Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område Förarbeten1977:595 Prop. 1976/77:128, LU 30, rskr. 348.1979:1002 Prop. 1979/80:5, LU 1979/80:12, rskr. 47.1981:778 Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr. 351.1998:361 Prop. 1997/98:102, bet. 1997/98:LU24, rskr. 1997/98:231.2001:399 Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.2002:466 Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278.2006:78Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158.2006:460Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.2006:692Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.2008:446Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.2010:578Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.2014:921Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.2019:237Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184.Utfärdad: 1977-06-30Kommentaren uppdaterad per 1 april 2015 SFS 2014:921 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha följande lydelse.1 §1 §Lagakraftvunnen dom, som har meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge i tvistemål eller brottmål och som avser fråga av privaträttslig beskaffenhet, gäller även här i riket, om ej annat följer av vad som sägs nedan.Med dom förstås i denna lag domstols beslut, som innebär slutligt avgörande av saken. H 1998: 817 anm. vid 8 §.2 §2 §Med dom jämställes i denna lagutslag varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning har ålagt någon betalningsskyldighet,finsk betalningsorder,av norsk åklagarmyndighet utfärdat föreläggande av ersättningsskyldighet, vilket har godkänts av den som avses med föreläggandet,beslut om ersättning för rättegångskostnad i tvistemål, om dom i målet skulle omfattas av denna lag eller lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden, och i brottmål, om ersättningen skall utgå till enskild part,beslut om ersättning till vittne eller sakkunnig i tvistemål eller brottmål,beslut om återbetalning till staten av förskott på sådan ersättning för inställelsekostnad, som har utbetalats till vittne, målsägande eller part.Finskt lagsökningsutslag mot vilket besvär ej har anförts anses ha vunnit laga kraft, även om tiden för stämning om återvinning ej har gått ut. Lag (1979:1002). 3 §3 §Dom, som gäller här i riket enligt denna lag och som får verkställas i den stat där den har meddelats, skall på ansökan verkställas här. 4 §4 §Dom, varigenom betalningsskyldighet har ålagts och som kan bli gällande här i riket enligt denna lag, skall utan hinder av att domen ej har vunnit laga kraft på ansökan verkställas här, om den får verkställas i den stat där den har meddelats. 5 §5 §Verkställighet här i riket skall på ansökan ske även avförlikning som i fråga av privaträttslig beskaffenhet har ingåtts inför domstol eller annan myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge och som får verkställas i den stat där den har ingåtts,förlikning som avses i § 478, stk 1, nr. 4, loven om rettens pleje (udenretligt forlig), om förlikningen har träffats och får verkställas i Danmark samt gäldenären hade hemvist där när den ingicks,skuldebrev som enligt dansk lag kan utgöra grund för verkställighet utan rättegång, om skuldebrevet har undertecknats av gäldenären i Danmark och han då hade hemvist i Danmark,skuldebrev som enligt norsk lag kan utgöra grund för verkställighet utan rättegång, om skuldebrevet har undertecknats av gäldenären i Norge och han då hade hemvist i Norge,lagakraftvunnet beslut av finsk exekutiv myndighet varigenom köpare eller säljare har ålagts betalningsskyldighet i samband med återtagning av gods som har sålts på avbetalning, om den betalningsskyldige vid tidpunkten för återtagningen hade hemvist i Finland. Lag (1992:798). 6 §6 §Avgörande av domstol eller administrativ myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn eller överlämnande av barn i annat fall skall på ansökan verkställas här i riket, om avgörandet kan utgöra grund för verkställighet i den stat där det har meddelats. Detta gäller även om avgörandet icke har vunnit laga kraft eller endast avser tiden intill dess lagakraftägande avgörande föreligger.Om avgörandet strider mot dom eller beslut som har meddelats här i riket, får det verkställas endast om det enligt särskild bestämmelse skall gälla här.Med avgörande jämställes förlikning som har ingåtts inför domstol och avtal som har godkänts av administrativ myndighet.Första stycket gäller ej beslut av verkställande myndighet eller beslut som har meddelats av barnavårdsnämnd eller annan myndighet enligt lagstiftningen om det allmännas barna- och ungdomsvård eller annan därmed jämförlig vård eller behandling.7 §7 §Denna lag tillämpas inte om något annat följer avde unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden eller i 1 kap. 