Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Regeringens tillkännagivande (2000:724) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader

Utkom från trycket den 12 september 2000
Beslutat den 24 augusti 2000.

Följande överenskommelser mellan Sverige och främmande stat innehåller sådana föreskrifter om verkställighet av utländska beslut som avses i 1 § lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader.

  1. Haagkonventionen den 17 juli 1905 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

  2. Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

  3. Den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955.

  4. Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.

Konventionerna enligt 1–4 avser mål och ärenden som inte rör ansvar för brott.

Konventionen enligt första stycket 4 innehåller sådana föreskrifter som avses i 3 § tredje stycket nämnda lag.

Konventionerna enligt första stycket 2 och 4 innehåller sådana föreskrifter som avses i 5 § andra stycket nämnda lag.

Konventionen enligt första stycket 4 föreskriver att konventionsstaterna skall utse ett förmedlande och mottagande organ som översänder ansökningar om verkställighet enligt konventionen och tar emot sådana ansökningar. Regeringen har utsett Justitiedepartementet till sådant förmedlande och mottagande organ.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:724

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader. Tillkännagivandet är föranlett av att Justitiedepartementet i stället för Utrikesdepartementet skall vara förmedlande och mottagande organ.