Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2003/45/EG av den 28 maj 2003 om ändring av rådets direktiv 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 138 , 05/06/2003 s. 0040 - 0044Kommissionens direktiv 2003/45/EG

av den 28 maj 2003

om ändring av rådets direktiv 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter(1), ändrat genom direktiv 2002/68/EG(2), särskilt artikel 2.3a och artikel 24 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 2002/57/EG anges gemenskapsbestämmelser för saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter inom gemenskapen. Det täcker dock inte utsäde från andra hybridsorter än solroshybrider inom kategorin basutsäde. I direktivet fastställs inte heller vilka särskilda villkor som skall uppfyllas för utsäde av raps och bomull.

(2) I kommissionens beslut 95/232/EG av den 27 juni 1995 om ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 69/208/EEG för att fastställa de villkor som skall uppfyllas av utsäde av hybrider och av sammansatta sorter av raps och rybs(3), senast ändrat genom direktiv (EG) nr 2002/68/EG, finns bl.a. syftet att fastställa villkor som skall uppfyllas av utsäde av rapshybrider för certifiering och saluföring enligt gemenskapslagstiftningen.

(3) Resultaten av det tidsbegränsade försöket enligt beslut 95/232/EG har bekräftat att särskilda villkor bör fastställas för hybridsorter av raps. Direktiv 2002/57/EG bör följaktligen ändras så att särskilda villkor införs.

(4) OECD har fastställt regler för utsäde av intra- och interspecifika hybridsorter av bomull (Gossypium hirsutum och Gossypium barbadense). För att säkerställa överensstämmelse mellan OECD och EU på detta område bör direktiv 2002/57/EG ändras så att det kommer att inbegripa regler som är likvärdiga med OECD:s.

(5) Sammansatta sorter av olje- och spånadsväxter faller inom tillämpningsområdet för direktiv 2002/57/EG. I märkningsbestämmelserna i det direktivet ges emellertid inte fullt ut tillämpliga föreskrifter för utsäde av sammansatta sorter. Direktiv 2002/57/EG bör därför ändras så att det kommer innehålla krav på märkning av utsäde av sammansatta sorter.

(6) Direktiv 2002/57/EG bör alltså ändras i enlighet med detta.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2002/57/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.1 c skall den inledande raden ersättas med följande:

"c) Basutsäde (andra sorter än hybrider): utsäde".

2. I artikel 2.1 d skall den inledande raden ersättas med följande:

"d) Basutsäde (hybrider):".

3. Bilagorna 1, 2 och 4 skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2003.

När en medlemsstat antar de här bestämmelserna skall dessa innehålla en hänvisning till det här direktivet eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de texter till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av det här direktivet.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 maj 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.

(2) EGT L 195, 24.7.2002, s. 32.

(3) EGT L 154, 5.7.1995, s. 22.

BILAGA

Bilagorna 1, 2 och 4 till direktiv 2002/57/EG skall ändras på följande sätt:

1. Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

"När det gäller hybrider av raps skall grödan odlas på mark, för vilken det har förflutit minst fem år sedan växter av familjen Cruciferae senast odlades där."

b) I punkt 2 skall tabellen ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

c) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Grödan skall ha tillräcklig sortäkthet och sortrenhet eller, i fråga om grödor av en inavelslinje, tillräcklig äkthet och renhet med avseende på sina egenskaper.

Vid produktion av utsäde av hybridsorter av skall de ovannämnda bestämmelserna även tillämpas på komponenternas egenskaper, även hansterilitet och återställande av fertilitet.

I synnerhet skall grödor av Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. och hybrider av Helianthus annuus och Brassica napus motsvara följande standarder eller andra villkor:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi och Gossypium spp. utom hybrider:

Antalet plantor av grödan som uppenbart utgörs av främmande sort får inte överstiga

- en per 30 m2 vid produktion av basutsäde,

- en per 10 m2 vid produktion av certifikatutsäde.

B. Hybrider av Helianthus annuus:

a)

>Plats för tabell>

b) Följande övriga standarder eller villkor skall uppfyllas vid produktion av utsäde av hybridsorter:

aa) Hankomponentplantorna skall sprida tillräckligt med pollen under honkomponentplantornas blomning.

bb) Då honkomponentplantorna har receptiva pistillmärken får den procentuella andelen honkomponentplantor som har spridit eller sprider pollen inte överstiga 0,5 %.

cc) Vid produktion av basutsäde får den procentuella andelen honkomponentplantor som uppenbarligen utgörs av främmande sort eller avvikande typ i förhållade till komponenten och som har spridit eller sprider pollen inte överstiga 0,5 %.

dd) Om det villkor som fastställs i bilaga 2 punkt I.2 inte kan uppfyllas, skall i stället följande villkor uppfyllas: En hansteril komponent skall användas för att producera certifikatutsäde med användning av en hankomponent, som innehåller en särskild återställande linje eller linjer så att åtminstone en tredjedel av de växter som odlas av den uppkomna hybriden producerar pollen som i alla avseenden kan bedömas som normalt.

