Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag

Sedan mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 23 mars 1962 slutits konvention angående indrivning av underhållsbidrag, har förordnats som följer.

Utfärdad: 1962-09-21

Sedan mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 23 mars 1962 slutits konvention angående indrivning av underhållsbidrag, har förordnats som följer.

1 §

Framställning om verkställighet i Danmark, Finland, Island eller Norge enligt den nämnda konventionen får, om sökanden vistas här i riket eller den åberopade exekutionstiteln (dom, beslut eller förbindelse) har tillkommit här, lämnas in till Kronofogdemyndigheten.

Vistas sökanden i en annan fördragsslutande stat än Sverige, får framställning i stället göras hos en myndighet i den staten enligt där utfärdade föreskrifter. Vad nu sagts gäller också om exekutionstiteln tillkommit i en annan fördragsslutande stat än Sverige.

SFS 2006:753

2 §

Vid framställning, som göres enligt 1 § första stycket, skall fogas den exekutionstitel som åberopas. Dom bör vara försedd med lagakraftbevis. Tillika bör uppgivas, huruvida någon del av beloppet guldits och när det skett.

Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning i erforderliga delar till svenska, danska eller norska språket.

3 §

Framställningen skall översändas av Kronofogdemyndigheten, om verkställigheten skall ske

i Danmark: till Restanceindrivelsemyndigheden,

i Finland: till behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, till Justitieministeriet,

i Island: till Justitieministeriet, eller

i Norge: till Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

Till framställningen skall bifogas exekutionstiteln och en redogörelse för vad sökanden uppgivit om tidigare betalningar.

Om exekutionstiteln har tillkommit här i landet, skall Kronofogdemyndigheten se till att handlingen uppfyller de villkor för verkställighet som föreskrivs i artikel 1 av konventionen och lämna den utländska myndigheten meddelande om detta. Om en sådan framställning avser bidrag som skall räknas upp enligt särskilda bestämmelser om detta, skall Kronofogdemyndigheten också ange vilka belopp som skall betalas.

Om inte särskilda skäl talar emot det, bör Kronofogdemyndigheten begära att mottagna belopp sänds direkt till sökanden och att vidare skriftväxling i ärendet sker med denne.

SFS 2006:753

4 §

Allmän försäkringskassa, som för indrivning av utgivet bidragsförskott vill erhålla verkställighet i Danmark, Finland, Island eller Norge jämlikt konventionen, må göra framställning härom, förutom i den ordning som angives i 1 §, direkt hos myndighet i den stat, där verkställigheten skall ske. Framställningen sändes till den myndighet i sagda stat som sägs i 3 § första stycket. Vad i 2 § stadgas skall härvid äga motsvarande tillämpning.

Då försäkringskassa gör framställning om erhållande av verkställighet efter vad i 1 § första stycket eller härovan i denna paragraf sägs, skall kassan, därest utgivet förskott överstiger det belopp som angives i exekutionstiteln eller om underhållsbidragets belopp icke framgår av exekutionstiteln, lämna uppgift om hur förskottet beräknats.

SFS 1976:814

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1962:514

Denna kungörelse träder i kraft den dag, då lagen d. 21 sept. 1962 (nr 512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island och Norge enligt därom meddelat förordnande träder i kraft.

(Lagen 1962:512 har enligt förordning 1963:21 trätt i kraft d. 1 juli 1963.)

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 31 dec. 1931 (nr 431) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag, fastställda i Sverige.

SFS 1976:814

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1977.

SFS 1992:1039

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 2002:91

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2003:907

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:753

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.