2 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, ellersärskilda bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på särskilda rättsområden.Lagen tillämpas inte heller i fråga omdom eller förlikning i mål om boskillnad, legal separation, äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om verkställighet av en dom som ska gälla i Sverige enligt 22 § förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap eller enligt 3 kap. 14 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer,dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till umgänge med barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verkställighet enligt 6 §,dom eller förlikning som rör familjerättslig underhållsskyldighet,dom eller förlikning som rör faderskapet till barn,dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade sin hemvist i någon av dessa stater,dom eller förlikning som rören gäldenärs försättande i konkurs,inledande av en förhandling om offentligt ackord utan konkurs,andra frågor som beror av en konkursdomares eller konkursdomstols prövning, elleren rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet eller återgång pågrund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade sin hemvist i något av de nordiska länderna, ellerdom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild domstol för handläggning av tvister som rör kollektivavtal. Lag (2019:237). Lagen 1981:8 innehåller även:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska länderna.Sätts lagen i kraft i förhållande till endast två eller tre av de övriga nordiska länderna, gäller dock äldre bestämmelser fortfarande i förhållande till de övriga länderna.Lagen 1981:8 har trätt i kraft, enl. F 1983:158 i förhållande till Danmark och Finland 1 maj 1983 samt enl. F 1986:184 i förhållande till Norge 1 maj 1986.7 a §7 a §Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).. Lag (2008:446). Bryssel II-förordningen inf. under ÄktP. 8 §8 §Dom erkännes icke här i riket och får ej heller verkställas härom domstolen i mål om betalningsskyldighet har varit behörig endast på grund av att svaranden hade egendom i den stat där domen har meddelats, såvida icke målet har avsett fordran, som angår egendomen eller för vilken egendomen ställts som säkerhet, eller svaranden utan förbehåll har ingått i svaromål i saken,om domstolen har varit behörig endast på grund av att svaranden vid stämningens delgivning tillfälligt uppehöll sig i den stat där domen har meddelats, såvida icke svaranden utan förbehåll har ingått i svaromål i saken,om domen har meddelats mot svarande som ej har ingått i svaromål vare sig i första instans eller i högre rätt och föreläggande att svara i saken ej har delgivits honom på annat sätt än genom kungörelse, såvida icke domen avser rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt eller boutredning eller skifte med anledning av dödsfall samt den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa stater,om rättegång angående samma sak är anhängig här i riket eller i annat nordiskt land och talan i den rättegången har väckts först; dock skall utländsk rättegång ha sådan verkan endast om den kan leda till dom, som enligt denna lag erkännes eller får verkställas här i riket,om, med hänsyn till sakens beskaffenhet, uteslutande behörighet att pröva saken bör tillkomma domstol i annan stat än den där domen har meddelats,om erkännande eller verkställande av domen är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.Första stycket gäller i tillämpliga delar beträffande förlikning och beslut som avses i 5 § och avgörande som avses i 6 §.Fråga, om verkställighet av norsk dom på skadestånd m.m. i visst fall mötte hinder i art. 10 i Europakonventionen eller i svensk ordre public H 1998: 817.9 §9 §Ansökan om verkställighet görs hos kronofogdemyndigheten. I fall som avses i 6 § görs dock ansökan hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Om en annan tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om vårdnaden, boendet eller umgänget, får verkställighet också sökas hos den tingsrätten. Om det i fall som avses i 6 § inte finns någon annan behörig domstol, tas frågan om verkställighet upp av Stockholms tingsrätt.Till ansökningen skall fogas om ansökningen rör verkställighet av en dom eller av ett beslut som avses i 5 § 5, av vederbörande myndighet bestyrkt avskrift av exekutionstiteln samt bevis att denna har vunnit laga kraft eller, i fråga om icke lagakraftvunnen dom, bevis att den utan hinder därav får verkställas i den stat där den har meddelats, om ansökningen rör verkställighet av en förlikning, bestyrkt avskrift av förlikningen och bevis att denna får verkställas i den stat där den har ingåtts, om ansökningen rör verkställighet av ett skuldebrev som avses i 5 § 3 och 4, bestyrkt avskrift av