C. Hybrider av Brassica napus, som framställts med användning av hansterilitet:

a)

>Plats för tabell>

b) Hansteriliteten skall vara åtminstone 99 % för produktion av basutsäde och 98 % för produktion av certifikatutsäde. Graden av hansterilitet skall bedömas genom undersökning av frånvaron av fertila ståndarknappar hos blommorna.

D. Hybrider av Gossypium hirsutum och Gossypium barbadense:

a) I gröda avsedd för produktion av basutsäde av föräldralinjer av Gossypium hirsutum och Gossypium barbadense skall den lägsta sortrenheten av både de hanliga och de honliga föräldralinjerna vara 99,8 %, när fem procent eller mera av de fröbärande plantorna har pollenreceptiva blommor. Graden av hansterilitet hos den fröbärande föräldralinjen skall fastställas genom undersökning av blommorna med avseende på frekvensen av sterila ståndarknapppar och skall inte vara mindre än 99,9 %.

b) I gröda avsedd för produktion av certifikatutsäde av hybridsorter av Gossypium hirsutum och Gossypium barbadense skall den lägsta tillåtna sorterenheten hos både den fröbärande föräldralinjen och den pollinerande föräldralinjen vara 99,5 %, när minst 5 % av de fröbärande plantorna har pollenreceptiva blommor. Graden av hansterilitet hos den fröbärande föräldralinjen skall fastställas genom undersökning av blommorna med avseende på frekvensen av sterila ståndarknapppar och skall inte vara mindre än 99,7 %."

d) Punkt 5.B skall ersättas med följande:

"B. När det gäller andra grödor än hybrider av Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum och Gossypium barbadense skall det göras minst en besiktning.

I fråga om hybrider av Helianthus annuus skall minst två besiktningar göras.

När det gäller hybrider av Brassica napus skall det göras åtminstone tre besiktningar: den första före blomningen, den andra i början av blomningen och den tredje i slutet av blomningen.

När det gäller hybrider av Gossypium hirsutum och/eller Gossypium barbadense skall det göras åtminstone tre besiktningar: den första i början av blomningen, den andra innan blomningen är över och den tredje i slutet av blomningen sedan de pollinerande föräldraplantorna avlägsnats, om tillämpligt."

2. Bilaga 2, del 1 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall "Brassica napus" ersättas med "Andra sorter av Brassica napus än hybrider".

b) Följande punkt 1a skall införas efter punkt 1:

"1a. När det gäller hybrider av Brassica napus, som framställts med användning av hansterilitet skall utsädet uppfylla de villkor eller standarder som anges i a-d.

a) Utsädet skall ha tillräcklig äkthet och renhet i fråga om komponenternas sortegenskaper, även hansterilitet eller återställande av fertilitet.

b) Lägsta sortrenhet i utsädet skall vara

>Plats för tabell>

c) Utsäde får endast certifieras som certifikatutsäde om basutsädet officiellt har kontrollerats på officiellt uttagna provytor under odlingssäsongen för detta utsäde och därvid har visat sig uppfylla de krav för basutsäde som har fastställts i fråga om äkthet med avseende på komponenternas egenskaper, även hansterilitet, och de standarder för basutsäde som har fastställts i fråga om lägsta grad av sortrenhet som anges i b.

När det gäller basutsäde av hybridrer får sortrenheten fastställas genom lämpliga biokemiska metoder.

d) De standarder för lägsta sortrenhet som fastställs i tabellen i b avseende certifikatutsäde av hybrider skall kontrolleras genom officiella efterkontroller på lämpliga stickprovsandelar. Lämpliga biokemiska metoder får användas.".

3. I bilaga 4.A skall efter a följande införas som aa:

"aa) För certifikatutsäde av en sammansatt sort:

De uppgifter som krävs under a med undantaget att i stället för namn på sorten skall namnet på den sammansatta sorten vara (uppgift 'sammansatt sort' och dess namn), och viktprocentsatserna av de olika komponenterna skall anges per sort; det skall vara tillräckligt att ange namnet på den sammansatta sorten om viktprocenten på begäran har angetts skriftligt till köparen och registrerats officiellt.".