Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

2 §

2Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i
 • 1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
 • 2. bilskrotningslagen (1975:343),
 • 3. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
 • 4. vägtrafikskattelagen (2006:227),
 • 5. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
 • 6. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
 • 7. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
 • 8. skattebetalningslagen (1997:483),
 • 9. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
 • 10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd, eller
 • 11. lagen (2004:629) om trängselskatt.

SFS 2006:232

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarPÄR NUDERFrank Walterson(Finansdepartementet)
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.
Senaste lydelse 2004:632.