Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Utfärdad: 1977-12-01

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning avser verkställighet med stöd av konventionen d. 11 okt. 1977 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

2 §

Kronofogdemyndigheten för förteckning över verkställighetsmyndigheter i de nordiska länderna. Myndigheten lämnar på begäran upplysning om behörig verkställighetsmyndighet och om vad sökanden skall iakttaga vid ansökan om verkställighet.

Kronofogdemyndigheten underrättar justitiedepartementen i de övriga nordiska länderna om ändringar i fråga om tingsrätternas behörighet.

SFS 2006:757

Verkställighet i Sverige

3 §

Ansökan om verkställighet enligt lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område görs skriftligen hos Kronofogdemyndigheten eller den tingsrätt som är behörig att pröva ansökningen.

SFS 2006:757

4 §

Kronofogdemyndigheten för en förteckning över vilka myndigheter i de nordiska länderna som utfärdar bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten. Kronofogdemyndigheten lämnar på begäran upplysningar om vilken myndighet i ursprungsstaten som är behörig att utfärda sådana bevis.

SFS 2015:765

Verkställighet i annat nordiskt land

5 §

En ansökan om verkställighet av svensk exekutionstitel görs i Danmark hos fogedrett, i Finland hos tingsrätt och i Norge hos tingsrett.

SFS 2007:66

6 §

Bevis, som vid verkställighet i annat nordiskt land krävs om att exekutionstitel får verkställas eller kan utgöra grund för verkställighet i Sverige, utfärdas av Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:757

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:1005

Denna förordning träder i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge d. 1 jan. 1978.

SFS 1988:424

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 2002:471

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:923

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:757

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:66

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007.

SFS 2015:765

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.