Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendetDenna förordning har enligt F (2006:883) upphört att gälla den 1 juli 2006.Angående övergångsbestämmelser, se F (2006:883).Förarbeten1993:1251 Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448.1996:1449 Jfr prop. 1996/97:1 utg. omr. 4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:98.Utfärdad: 1988-06-141 kap.Inledande bestämmelser1 §1 §Med exekutionsväsendet avses i denna förordning Skatteverket och kronofogdemyndigheterna. F (2003:1113). 2 §2 §Skatteverket är chefsmyndighet inom exekutionsväsendet. F (2003:1113). 2 kap.SkatteverketRubriken har denna lydelse enl. F 2003:1113.1 §1 §Skatteverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar, frågor om indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., frågor om betalningsföreläggande och handräckning, frågor om frivillig skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334) frågor om tillsyn i och lönegaranti vid konkurs samt frågor om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter. F (2005:276). 2 §2 §Verket skall särskiltmeddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden,genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet,lämna direktiv om organisationen och arbetsformerna inom exekutionsväsendet,fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till exekutionsväsendets förfogande,följa upp kronofogdemyndigheternas ekonomiska redovisning och analysera resultatet samtverka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i rätt tid och ordning.Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom exekutionsväsendet.3 §3 §Inom exekutionsväsendets verksamhetsområde företräder Skatteverket staten vid domstol, om det inte särskilt föreskrivs att detta ankommer på kronofogdemyndigheten.Verket får bestämma att en kronofogdemyndighet skall företräda staten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som avses i första stycket. F (2003:1113). 4 §4 §Verket skall årligen avge budgetunderlag eller underlag för fördjupad prövning för exekutionsväsendet. Förordning (1998:1185). 5 §5 §Bestämmelser om verksförordningens tillämpning, Skatteverkets ledning, styrelse, personalansvarsnämnd, organisation m.m. finns i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket. F (2003:1113). 6 §6 §Uppgifter som Skatteverket har i sin roll som chefsmyndighet och central förvaltningsmyndighet skall utföras vid verkets huvudkontor. F (2003:1113). 3 kap.KronofogdemyndigheternaUppgifter 1 §1 §Kronofogdemyndigheten är regional myndighet för frågor om verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar, för frågor om indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., om något annat inte följer av särskilda föreskrifter samt för handläggning av mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning och ärenden om frivillig skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334). Kronofogdemyndigheten är också regional myndighet för frågor om tillsyn i konkurs.Som verkställande myndighet skall kronofogdemyndigheten verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i rätt tid och ordning. Förordning (1997:1176). Verksförordningens tillämpning 2 §2 §Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på kronofogdemyndigheterna med undantag av 2–5, 9, 13, 15–17, 19, 21, 30 och 32–35 §§.Bestämmelserna i 24–26 och 31 §§ tillämpas dock endast i administrativa ärenden. Förordning (1995:1657). Myndighetens ledning 3 §3 §Regionkronodirektören är chef för kronofogdemyndigheten. Förordning (1996:1449). Styrelsen 4 §4 §Kronofogdemyndighetens styrelse består av högst tio personer. Regionkronodirektören ingår i styrelsen och är dess ordförande. En av ledamöterna är vice ordförande. Förordning (1996:1449). Organisation 5 §5 §I varje region finns en kronofogdemyndighet med den sätesort och det geografiska verksamhetsområde som anges i följande uppställning.
