Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:80 Utkom från trycket den 7 mars 2006Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 23 februari 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158. föreskrivs att 6 a § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.6 a §6 a § Senaste lydelse 2002:468.Särskilda bestämmelser om kronofogdemyndighets behörighet m.m. finns i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden och i de gemenskapsrättsakter och internationella instrument som omfattas av den lagen. Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)