Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:330) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1977:981) m.m.

1 §

Ersättning enligt 17§ femte stycket konsumentkreditlagen (1977:981) och 9§ femte stycket lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. lämnas med högst trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till annat.

SFS 1990:1004

2 §

I mål om handräckning enligt 10§ lagen (1915:219) om avbetalningsköp får säljaren räknas till godo ersättning för

  1. utsökningsavgift,

  2. eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde

  3. utgift för inställelse vid förrättning, om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av säljarens rätt,

  4. kostnad för transport av godset.

Ersättning enligt första stycket 2 bestäms till skäligt belopp, dock högst trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till annat. När ersättning bestäms enligt första stycket 3 tillämpas bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne. Ersättning enligt första stycket 4 bestäms till skäligt belopp.

I mål om verkställighet av dom. varigenom köparen har förpliktats att utge gods som sålts genom avbetalningsköp enligt lagen (1915:219) om avbetalningsköp, räknas säljaren till godo ersättning för kostnad enligt vad kronofogdemyndigheten bestämmer.

SFS 1990:1004