Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

Utfärdad: 1962-09-21

Kungl. Maj:t har, med avseende å verkställighet jämlikt lagen den 21 september 1962 om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, ävensom redovisning av influtet belopp, funnit gott förordna som följer.

Framställning direkt hos Kronofogdemyndigheten

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2006-0752

1 §

När en framställning om verkställighet görs direkt av sökanden enligt lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall Kronofogdemyndigheten skyndsamt vidta alla åtgärder som krävs för indrivningen och som det inte finns något lagligt hinder mot. Anser Kronofogdemyndigheten att det behövs bevis om att dom, beslut eller förbindelse som åberopas uppfyller de villkor för verkställighet som anges i 1 § andra stycket i lagen, skall den, i enlighet med 3 § i lagen, begära sådant bevis hos den berörda myndigheten i den stat där handlingen tillkom.

SFS 2006:752

2 §

Belopp, som influtit vid indrivningen, skall, om det lyftes hos Kronofogdemyndigheten, med posten översändas till sökanden eller till annan, som denne bestämmer.

SFS 2006:752

3 §

När underhållsbidraget eller annat belopp varom fråga är till fullo indrivits, skall Kronofogdemyndigheten återställa handlingarna med besked härom till sökanden. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om hinder finnes möta för verkställighet här i riket.

SFS 2006:752

Framställning genom utländsk myndighet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2002-0090

4 §

Behöriga att översända en sådan framställning som avses i 2 § tredje stycket i lagen är

i Danmark: Restanceindrivelsemyndigheden,

i Finland: behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, Justitieministeriet,

i Island: Justitieministeriet, samt

i Norge: Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

SFS 2006:752

5 §

Vad som sägs i 1 § gäller även när framställning sker genom en utländsk myndighet.

SFS 2002:90

6 §

Belopp, som influtit vid indrivningen, skall redovisas till den utländska myndigheten eller annan, som myndigheten bestämmer. Närmare föreskrifter om redovisningen meddelas av Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:752

7 §

[har upphävts genom förordning (1975:810).]

SFS 1975:810

8 §

När underhållsbidraget eller annat belopp varom fråga är till fullo indrivits, skall Kronofogdemyndigheten återställa handlingarna med besked härom till den utländska myndigheten. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om hinder finnes möta för verkställighet här i riket.

SFS 2006:752

9 §

Har den utländska myndigheten hemställt, att meddelande i ärendet måtte sändas direkt till den underhållsberättigade eller annan, bör denna begäran efterkommas. Då ärendet avslutats, böra i dylikt fall handlingarna översändas till den som myndigheten sålunda angivit, om ej annat begärts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1962:513

Denna kungörelse träder i kraft den dag, då lagen d. 21 sept. 1962 (nr 512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island och Norge enligt därom meddelat förordnande träder i kraft.

(Lagen 1962:512 har enligt förordning 1963:21 trätt i kraft d. 1 juli 1963.)

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 5 dec. 1958 (nr 698) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island och Norge.

SFS 1975:810

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1975.

SFS 1983:874

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1984.

SFS 1992:1038

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 2000:392

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2002:90

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2003:906

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:752

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.