Sätesort
Län som ingår i verksamhetsområdet
Stockholm 
Stockholms och Gotlands län 
Eskilstuna 
Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län 
Jönköping 
Östergötlands och Jönköpings län 
Kalmar 
Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Hallands län 
Malmö 
Skåne län 
Göteborg 
Västra Götalands län 
Karlstad 
Värmlands och Örebro län 
Gävle 
Dalarnas och Gävleborgs län 
Härnösand 
Västernorrlands och Jämtlands län 
Umeå 
Västerbottens och Norrbottens län 
Förordning (1997:1335). 6 §6 §Vid varje kronofogdemyndighet skall det finnas en enhet för tillsyn i konkurser.Vid en kronofogdemyndighet får det, utöver vad som framgår av första stycket, finnas de avdelningar och enheter som Skatteverket bestämmer. F (2003:1113). 7 §7 §Avdelningar och enheter som handhar exekutiv verksamhet samt enheter för tillsyn i konkurser leds av kronofogdar. Skatteverket får i det enskilda fallet medge undantag från kravet på kronofogdekompetens om det finns särskilda skäl. F (2003:1113). Personalföreträdare 8 §8 §Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på kronofogdemyndigheterna.Personalansvar 9 §9 §Personalansvarsnämnden vid Skatteverket prövar följande frågor:skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning eller när den anställde själv ansökt om entledigande på grund av sjukdom,disciplinansvar,åtalsanmälan,avstängning. F (2003:1113). 10 §10 §Statens ansvarsnämnd beslutar enligt 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning också när det gäller cheferna för avdelningar och enheter. Förordning (1994:981). Styrelsens ansvar och uppgifter 11 §11 §Styrelsen skall fatta beslutom årsbudget och i andra väsentliga ekonomiska frågor,med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter. Förordning (2003:274). Interna föreskrifter12 §12 §Kronofogdemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som Skatteverket fastställer. F (2003:1113). Ärendenas handläggning13 §13 §Regionkronodirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden vid Skatteverket.Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av regionkronodirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall gå till anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.Andra stycket gäller inte föreskrifter. F (2003:1113). Anställning m.m.Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:1449.14 §14 §Regionkronodirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan från Skatteverket.Anställning som chef närmast under regionkronodirektören beslutas av Skatteverket efter förslag av kronofogdemyndigheten. Verket får uppdra åt en kronofogdemyndighet att anställa en sådan chef.Andra anställningar beslutas av kronofogdemyndigheten. F (2003:1113). 15 §15 §Andra styrelseledamöter än regionkronodirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:1449). 16 §16 § har upphävts genom förordning (1997:1176). 17 §17 § har upphävts genom förordning (1997:1176). 18 §18 § har upphävts genom förordning (1994:981). 19 §19 § har upphävts genom förordning (1994:981). 20 §20 §Endast den som är svensk medborgare får anställas som regionkronodirektör, chefskronofogde, kronofogde, biträdande kronofogde, kronofogdeaspirant, kronokommissarie, kronoinspektör eller kronoassistent. Förordning (1996:1449). 21 §21 §Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den somavlagt juris kandidatexamen eller motsvarande examen, ochförvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Skatteverket föreskriver. Praktiktjänstgöringen skall utformas i samråd med Domstolsverket.Skatteverket får i det enskilda fallet medge undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.Med svensk juris kandidatexamen och motsvarande examen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och som har genomgått kronofogdeutbildning.Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om behörighet till viss antagning. F (2003:1113). 22 §22 §Skatteverket beslutar i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara rättegångsombud. F (2003:1113). 23 §23 §Vid exekutiv försäljning får en tjänsteman vid en kronofogdemyndighet inte köpa egendom om han har tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker.24 §24 §I fråga om ersättning till en tjänsteman vid en kronofogdemyndighet som tillfogats skada på egendom gäller förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom. Därvid skall det som sägs i förordningen om rikspolisstyrelsen i stället gälla Skatteverket och det som sägs om polismyndigheten eller polisstyrelsen i stället gälla kronofogdemyndigheten. F (2003:1113). 4 kap.Överklagande1 §1 §Andra beslut av kronofogdemyndigheten än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos Skatteverket, om något annat inte är särskilt föreskrivet. F (2003:1113). 2 §2 § har upphävts genom förordning (1994:981). 3 §3 §Andra beslut av Skatteverket än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Skatteverkets beslut i ett överklagat ärende får dock inte överklagas. Detsamma gäller verkets beslut om undantag enligt 3 kap. 21 § första stycket andra meningen och 3 kap. 7 § andra meningen. F (2003:1113). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1988:784 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988, då förordningen (1981:1184) med instruktion för kronofogdemyndigheterna och kungörelsen (1964:366) om rikets indelning i kronofogdedistrikt upphör att gälla. 1990:1284 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991. 1993:1251 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994. 1994:981 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. 1995:1657 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996. 1996:1449 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997. 1997:1176 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. 1997:1335 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1998:1185 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 1998:1358 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2003:64 Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2003. 2003:274 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003. 2003:1113 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre lydelse av 4 kap. 3 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2005:276 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2005.