Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1994:348) om register för skuldsaneringsärendenDenna förordning har enligt förordning (2001:590) upphört att gälla den 1 oktober 2001.Utfärdad den 19 maj 1994.Registerändamål 1 §1 §För handläggning hos kronofogdemyndigheterna av ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334) skall varje kronofogdemyndighet föra ett register med hjälp av automatisk databehandling. Registret får användas även för tillsyn, planering och uppföljning av verksamheten samt för framställning av statistik.Registeransvar 2 §2 §Varje kronofogdemyndighet är registeransvarig för sitt register.Registerinnehåll 3 §3 §Registret får innehålla uppgifter om gäldenären och borgenärerna i ärendet. Företräds gäldenären eller en borgenär av ställföreträdare eller ombud, får registret innehålla uppgifter även om denne.4 §4 §För någon som avses i 3 § får i registret anges namn, adress, telefonnummer, yrke och person- eller organisationsnummer eller, när person- eller organisationsnummer saknas, särskilt registreringsnummer.5 §5 §Utöver de uppgifter som anges i 4 § får registret innehålla uppgifter om skulderna, ärendenummer, inkomstdag, handläggningsställe, delgivning, frister och handlingar som kommer in och skickas ut samt beslut i ärendet.Uppgifter om skulderna får inte avse annat än skuldbelopp, uppkomstdag, ställda säkerheter och villkor i övrigt.Registret får även innehålla de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret. Förordning (1994:1267). Sökbegrepp 6 §6 §Som sökbegrepp får myndigheten använda endast namn, person- eller organisationsnummer, särskilt registreringsnummer, ärendenummer, ärendets inkomstdag, bevakningstider och dagen för beslut i ärendet.Gallring av uppgifter 7 §7 §Uppgifter om beslut om skuldsanering skall gallras ur registret före utgången av juni månad efter det att sex år förflutit efter det år då beslutet meddelades. I övrigt skall uppgifter om skuldsaneringsärenden gallras ur registret före utgången av juni månad kalenderåret efter det att ärendet avgjordes.Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket för att bevara ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en arkivmyndighet. Förordning (1994:1267). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1994:348 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. 1994:1267 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1994.