Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn Förarbeten1965:723 Prop. 1965:139; L1U 34; Rskr. 364.2014:916Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.Utfärdad: 1965-12-10Kommentaren uppdaterad per 1 april 2015 SFS 2014:916 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 5–9 §§ lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn ska ha följande lydelse.1 §1 §Bestämmelserna i denna lag äga, enligt förordnande av Konungen, tillämpning i förhållande till stat som är ansluten till den i Haag den 15 april 1958 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden om underhåll till barn.Med avgörande avses i denna lag dom och domstols eller annan myndighets slutliga beslut.2 §2 §Lagakraftvunnet avgörande som meddelats i den främmande staten och som ålägger någon att utgiva bidrag till barns underhåll gäller även här i riket, om annat ej följer av 3 och 4 §§.3 §3 §Avgörande som avses i 2 § är ej gällande här i riket i fråga om underhåll för tid då den som bidraget avser är gift eller efter det han fyllt tjugoett år.Avgörandet gäller ej heller,om den myndighet som meddelat avgörandet ej var behörig enligt 4 §,om samma sak var anhängig här i riket när avgörandet meddelades i den främmande staten,om dom meddelats här i riket i samma sak,om den som ålagts underhållsskyldighet ej blivit kallad till eller varit företrädd inför myndigheten enligt föreskrifterna i den stat myndigheten tillhör,om de föreskrifter som nämnts ovan iakttagits men den som ålagts underhållsskyldighet likväl icke erhållit kännedom om förfarandet eller haft möjlighet att bemöta anspråket och sådant förhållande ej beror av försummelse från hans sida, ellerom avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.Tillämpning av 2 st. H 1975: 601.4 §4 §Avgörandet anses vara meddelat av behörig myndighet i främmande stat,om den som ålagts underhållsskyldighet hade sitt hemvist i den staten, när saken anhängiggjordes,om den underhållsberättigade hade sitt hemvist i den staten, när saken anhängiggjordes, ellerom den som ålagts underhållsskyldighet uttryckligen godtagit att saken prövas av myndigheten eller utan invändning angående myndighetens behörighet ingått i svaromål i saken.Om främmande stat vid anslutning till konventionen förbehållit sig att icke erkänna avgörande av myndighet, vars behörighet betingats av den underhållsberättigades hemvist, må Konungen förordna att myndighet i den staten ej skall anses behörig, om myndigheten grundat sin behörighet på det förhållandet att den underhållsberättigade hade sitt hemvist där.5 §5 §Ett avgörande som enligt 1–4 §§ gäller i Sverige ska efter en ansökan förklaras verkställbart. Lag (2014:916). Lagen 2014:916, med ikraftträdande 10 jan. 2015, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.6 §6 §Även en dom om underhåll till barn som får verkställas i den stat där domen meddelats trots att den inte fått laga kraft ska efter en ansökan förklaras verkställbar under förutsättning att domen meddelats i en stat som avses i 1 § och att en dom av detta slag hade kunnat meddelas av en svensk domstol i ett motsvarande fall. Detsamma gäller i fråga om en domstols beslut om underhåll till barn som meddelats för tiden till dess frågan avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft. Om avgörandet enligt 3 eller 4 § inte skulle gälla i Sverige, får det inte förklaras verkställbart. Lag (2014:916). 7 §7 §En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av en myndighet,bevis om att avgörandet får verkställas i den stat där det har meddelats,om den som har ålagts underhållsskyldighet har uteblivit eller annars inte besvarat ett krav på underhåll, stämningsansökan eller motsvarande handling i bestyrkt kopia och bevis om att ansökan eller handlingen har delgetts före avgörandet, ochen bestyrkt översättning till svenska av handlingarna i ärendet. Lag (2014:916). 8 §8 §Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas. Lag (2014:916). 9 §9 §Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:916). 10 §10 §Föreskrifterna i denna lag gälla ej i förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge i den mån särskilda bestämmelser äga tillämpning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1965:723 Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.(Lagen 1965:723 har enl. kungörelse 1966:12 trätt i kraft d. 1 mars 1966.) 2014:916 1. Denna lag träder i kraft d. 10 jan. 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.