Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet

Denna förordning har enligt F (2006:883) upphört att gälla den 1 juli 2006.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2006:883).

Utfärdad: 1988-06-14

Inledande bestämmelser

1 §

Med exekutionsväsendet avses i denna förordning Skatteverket och kronofogdemyndigheterna.

SFS 2003:1113

2 §

Skatteverket är chefsmyndighet inom exekutionsväsendet.

SFS 2003:1113

Skatteverket

Rubriken har denna lydelse enl. F 2003:1113. SFS1988-0784

1 §

Skatteverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar, frågor om indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., frågor om betalningsföreläggande och handräckning, frågor om frivillig skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334) frågor om tillsyn i och lönegaranti vid konkurs samt frågor om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

SFS 2005:276

2 §

Verket skall särskilt

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden,

 2. genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet,

 3. lämna direktiv om organisationen och arbetsformerna inom exekutionsväsendet,

 4. fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till exekutionsväsendets förfogande,

 5. följa upp kronofogdemyndigheternas ekonomiska redovisning och analysera resultatet samt

 6. verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i rätt tid och ordning.

Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom exekutionsväsendet.

3 §

Inom exekutionsväsendets verksamhetsområde företräder Skatteverket staten vid domstol, om det inte särskilt föreskrivs att detta ankommer på kronofogdemyndigheten.

Verket får bestämma att en kronofogdemyndighet skall företräda staten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som avses i första stycket.

SFS 2003:1113

4 §

Verket skall årligen avge budgetunderlag eller underlag för fördjupad prövning för exekutionsväsendet.

SFS 1998:1185

5 §

Bestämmelser om verksförordningens tillämpning, Skatteverkets ledning, styrelse, personalansvarsnämnd, organisation m.m. finns i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

SFS 2003:1113

6 §

Uppgifter som Skatteverket har i sin roll som chefsmyndighet och central förvaltningsmyndighet skall utföras vid verkets huvudkontor.

SFS 2003:1113

Kronofogdemyndigheterna

Uppgifter

1 §

Kronofogdemyndigheten är regional myndighet för frågor om verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar, för frågor om indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., om något annat inte följer av särskilda föreskrifter samt för handläggning av mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning och ärenden om frivillig skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334). Kronofogdemyndigheten är också regional myndighet för frågor om tillsyn i konkurs.

Som verkställande myndighet skall kronofogdemyndigheten verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i rätt tid och ordning.

SFS 1997:1176

Verksförordningens tillämpning

2 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på kronofogdemyndigheterna med undantag av 2–5, 9, 13, 15–17, 19, 21, 30 och 32–35 §§.

Bestämmelserna i 24–26 och 31 §§ tillämpas dock endast i administrativa ärenden.

SFS 1995:1657

Myndighetens ledning

3 §

Regionkronodirektören är chef för kronofogdemyndigheten.

SFS 1996:1449

Styrelsen

4 §

Kronofogdemyndighetens styrelse består av högst tio personer. Regionkronodirektören ingår i styrelsen och är dess ordförande. En av ledamöterna är vice ordförande.

SFS 1996:1449

Organisation

5 §

I varje region finns en kronofogdemyndighet med den sätesort och det geografiska verksamhetsområde som anges i följande uppställning.

Sätesort

Län som ingår i verksamhetsområdet

Stockholm

 

Stockholms och Gotlands län

 

Eskilstuna

 

Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län

 

Jönköping

 

Östergötlands och Jönköpings län

 

Kalmar

 

Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Hallands län

 

Malmö

 

Skåne län

 

Göteborg

 

Västra Götalands län

 

Karlstad

 

Värmlands och Örebro län

 

Gävle

 

Dalarnas och Gävleborgs län

 

Härnösand

 

Västernorrlands och Jämtlands län

 

Umeå

 

Västerbottens och Norrbottens län

 

SFS 1997:1335

6 §

Vid varje kronofogdemyndighet skall det finnas en enhet för tillsyn i konkurser.

