Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
KK (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge Utfärdad: 1962-09-21Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Kommentaren genomgången per 1 januari 2018Kungl. Maj:t har, med avseende å verkställighet jämlikt lagen den 21 september 1962 om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, ävensom redovisning av influtet belopp, funnit gott förordna som följer.Framställning direkt hos KronofogdemyndighetenRubriken har denna lydelse enl. F 2006:752. 1 §1 §När en framställning om verkställighet görs direkt av sökanden enligt lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall Kronofogdemyndigheten skyndsamt vidta alla åtgärder som krävs för indrivningen och som det inte finns något lagligt hinder mot. Anser Kronofogdemyndigheten att det behövs bevis om att dom, beslut eller förbindelse som åberopas uppfyller de villkor för verkställighet som anges i 1 § andra stycket i lagen, skall den, i enlighet med 3 § i lagen, begära sådant bevis hos den berörda myndigheten i den stat där handlingen tillkom. F (2006:752). 2 §2 §Belopp, som influtit vid indrivningen, skall, om det lyftes hos Kronofogdemyndigheten, med posten översändas till sökanden eller till annan, som denne bestämmer. F (2006:752). 3 §3 §När underhållsbidraget eller annat belopp varom fråga är till fullo indrivits, skall Kronofogdemyndigheten återställa handlingarna med besked härom till sökanden. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om hinder finnes möta för verkställighet här i riket. F (2006:752). Framställning genom utländsk myndighetRubriken har denna lydelse enl. F 2002:90. 4 §4 §Behöriga att översända en sådan framställning som avses i 2 § tredje stycket i lagen äri Danmark: Restanceindrivelsemyndigheden,i Finland: behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, Justitieministeriet,i Island: Justitieministeriet, samti Norge: Folketrygdkontoret for utenlandssaker. F (2006:752). 5 §5 §Vad som sägs i 1 § gäller även när framställning sker genom en utländsk myndighet. F (2002:90). 6 §6 §Belopp, som influtit vid indrivningen, skall redovisas till den utländska myndigheten eller annan, som myndigheten bestämmer. Närmare föreskrifter om redovisningen meddelas av Kronofogdemyndigheten. F (2006:752). 7 §7 § har upphävts genom förordning (1975:810). 8 §8 §När underhållsbidraget eller annat belopp varom fråga är till fullo indrivits, skall Kronofogdemyndigheten återställa handlingarna med besked härom till den utländska myndigheten. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om hinder finnes möta för verkställighet här i riket. F (2006:752). 9 §9 §Har den utländska myndigheten hemställt, att meddelande i ärendet måtte sändas direkt till den underhållsberättigade eller annan, bör denna begäran efterkommas. Då ärendet avslutats, böra i dylikt fall handlingarna översändas till den som myndigheten sålunda angivit, om ej annat begärts.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1962:513 Denna kungörelse träder i kraft den dag, då lagen d. 21 sept. 1962 (nr 512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island och Norge enligt därom meddelat förordnande träder i kraft.(Lagen 1962:512 har enligt förordning 1963:21 trätt i kraft d. 1 juli 1963.)Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 5 dec. 1958 (nr 698) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island och Norge. 1975:810 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1975. 1983:874 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1984. 1992:1038 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. 2000:392 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. 2002:90 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002. 2003:906 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2006:752 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.