Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten Rubriken har denna lydelse enl. F 2006:882. Denna förordning upphör enligt F (2013:1065) att gälla vid utgången av 2013.Utfärdad: 1991-10-171 §1 §Ersättning till sökanden för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse sökandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen skall bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än trehundrafyrtio kronor i mål om betalningsföreläggande och trehundrasjuttiofem kronor i mål om handräckning. F (2006:882). 2 §2 §Ersättning till svaranden för kostnader i mål om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse svarandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen skall bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än trehundrasjuttiofem kronor. F (2006:882). 3 §3 §I mål som anges i 1 § får ersättning dessutom avse ansöknings- och expeditionsavgifter samt registreringsbevis, om sådant bevis har behövts. Sökanden har vidare rätt till skälig ersättning för delgivningskostnader, för översättning av inlagor eller andra handlingar samt för kopior, i den utsträckning antalet sådana överstiger tjugofem. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1991:1340 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om sådana mål där talan väckts före ikraftträdandet. 1996:939 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1996 och tillämpas i mål där talan väcks efter ikraftträdandet. 2003:577 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2003 och tillämpas i mål där talan väcks efter ikraftträdandet. 2006:882 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. 2013:1065 (Utkom d. 20 dec. 2013.)