skuldebrevet och bevis att detta kan utgöra grund för verkställighet utan rättegång i den stat där gäldenären undertecknat skuldebrevet samt bevis att denne vid tidpunkten för undertecknandet hade hemvist i den staten, om ansökningen rör verkställighet av ett avgörande som avses i 6 §, bestyrkt avskrift av exekutionstiteln och bevis att den kan utgöra grund för verkställighet i den stat där den har upprättats.En handling, som är avfattad på annat språk än danska, norska eller svenska, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning till något av dessa språk, om inte kronofogdemyndigheten eller rätten medger undantag. Lag (2006:460). Lagen 2006:460, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om mål om verkställighet som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol. Därvid tillämpas 21 kap. föräldrabalken i den lydelse kapitlet hade vid utgången av juni 2006.10 §10 §Beslut om verkställighet, som söks hos Kronofogdemyndigheten, meddelas utan motpartens hörande, om inte Kronofogdemyndigheten bestämmer annat.Ansökan om verkställighet av förlikning eller skuldebrev som avses i 5 § 2–4 får inte bifallas utan att tillfälle har beretts motparten att yttra sig. Inkommer han med bestridande som inte är uppenbart ogrundat, skall ansökningen avslås. Innehåller förlikning som avses i 5 § 2 bestämmelse om skyldighet att ersätta kostnad, får detta belopp jämkas. Lag (2006:692). Kronofogdemyndighets beslut att hinder ej förelåg mot verkställighet av finsk dom har ansetts kunna överklagas särskilt H 1980: 29.11 §11 §Verkställighet, som sökes hos Kronofogdemyndigheten, sker enligt vad som är föreskrivet i fråga om svensk domstols lagakraftägande dom. I fall som avses i 4 § sker dock verkställigheten enligt vad som gäller om sådan dom som avses i 3 kap. 6 § utsökningsbalken. Föreskrift om tvångsmedel i den utländska exekutionstiteln skall ej vinna tillämpning. Lag (2006:692). 12 §12 §Verkställighet, som begärs hos rätten, sker enligt vad som är föreskrivet om verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande fall. Lag (2006:460). 13 §13 §Väckes vid svensk domstol talan angående sak, varom redan är rättegång vid domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge, och kan den utländska rättegången leda till dom som enligt denna lag gäller här i riket, skall talan avvisas eller förklaras vilande i avvaktan på lagakraftvunnen dom i den utländska rättegången. 14 §14 §Har kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd beviljats enligt 15 kap. 1–3 §§ rättegångsbalken, skall med avseende på giltigheten av sådan åtgärd vid tillämpning av 7 § i samma kapitel med talans anhängiggörande vid svensk domstol jämställas talans väckande vid dansk, finsk, isländsk eller norsk domstol, om domen i den utländska rättegången kan bli gällande här i riket enligt denna lag. Lag (1981:778). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1977:595 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de länder som nämnes i 1 §.(Lagen 1977:595 har i förhållande till Danmark, Finland och Norge enligt förordning 1977:1000 trätt i kraft d. 1 jan. 1978.)Genom denna lag upphäves lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge.Äldre lag äger fortfarande tillämpning på avgörande som har meddelats eller förlikning som har ingåtts före den nya lagens ikraftträdande. 1979:1002 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1980. 1981:778 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982. 1992:798 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 1992:798 har enligt förordning 1992:973 trätt i kraft d. 1 jan. 1993.) 1998:361 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 1998:361 har enligt förordning 1998:1322 trätt i kraft d. 1 jan. 1999.) 2001:399 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001. 2002:466 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. 2006:78 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2006. 2006:460 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om mål om verkställighet som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol. Därvid tillämpas 21 kap. föräldrabalken i den lydelse kapitlet hade vid utgången av juni 2006. 2006:692 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2008:446 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008. 2010:578 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010. 2014:921 Denna lag träder i kraft d. 10 jan. 2015. 2019:237 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2019.Enl. F 1977:1000 har lagen trätt i kraft 1 jan. 1978 i förhållande till Danmark, Finland och Norge.1932 års lag, som genom Lag 2009:1305 har rubriken Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island, gäller fortfarande i förhållande till Island. Den är inf. i 1977 och tidigare års lageditioner.