Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område Utfärdad: 1977-12-01Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2016 SFS 2015:765 – Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område ska ha följande lydelse.Inledande bestämmelser1 §1 §Denna förordning avser verkställighet med stöd av konventionen d. 11 okt. 1977 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.2 §2 §Kronofogdemyndigheten för förteckning över verkställighetsmyndigheter i de nordiska länderna. Myndigheten lämnar på begäran upplysning om behörig verkställighetsmyndighet och om vad sökanden skall iakttaga vid ansökan om verkställighet.Kronofogdemyndigheten underrättar justitiedepartementen i de övriga nordiska länderna om ändringar i fråga om tingsrätternas behörighet. F (2006:757). Verkställighet i Sverige3 §3 §Ansökan om verkställighet enligt lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område görs skriftligen hos Kronofogdemyndigheten eller den tingsrätt som är behörig att pröva ansökningen. F (2006:757). 4 §4 §Kronofogdemyndigheten för en förteckning över vilka myndigheter i de nordiska länderna som utfärdar bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten. Kronofogdemyndigheten lämnar på begäran upplysningar om vilken myndighet i ursprungsstaten som är behörig att utfärda sådana bevis. F (2015:765). Verkställighet i annat nordiskt land5 §5 §En ansökan om verkställighet av svensk exekutionstitel görs i Danmark hos fogedrett, i Finland hos tingsrätt och i Norge hos tingsrett. F (2007:66). 6 §6 §Bevis, som vid verkställighet i annat nordiskt land krävs om att exekutionstitel får verkställas eller kan utgöra grund för verkställighet i Sverige, utfärdas av Kronofogdemyndigheten. F (2006:757). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1977:1005 Denna förordning träder i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge d. 1 jan. 1978. 1988:424 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988. 2002:471 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002. 2003:923 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2006:757 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. 2007:66 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007. 2015:765 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.