Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

Utfärdad: 1965-12-10

1 §

Bestämmelserna i denna lag äga, enligt förordnande av Konungen, tillämpning i förhållande till stat som är ansluten till den i Haag den 15 april 1958 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden om underhåll till barn.

Med avgörande avses i denna lag dom och domstols eller annan myndighets slutliga beslut.

2 §

Lagakraftvunnet avgörande som meddelats i den främmande staten och som ålägger någon att utgiva bidrag till barns underhåll gäller även här i riket, om annat ej följer av 3 och 4 §§.

3 §

Avgörande som avses i 2 § är ej gällande här i riket i fråga om underhåll för tid då den som bidraget avser är gift eller efter det han fyllt tjugoett år.

Avgörandet gäller ej heller,

om den myndighet som meddelat avgörandet ej var behörig enligt 4 §,

om samma sak var anhängig här i riket när avgörandet meddelades i den främmande staten,

om dom meddelats här i riket i samma sak,

om den som ålagts underhållsskyldighet ej blivit kallad till eller varit företrädd inför myndigheten enligt föreskrifterna i den stat myndigheten tillhör,

om de föreskrifter som nämnts ovan iakttagits men den som ålagts underhållsskyldighet likväl icke erhållit kännedom om förfarandet eller haft möjlighet att bemöta anspråket och sådant förhållande ej beror av försummelse från hans sida, eller

om avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.

4 §

Avgörandet anses vara meddelat av behörig myndighet i främmande stat,

om den som ålagts underhållsskyldighet hade sitt hemvist i den staten, när saken anhängiggjordes,

om den underhållsberättigade hade sitt hemvist i den staten, när saken anhängiggjordes, eller

om den som ålagts underhållsskyldighet uttryckligen godtagit att saken prövas av myndigheten eller utan invändning angående myndighetens behörighet ingått i svaromål i saken.

Om främmande stat vid anslutning till konventionen förbehållit sig att icke erkänna avgörande av myndighet, vars behörighet betingats av den underhållsberättigades hemvist, må Konungen förordna att myndighet i den staten ej skall anses behörig, om myndigheten grundat sin behörighet på det förhållandet att den underhållsberättigade hade sitt hemvist där.

5 §

Ett avgörande som enligt 1–4 §§ gäller i Sverige ska efter en ansökan förklaras verkställbart.

SFS 2014:916

6 §

Även en dom om underhåll till barn som får verkställas i den stat där domen meddelats trots att den inte fått laga kraft ska efter en ansökan förklaras verkställbar under förutsättning att domen meddelats i en stat som avses i 1 § och att en dom av detta slag hade kunnat meddelas av en svensk domstol i ett motsvarande fall. Detsamma gäller i fråga om en domstols beslut om underhåll till barn som meddelats för tiden till dess frågan avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft. Om avgörandet enligt 3 eller 4 § inte skulle gälla i Sverige, får det inte förklaras verkställbart.

SFS 2014:916

7 §

En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

  1. avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av en myndighet,

  2. bevis om att avgörandet får verkställas i den stat där det har meddelats,

  3. om den som har ålagts underhållsskyldighet har uteblivit eller annars inte besvarat ett krav på underhåll, stämningsansökan eller motsvarande handling i bestyrkt kopia och bevis om att ansökan eller handlingen har delgetts före avgörandet, och

  4. en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna i ärendet.

SFS 2014:916

8 §

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

SFS 2014:916

9 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

SFS 2014:916

10 §

Föreskrifterna i denna lag gälla ej i förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge i den mån särskilda bestämmelser äga tillämpning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1965:723

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

(Lagen 1965:723 har enl. kungörelse 1966:12 trätt i kraft d. 1 mars 1966.)

SFS 2014:916

1. Denna lag träder i kraft d. 10 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.