Vid en kronofogdemyndighet får det, utöver vad som framgår av första stycket, finnas de avdelningar och enheter som Skatteverket bestämmer.

SFS 2003:1113

7 §

Avdelningar och enheter som handhar exekutiv verksamhet samt enheter för tillsyn i konkurser leds av kronofogdar. Skatteverket får i det enskilda fallet medge undantag från kravet på kronofogdekompetens om det finns särskilda skäl.

SFS 2003:1113

Personalföreträdare

8 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på kronofogdemyndigheterna.

Personalansvar

9 §

Personalansvarsnämnden vid Skatteverket prövar följande frågor:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning eller när den anställde själv ansökt om entledigande på grund av sjukdom,

 2. disciplinansvar,

 3. åtalsanmälan,

 4. avstängning.

SFS 2003:1113

10 §

Statens ansvarsnämnd beslutar enligt 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning också när det gäller cheferna för avdelningar och enheter.

SFS 1994:981

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §

Styrelsen skall fatta beslut

 • om årsbudget och i andra väsentliga ekonomiska frågor,

 • med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter.

SFS 2003:274

Interna föreskrifter

12 §

Kronofogdemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som Skatteverket fastställer.

SFS 2003:1113

Ärendenas handläggning

13 §

Regionkronodirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden vid Skatteverket.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av regionkronodirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall gå till anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

SFS 2003:1113

Anställning m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:1449. SFS1988-0784

14 §

Regionkronodirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan från Skatteverket.

Anställning som chef närmast under regionkronodirektören beslutas av Skatteverket efter förslag av kronofogdemyndigheten. Verket får uppdra åt en kronofogdemyndighet att anställa en sådan chef.

Andra anställningar beslutas av kronofogdemyndigheten.

SFS 2003:1113

15 §

Andra styrelseledamöter än regionkronodirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

SFS 1996:1449

16 §

[har upphävts genom förordning (1997:1176).]

SFS 1997:1176

17 §

[har upphävts genom förordning (1997:1176).]

SFS 1997:1176

18 §

[har upphävts genom förordning (1994:981).]

SFS 1994:981

19 §

[har upphävts genom förordning (1994:981).]

SFS 1994:981

20 §

Endast den som är svensk medborgare får anställas som regionkronodirektör, chefskronofogde, kronofogde, biträdande kronofogde, kronofogdeaspirant, kronokommissarie, kronoinspektör eller kronoassistent.

SFS 1996:1449

21 §

Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

 1. avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande examen, och

 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Skatteverket föreskriver. Praktiktjänstgöringen skall utformas i samråd med Domstolsverket.

Skatteverket får i det enskilda fallet medge undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

Med svensk juris kandidatexamen och motsvarande examen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.

Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och som har genomgått kronofogdeutbildning.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om behörighet till viss antagning.

SFS 2003:1113

22 §

Skatteverket beslutar i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara rättegångsombud.

SFS 2003:1113

23 §

Vid exekutiv försäljning får en tjänsteman vid en kronofogdemyndighet inte köpa egendom om han har tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker.

24 §

I fråga om ersättning till en tjänsteman vid en kronofogdemyndighet som tillfogats skada på egendom gäller förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom. Därvid skall det som sägs i förordningen om rikspolisstyrelsen i stället gälla Skatteverket och det som sägs om polismyndigheten eller polisstyrelsen i stället gälla kronofogdemyndigheten.

SFS 2003:1113

Överklagande

1 §

Andra beslut av kronofogdemyndigheten än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos Skatteverket, om något annat inte är särskilt föreskrivet.

SFS 2003:1113

2 §

[har upphävts genom förordning (1994:981).]

SFS 1994:981

3 §

Andra beslut av Skatteverket än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Skatteverkets beslut i ett överklagat ärende får dock inte överklagas. Detsamma gäller verkets beslut om undantag enligt 3 kap. 21 § första stycket andra meningen och 3 kap. 7 § andra meningen.

SFS 2003:1113