdighet med utsädespotatis som skördats inom gemenskapen och om denna uppfyller kraven i nämnda direktiv.

(2) Eftersom arbetet med att fastställa likvärdighet inom gemenskapen för samtliga berörda tredje länder inte fullbordats, tilläts medlemsstaterna genom direktiv 2002/56/EG att förlänga giltighetstiden till 31 mars 2002 för de beslut om likvärdighet som de redan hade fattat när det gäller vissa länder som inte täcks av gemenskapens bestämmelser om likvärdighet.

(3) Mot bakgrund av att det inte finns några gemenskapsbestämmelser avseende likvärdighet mellan utsädespotatis som skördats i tredjeland och utsädespotatis som skördats i gemenskapen bör den möjlighet att förlänga giltighetstiden för beslut om likvärdighet som föreskrivs i direktiv 2002/56/EG förlängas.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 21.3 första stycket i direktiv 2002/56/EG skall "den 31 mars 2002" ersättas med "den 31 mars 2005".

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 193, 20.7.2002, s. 60.