Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.

Om upphävande av denna kungörelse föreskrivs i särskild förordning. Se förordning (1983:164).

Utfärdad: 1935-11-08

Sedan den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ingåtts en konvention om arv, testamente och boutredning, har Kungl. Maj:t funnit gott förordna,

dels att lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och lagen den 6 april 1934 (nr 68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge, skola äga tillämpning jämväl å dödsbos konkurs;

dels ock att lagen den 6 april 1934 (nr 69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall äga tillämpning jämväl å dom eller förlikning rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång i anledning av dödsbos konkurs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1935:576

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1936.